BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes
Text Size

Anunt concurs 16.02.2016

ANUNȚ

Direcția Generală de Asistență Socială si Protecția Copilului Călărași, cu sediul in Călărași, strada Bărăganului, nr. 1, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, după cum urmează:

 1. Asistent medical principal  – 1 post – C.R.R.N. Plătărești;
 2. Medic primar – 1/2 post - C.R.R.N. Plătărești;
 3. Infirmieră – 3 posturi - C.R.R.N. Plătărești;
 4. Soră medicală – 1 post – C.R.R.N. Plătărești;

 

Condiții generale:

-          Candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la art.3 din H.G nr. 286/2011 modificată si completată prin H.G. nr. 1027/2014 pentru  modificarea și completarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice:

-          Are cetățenie româna, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European si domiciliul in Romania;

-          Cunoaște limba romana, scris si vorbit;

-          Are vârsta minima reglementata de prevederile legale;

-          Are capacitate deplina de exercițiu;

-          Are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestata pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

-          Îndeplinește condițiile de studii si, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

-          Nu a fost condamnata definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, de serviciu sau in legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației in care a intervenit reabilitarea.

Condițiile specifice necesare in vederea participării la concurs și a ocupării funcției contractuale sunt:

 1. Asistent medical principal:
 • Studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
 • Studii postliceale, absolvite cu diplomă, specializarea asistent medical generalist;
 • Atestat de liberă practică grad principal;
 1. Medic primar:
 • Diplomă de licență în medicină;
 • Atestat grad primar;
 • Aviz de liberă practică eliberat de Colegiul Medicilor din Romania;
 1. Infirmieră:
 • Studii medii/generale absolvite;
 • Certificat curs infirmier;
 1. Soră medicală:
 • Studii medii sau postliceale cu profil sanitar;

   Concursul se va organiza conform calendarului următor:

16 februarie 2016, ora 10.00 probă scrisă;

19 februarie 2016, ora 9.00 probă interviu.

            Pentru înscrierea la concurs , candidații vor depune dosarul de concurs pana la data de 09 februarie 2016, orele 16.30 la Compartimentul Resurse Umane din cadrul D.G.A.S.P.C. Călărași, str. Bărăganului, nr.1.

            Dosarul de concurs va conține documentele prevăzute la  art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice după cum urmează:

 1. Cererea de înscriere la concurs adresata conducătorului unității sau instituției publice organizatoare;
 2. Copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum si copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice postului solicitat de autoritatea sau instituția publică;
 4. Carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea in muncă, in meserie și/sau in specialitatea studiilor, în copie;
 5. Cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. Adeverința medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile medicale abilitate;
 7. Curriculum vitae.

            Adeverința care atestă starea de sănătate conține, in clar, numărul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de ministerul sănătății.

            In cazul in  care candidatul depune o declarație pe propria răspundere ca nu are antecedente penale, in cazul in care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu la data desfășurării primei probe a concursului.

          Copia actului de identitate, copiilor documentelor de studii si carnetul de munca sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate si in original in vederea verificării conformității copiilor acestora.

BIBLIOGRAFIE:

ASISTENT MEDICAL  PRINCIPAL / SORA MEDICALA

-          Legea 487/2002 republicata 2012, legea sanatatii mintale si a protectiei persoanelor cu tulburari psihice;

-          Ordinul 559/2008 – privind aprobarea Standardelor specifice de calitate pentru centrele rezidenţiale, centrele de zi şi locuinţele protejate pentru persoane adulte cu handicap

-          Hotararea nr. 2/09.07.2009 - Codul de etică şi deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical din Romania/2009;

-          Manualul de medicina interna pentru cadre medii – Corneliu Borundel, edituar All 2009.

-          H.G. nr.  1434/2004 - privind atribuţiile şi regulamentul cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, cu modificările și completările ulterioare;

-          Legea 53/2003 – Codul muncii, cu completarile si modificarile ulterioare;

 

MEDIC

-          H.G. 1434/2004 – privind atributiile si regulamentul cadru de organizare si functionare a Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului, cu modificarile si completarile ulterioare;

-          Legea Legea 487/2002 republicata 2012 – legea sanatatii mintale si a protectiei persoanei cu tulburari psihice;

-          Legea 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor adulte cu handicap, cu modificarile si cumpletarile ulterioare;

-          Ordinul 559/2008 – privind aprobarea Standardelor specifice de calitate pentru centrele rezidenţiale, centrele de zi şi locuinţele protejate pentru persoane adulte cu handicap

INFIRMIERA

-          H.G. nr.  1434/2004 - privind atribuţiile şi regulamentul cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, cu modificările și completările ulterioare;

-          Ordinul 559/2008 – privind aprobarea Standardelor specifice de calitate pentru centrele rezidenţiale, centrele de zi şi locuinţele protejate pentru persoane adulte cu handicap;

-          Ordinul 261/2007 –  pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatarea, dezinfectia şi sterilizarea în unităţile sanitare.

-          Legea 53/2003 – Codul muncii, cu completarile si modificarile ulterioare;

            Relații suplimentare se pot obține la telefon 0242311060, interior 106 – Compartimentul Resurse Umane.

DIRECTOR EXECUTIV,

NICOLAE TUDORA

                                                                                                                  INTOCMIT,

                                                                                                                  Cons. Cristina Roșca

Regulament (UE) nr.679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatia acestor date si de abrograre a Directivei 95/46/CE.

Responsabilul cu protectia datelor :

Maria Popescu

email:dpo@dgaspc-cl.ro

Telefon:0734.002.949

Acest website foloseste cookie-uri pentru a furniza vizitatorilor o experienta mult mai buna de navigare si servicii adaptate nevoilor si interesului fiecaruia.

"Cookie"-urile au rolul de a facilita accesul si livrarea serviciilor folosite de utilizator de internet, precum personalizarea anumitor setari (limba, tara, preturi afisate in moneda nationala).