BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes
Text Size

Aplicați, ACUM, pentru: „O VIAȚĂ ÎN SIGURANȚĂ FĂRĂ VIOLENȚĂ DOMESTICĂ!"

Călărași, 27.08.2020   Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Călărași  vă invită să participați la procesul de selecție a persoanelor - care vor face parte din grupul țintă - în vederea realizării activităților prevăzute în cadrul proiectului cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, „VENUS – ÎMPREUNĂ PENTRU O VIAȚĂ ÎN SIGURANȚĂ!” - POCU: 465/4/4/128038, implementat de către Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați, în calitate de Beneficiar/Lider de parteneriat, în parteneriat cu D.G.A.S.P.C. Călărași.

Obiectivul specific: Reducerea numărului de victime ale violentei domestice prin crearea și dezvoltarea unei rețele naționale inovative integrate de 42 locuințe protejate (RNLPVD) în scopul transferului la o viață independentă al victimelor  violenței domestice și derularea unor campanii privind prevenirea și combaterea violenței domestice.

 Activitățile relevante în cadrul proiectului din perspectiva GT:

  • Operaționalizarea rețelei naționale inovative integrate de locuințe protejate în vederea asigurării funcționării serviciilor sociale destinate victimelor violenței domestice care necesită separarea de agresor și sprijin pentru tranziția la o viață independentă.

     În cadrul rețelei naționale inovative integrate de locuințe protejate se vor furniza servicii integrate pentru persoanele beneficiare din cadrul locuințelor protejate, după caz: cazare temporară gratuită (pe o perioadă de 1 an), susținerea tuturor cheltuielilor necesare traiului independent în locuința protejată, servicii de consiliere psiho-socio-medicală, consiliere juridică, continuarea / reintegrarea în sistemul de educație, furnizarea de măsuri de ocupare, consiliere, formare, reinserție / acompaniere socio-profesională în vederea inserției / reinserției socio-profesionale, măsuri de acompaniament etc., în concordanță cu nevoile specifice ale victimelor violenței domestice. Numărul total al beneficiarilor va fi de 756 persoane.

  • Crearea și dezvoltarea unei rețele naționale de grupuri de suport pentru victimele violenței domestice
  • Creșterea nivelului de integrare socio-profesională a victimelor violenței domestice prin furnizarea de servicii de consiliere vocațională
  • Derularea unor campanii privind prevenirea și combaterea violenței în familie

      Condiții de participare:

- calitatea de victimă a violenței domestice în formele prevăzute de lege și în legătură cu toate tipurile de relații familiale, sociale / parteneriale, de rudenie / afinitate pe care victima le are cu celelalte persoane raportat la prevederile art. 5 din Legea nr. 217/2003 privind prevenirea și combaterea violenței domestic, republicată cu modificările și completările ulterioare (ex.: soț - soție, concubină - concubin, mamă – fiu / fiică, soră – frate / soră, nepoată – unchi / mătușă, fost soț – fosta soție, noră / socrii etc.);

- calitatea de profesionist / salariat în cadrul unei instituții a administrației publice centrale sau locale;

- disponibilitatea de a participa la activitățile proiectului;

     Dosarele de înscriere în cadrul procesului de selecție a GT, pentru BENEFICIARII care solicită INCLUDEREA ÎN LOCUINȚE PROTEJATE, vor conține:

 

- cererea beneficiarului privind admiterea într-o locuință protejată destinată victimelor violenței domestice și furnizarea de servicii complementare, semnată de beneficiar, în original;

- actul de identitate al beneficiarului precum şi, atunci când este cazul, actele de identitate ale copiilor minori aflați în grija sa în cadrul locuinței protejate, în copie;

* în cazul în care beneficiarul solicită includerea / admiterea și se află în imposibilitatea de a prezenta documente de identitate la momentul admiterii, acesta va completa o declarație pe propria răspundere sub sancțiunea prevederilor art. 326 din Codul penal. Personalul de la nivelul furnizorului de servicii sociale poate face demersuri la autoritățile competente în vederea cunoașterii situației beneficiarului privind actele de identitate (C.I., pașaport) și a identificării ultimei adrese de domiciliu.

- Declarație pe proprie răspundere privind calitatea de victimă a violenței domestice (conform anexei);

- cerere de înscriere în grupul țintă al proiectului;

- angajament de disponibilitate;

- declarație pe proprie răspundere privind evitarea dublei finanțări;

- declarație privind utilizarea și prelucrarea datelor personale (conform anexei);

- acord de dublă confidențialitate (conform anexei);

- înscrisuri care să ateste îndeplinirea condițiilor de risc și de vulnerabilitate;

- orice alte înscrisuri care susțin necesitatea furnizării unor servicii adecvate pentru nevoile victimelor VD.

 

       Depunerea dosarelor de candidatură se realizează până cel târziu în data de 14 a lunii respective.

      Metodologia de selecție precum și anexele acesteia sunt disponibile în formă tipărită la sediul Centrului Maternal Calarasi.

     Pentru informații suplimentare referitoare la proiect, vă rugăm să ne contactați la tel. 0242/311846- Centrul Maternal Calarasi sau  la tel. 0242/311060- sediul D.G.A.S.P.C  Calarasi.

ECHIPA VENUS, din cadrul D.G.A.S.P.C. Călărași

/** **/

Regulament (UE) nr.679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatia acestor date si de abrograre a Directivei 95/46/CE.

Responsabilul cu protectia datelor :

Anna-Maria Stamate

email:Responsabildate@dgaspc-cl.ro

Telefon:0734.002.949

Acest website foloseste cookie-uri pentru a furniza vizitatorilor o experienta mult mai buna de navigare si servicii adaptate nevoilor si interesului fiecaruia.

"Cookie"-urile au rolul de a facilita accesul si livrarea serviciilor folosite de utilizator de internet, precum personalizarea anumitor setari (limba, tara, preturi afisate in moneda nationala).