BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes

Ultimele articole

 • Rezultatul interviului și rezultatul final al concursului organizat în perioada 08-11.04.2024 >

  Rezultat interviu Rezultatul final Read More
 • Rezultatul probei scrise de la concursul organizat în data de 08.04.2024 >

  Deschide rezultat Read More
 • Rezultat selecție dosare pentru concursul organizat în data 08.04.2024 – proba scrisă >

  Deschide document Read More
 • 2024.03.18 - anunt concurs ocupare posturi >

  Deschide document Read More
 • Informare privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap >

  Deschide documentul Read More
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Text Size

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Calarasi - (DGASPC) - a fost infiintata prin Hot. nr. 106/ 27 octombrie 2004 apartinand Consiliului Judetean Calarasi, prin comasarea Directiei Generale Judetene pentru Protectia Drepturilor Copilului Calarasi si Directia Judeteana de Asistenta Sociala Calarasi şi  preluarea Centrului de Ingrijire şi Asistenţă din localitatea Ciocaneşti şi a Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropshiatrică din localitatea Plătăreşti, prin preluarea în mod corespunzător a atribuţiilor şi funcţiilor acestora.

 Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Călăraşi este organizată şi funcţionează ca instituţie publică cu personalitate juridică, infiinţată în subordinea Consiliului Judeţean

Activitate cu publicul

DGASPC Călărași activitate cu publicul pdf page 0001

COMPARTIMENT JURIDIC
- colaboreaza la intocmirea proiectelor de hotarari, regulamente si a oricaror acte cu caracter normativ elaborate de D.G.A.S.P.C;
- avizează, la cererea conducerii, asupra proiectelor de hotărâri, regulamente şi asupra oricăror acte cu caracter normativ;
- avizează, la cererea organelor de conducere, asupra legalităţii măsurilor ce urmează a fi luate de administraţia unităţii în desfăşurarea activităţii acesteia, precum şi asupra oricăror acte care pot angaja răspunderea patrimonială a unităţii;
-intocmeşte proiectele de contracte sau proiectele oricăror acte cu caracter juridic în legătură cu activitatea unităţii sau îşi dă avizul în legătură cu acestea;
-reprezintă interesele D.G.A.S.P.C , Comisiei pentru Protectia Copilului şi ale Comisiei de expertiza medicala a persoanelor adulte cu handicap în faţa instanţelor judecătoreşti, a organelor de arbitraj, ori în faţa orcăror organe ale puterii sau administraţiei de stat;
-urmăreşte apariţia dispoziţiilor cu caracter normativ şi semnaleaza organele de conducere cu privire la sarcinile ce revin unităţii potrivit acestor dispoziţii;
-susţine interesele D.G.A.S.P.C, Comisiei pentru Protectia Copilului şi ale Comisiei de expertiza medicala a persoanelor adulte cu handicap în instanţă sau în faţa organului arbitral, exercită, dacă este cazul, căile de atac legale şi ia orice alte măsuri necesare apărării intereselor legale ale unităţii;
-depune diligenţele necesare pentru clarificarea situaţiei juridice a copilului, inclusiv pentru înregistrarea acestuia, în vederea identificării unei soluţii cu caracter permanent pentru protecţia copilului;
-sesizează instanţa judecătorească competentă pentru declararea judecătorească a abandonului de copii, în condiţiile legii, precum şi decăderea / repunerea din/in drepturile părinteşti;
-acordă C.P.C., la cererea acesteia, asistenţă juridică de specialitate pentru îndeplinirea atribuţiilor ce-i revin, potrivit legii.
-acordă persoanelor interesate, la cererea acestora, asistenţă juridică de specialitate .

 Legislația specifică:

-Hotărârea nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal;

 • · Legea nr. 448 din 6 decembrie 2006 (*republicată*) privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (actualizata);
 • · Legea nr. 292/2011 asistentei sociale (actualizata);
 • · Hotărârea nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
 • · Hotărârea nr. 1017/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap;
 • · Hotărârea nr. 1665/2008privind actualizarea cuantumului prestaţiilor sociale prevăzute la art. 58 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
 • · Hotărârea nr. 430/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap;
 • · Hotărârea nr. 884/2009 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 680/2007;
 • · Hotărârea nr. 23/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale;
 • · Hotararea 89 din 5 februarie 2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 268/2007;
 • · Ordinul 62 din 23 aprilie 2007 (Ordinul 62/2007) pentru aprobarea Instructiunilor privind legitimatia pentru transportul urban cu mijloace de transport in comun de suprafata pentru persoanele cu handicap si modelul acesteia;
 • · Ordinul nr. 762/31.08.2007 al MMFES pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza cărora se stabileşte încadrarea în grad de handicap;
 • · Ordinul nr. 1887/2016 privind stabilirea contribuţiei lunare de întreţinere datorate de adulţii cu handicap, asistaţi în centrele rezidenţiale publice pentru persoane adulte cu handicap sau de susţinătorii acestora, şi aprobarea Metodologiei de stabilire a nivelului contribuţiei lunare de întreţinere datorate de adulţii cu handicap, asistaţi în centrele rezidenţiale publice pentru persoane adulte cu handicap sau de susţinătorii acestora;
 • · Ordinul nr. 468/2009 privind aprobarea Instructiunilor pentru aplicarea art. 54 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
 • · Ordinul nr. 2298 din 23.08.2012privind aprobarea Procedurii-cadru de evaluare a persoanelor adulte în vederea încadrării în grad şi tip de handicap;
 • · Ordinul nr. 2299 din 23.08.2012privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei superioare de evaluare a persoanelor adulte cu handicap;
 • · Convenţia privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi;
 • · Ordinul nr. 286/2006 –Pentru aprobarea normelor metodologice privind intocmirea planului de servicii si a normelor metodologice privind intocmirea planului individualizat de protectie;
 • · Ordinul nr. 25/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidenţial destinate copiilor din sistemul de protecţie specială;
 • · Legea nr.272/2004- Privind protectia si promovarea drepturilor copilului;
 • · Ordinul nr.288/2006- Aprobarea standardelor minime obligatorii privind managementul de caz in domeniul protectiei drepturilor copilului;
 • · Legea nr. 273 / 2004 privind regimul juridic al adopţiei;
 • · HGR nr. 679/2003 privind condiţiile de obţinere a atestatului, procedurile de atestare şi statutul asistentului maternal profesionist;
 • · Hotărârea Guvernului nr. 1437/2004 - privind organizarea şi metodologia de funcţionare a comisiei pentru protecţia copilului;
 • · Ordin al ANPDC nr. 288/2006 – pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecţiei copilului;
 • · Ordin al ANPDC nr. 137/2003 privind aprobarea Programei analitice a cursurilor de formare profesională pentru asistenţii maternali profesionişti;

-Ordinul nr. 26/2019 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip familial destinate copiilor din sistemul de protecţie specială;

-Ordinul nr. 81/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale organizate ca centre maternale;

 

-Ordinul nr. 27/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor;

 

-Ordinul nr. 28/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate prevenirii şi combaterii violenţei domestice;

 

-Hotărârea nr. 1103/2014 pentru aprobarea metodologiei privind realizarea obligaţiilor ce revin autorităţilor administraţiei publice locale, instituţiilor şi profesioniştilor implicaţi în prevenirea şi intervenţia în cazurile de copii aflaţi în situaţie de risc de părăsire sau părăsiţi în unităţi sanitare;

 

-Hotărârea nr. 75/2015 privind reglementarea prestării de către copii, de activităţi remunerate în domeniile: cultural, artistic, sportiv, publicitar şi de modeling;

-Ordinul nr. 1733/2015 privind aprobarea Procedurii de stabilire şi plată a alocaţiei lunare de plasament; 

 

-Hotărârea nr. 691/2015 pentru aprobarea Procedurii de monitorizare a modului de creştere şi îngrijire a copilului cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate şi a serviciilor de care aceştia pot beneficia, precum şi pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind colaborarea dintre Direcţiile Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului şi Serviciile Publice de Asistenţă Socială şi a modelului standard al documentelor elaborate de către acestea;

-Legea nr. 174/2018 privind modificarea şi completarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie;

-Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice;

-Ordinul nr. 1887/2016 privind stabilirea contribuţiei lunare de întreţinere datorate de adulţii cu handicap asistaţi în centrele rezidenţiale publice pentru persoane adulte cu handicap sau de susţinătorii acestora şi aprobarea Metodologiei de stabilire a nivelului contribuţiei lunare de întreţinere datorate de adulţii cu handicap asistaţi în centrele rezidenţiale publice pentru persoane adulte cu handicap sau de susţinătorii acestora.

Centre DGASPC

 • All
 • Calarasi
 • Ciocanesti
 • Faurei
 • Oltenita
 • Perisoru
 • Ulmu
 • Vâlcelele

InfoCons – protectia consumatorilor

InfoCons

Date de contact D.G.A.S.P.C. Călărași:

Secretariat Direcție:  0242/311060

TELEFONUL COPILULUI: 0242/983

 Serviciul Monitorizare, Secretariat CPC,

Intervenție în Caz de Urgență: 0242 /311846

 Serviciul Evaluare Complexă Copii

0242/311060, int. 208

Serviciul Evaluare Complexă Adulți:

0242/313640

0728728472

0746251763

Adresa: Strada Bărăganului, nr. 1, Călărași, România

 E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Comunicate de presa

Despre

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Evaluare complexa minori/adulti

ACTE NECESARE IN VEDEREA INTOCMIRII DOSARULUI PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE INCADRARE IN GRAD DE HANDICAP MINORI

Adresele de email pe care puteti trimite:

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.     Acte necesare

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.    Acte necesare

DESPRE SERVICIUL DE URGENȚĂ 112

Non-Standard Elements
 

Informatie de interes public

ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI ALE PROBLEMELOR PĂRINȚILOR DE COPII ȘI ADULȚI CU DIZABILITĂȚI AFLAȚI ÎN COMUNITATE

http://andpdca.gov.ro/w/wp-content/uploads/2020/03/RASPUNSURI-16-20-martie.pdf

Spune NU violentei domestice!

1. RO Pocket Card A5 page 0001                                                             2. RO Poster A3 page 0001

Regulament (UE) nr.679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatia acestor date si de abrograre a Directivei 95/46/CE.

Responsabilul cu protectia datelor :

Maria Popescu

email:dpo@dgaspc-cl.ro

Telefon:0734.002.949

Acest website foloseste cookie-uri pentru a furniza vizitatorilor o experienta mult mai buna de navigare si servicii adaptate nevoilor si interesului fiecaruia.

"Cookie"-urile au rolul de a facilita accesul si livrarea serviciilor folosite de utilizator de internet, precum personalizarea anumitor setari (limba, tara, preturi afisate in moneda nationala).