BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes

Ultimele articole

 • Comunicat de interes public - Schimbare de adresă: >

  Schimbare de adresă: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Călărași anunță schimbarea sediului social la noua adresă situată Read More
 • Comunicat de presa - schimbare adresa centru CPRU Sf. Maria >

    Deschide comunicat Read More
 • Rezultat final concurs recrutare 28.05.2024 - proba scrisă >

  deschide rezultat Read More
 • Comunicat de presa - inaugurare apartamente >

  Deschide comunicatul     Ap. Str. Belsugului, nr.12 bl.k22, sc.3, parter, ap.2   Read More
 • Rezultatul probei interviu la concursul de recrutare din 28.05.2024 >

  Deschide rezultatul Read More
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Text Size

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Calarasi - (DGASPC) - a fost infiintata prin Hot. nr. 106/ 27 octombrie 2004 apartinand Consiliului Judetean Calarasi, prin comasarea Directiei Generale Judetene pentru Protectia Drepturilor Copilului Calarasi si Directia Judeteana de Asistenta Sociala Calarasi şi  preluarea Centrului de Ingrijire şi Asistenţă din localitatea Ciocaneşti şi a Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropshiatrică din localitatea Plătăreşti, prin preluarea în mod corespunzător a atribuţiilor şi funcţiilor acestora.

 Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Călăraşi este organizată şi funcţionează ca instituţie publică cu personalitate juridică, infiinţată în subordinea Consiliului Judeţean

Activitate cu publicul

DGASPC Călărași activitate cu publicul pdf page 0001

 Hotararea C.J. 113/26.06.2019

Anexa 4

 

CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI

PROTECŢIA COPILULUI CĂLĂRAŞI

 

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE
           SERVICIUL ASISTENȚĂ MATERNALĂ - MANAGEMENT DE CAZ

PENTRU AMP ȘI COPILUL AFLAT ÎN PLASAMENT LA AMP

     Cod Serviciu Social 8790SF-C

 

Art. 1 Definiţie                                                  

(1) Prezentul Regulament de organizare și funcționare este întocmit în baza Hotărârii nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale. Prezentul Regulament de organizare și funcționare este un document propriu al Serviciului Asistență Maternală - management de caz pentru AMP și copilul aflat în plasament la AMP, în vederea asigurării funcţionării acestuia, cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile și a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informaţii privind condiţiile de admitere, serviciile oferite etc.

(2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât și pentru angajaţii serviciului și, după caz, pentru membrii familiilor beneficiarilor, reprezentanţii legali/convenţionali. 

 

Art. 2  Identificarea serviciului social 

Serviciul Asistență Maternală - management de caz pentru AMP și copilul aflat în plasament la AMP - cod serviciu social 8790SF-C este  înfiinţat și administrat de furnizorul Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Călărași, acreditat conform Certificatului de acreditare Seria AF nr. 000258, eliberat la dată de 17.04.2014, cu respectarea prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, autorizat să acorde servicii sociale pe o perioadă nedeterminată;  Serviciul Asistență Maternală deţine licenţa de funcționare definitivă Seria LF nr. 0000101, pentru o perioada de 5 ani, de la dată de 12.03.2015 până la data de 12.03.2020;  are sediul în mun. Călărași, str. Bărăganului nr. 1, jud. Călărași.

 

Art. 3 Scopul serviciului social 

Serviciul Asistență Maternală - management de caz pentru AMP și copilul aflat în plasament la AMP are misiunea de a asigura, pentru o perioadă determinată de timp, la domiciliul asistenţilor maternali profesionişti (AMP), creşterea și îngrijirea copiilor separaţi temporar sau definitiv de părinţii lor, ca urmare a stabilirii în condiţiile legii a unei măsuri de protecție.

Art. 4  Cadrul legal de înfiinţare, organizare si funcționare 

(1) Serviciul Asistență Maternală - management de caz pentru AMP și copilul aflat în plasament la AMP funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare și funcționare a serviciilor sociale reglementat de Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare  precum și a altor acte normative secundare, aplicabile domeniului.  

(2) Serviciul Asistență Maternală - management de caz pentru AMP și copilul aflat în plasament la AMP funcționează cu respectarea Standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip familial destinate copiilor din sistemul de protecție specială, aprobate prin Ordinul nr. 26/2019. 

(3) Serviciul Asistență Maternală funcţionează în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială si Protecţia Copilului  Călărași conform  Hotărârii Consiliului Judeţean Călărași nr. 106/27.10.2004. Serviciul a fost înfiinţat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Călărași nr. 116/13.12.2002 privind aprobarea organigramei si statului de funcții al D.J.P.D.C. Călărasi. Prin Hotărârea nr. 228/31.10.2019 a Consiliului Județean Călărași privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială si Protecţia Copilului Călărași, denumirea serviciului s-a schimbat din Serviciul Asistență Maternală în Serviciul Asistență Maternală - management de caz pentru AMP și copilul aflat în plasament la AMP.

Art. 5  Principiile care stau la baza acordării serviciului social

(1) Serviciul Asistență Maternală - management de caz pentru AMP și copilul aflat în plasament la AMP se organizează și funcţionează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul naţional de asistenţă socială, precum și cu principiile specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislaţia specifică, în convenţiile internaţionale ratificate prin lege și în celelalte acte internaţionale în materie la care România este parte, precum și în standardele minime de calitate aplicabile. 

(2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale de către  Serviciul Asistență Maternală - management de caz pentru AMP și copilul aflat în plasament la AMP sunt următoarele: 

 1. a)respectarea, cu prioritate, a dreptului de a trăi în propria familiei sau, dacă acest lucru nu este posibil, într-o familie substitutivă sau, după caz, într-un mediu familial; 
 2. b)respectarea și promovarea cu prioritate a interesului superior al copilului; 
 3. c)protejarea și promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte egalitatea de şanse și tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia și demnitatea personală și întreprinderea de acţiuni nediscriminatorii și pozitive cu privire la persoanele beneficiare; 
 4. d)asigurarea protecţiei împotriva abuzului și exploatării persoanei beneficiare; 
 5. e)asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea și exercitarea drepturilor lor; 
 6. f)ascultarea opiniei persoanei beneficiare și luarea în considerare a acesteia, ţinându-se cont, după caz, de vârsta și de gradul său de maturitate, de discernământ și capacitate de exerciţiu; 
 7. g)facilitarea menţinerii relaţiilor personale ale beneficiarului și a contactelor directe, după caz, cu fraţii, părinţii, alte rude, prieteni, precum și cu alte persoane faţă de care acesta a dezvoltat legături de ataşament; 
 8. h)promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare; 
 9. i)asigurarea unei îngrijiri individualizate și personalizate a persoanei beneficiare; 
 10. j)preocuparea permanentă pentru identificarea soluţiilor de integrare în familie sau, după caz, în comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potenţialului și abilităţilor persoanei beneficiare de a trăi independent; 
 11. k)încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare și a implicării active a acestora în soluţionarea situaţiilor de dificultate; 
 12. l)asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare; 
 13. m)asigurarea confidenţialităţii și a eticii profesionale; 
 14. n)primordialitatea responsabilităţii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacităţi de integrare socială și implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat; 
 15. o)colaborarea serviciului cu serviciul public de asistenţă socială.  

Art. 6 Beneficiarii serviciilor sociale

(1) Beneficiarii Serviciului Asistență Maternală - management de caz pentru AMP și copilul aflat în plasament la AMP sunt: 

 1. a) copii separați temporar sau definitiv de părinți, pentru care a fost stabilită în condițiile legii, măsura plasamentuluila AMP; 
 2. b)copii pentru care a fost dispus, în condițiile legii, plasamentul în regim de urgență la AMP;
 3. c) tineri care au împlinit vârsta de 18 ani și care beneficiază, în condițiile legii, de protecție specială la AMP.

(2) Accesul beneficiarilor în cadrul Serviciului Asistență Maternală - management de caz pentru AMP și copilul aflat în plasament la AMP se face în baza :

 1. a) măsurilor de plasament dispuse de către Comisia pentru Protecția Copilului;
 2. b) măsurilor de plasament / plasament în regim de urgență dispuse de către Instanța judecătorească;
 3. c) dispozițiilor de plasament în regim de urgență emise de către Directorul  D.G.A.S.P.C. 

Documentația  necesară în vederea stabilirii măsurilor de protecție la asistent maternal profesionist este cea  prevăzută în legislația specifică.

Imediat după admiterea într-un serviciu de tip familial, managerul de caz stabilește, împreună cu copilul (în funcție de vârsta și de gradul de maturitate al acestuia) și cu consultarea AMP, un program de acomodare adaptat caracteristicilor personale ale acestuia și ale AMP cu o durată de minim două săptămâni. În programul de acomodare se consemnează, sub semnătură, informații relevante privind: evoluția săptămânală a copilului, problemele de acomodare întâmpinate și măsurile de remediere aplicate, gradul de integrare în nouă familie, dată la care încetează aplicarea programului respectiv.

Furnizarea serviciilor sociale se realizează în baza unui contract de servicii semnat de către reprezentantul legal al copilului/tânărul care are capacitate deplină de exercițiu și directorul D.G.A.S.P.C.

Modalitatea de stabilire a contribuției reprezentanților legali ai beneficiarilor se stabilește de către Comisia pentru Protecția Copilului sau Instanța judecătorească, după caz, în condițiile stabilite de Codul civil. Sumele astfel încasate se constituie venit la bugetul județului.

(3) Condiţii de încetare a serviciilor: Încetarea plasamentului la AMP se poate realiza conform planului individualizat de protecție sau poate fi determinată de alte motive. În ambele situații, încetarea plasamentului la AMP și implicit ieșirea copiilor/tinerilor din evidență Serviciului Asistență Maternală - management de caz pentru AMP și copilul aflat în plasament la AMP se face în baza hotărârii emise de Comisia pentru Protecția Copilului, respectiv a sentinței civile emise de către Instanța judecătorească, după caz. Dosarul copilului/tânărului se arhivează în condițiile legii.

(4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate de Serviciul Asistență Maternală - management de caz pentru AMP și copilul aflat în plasament la AMP au următoarele drepturi: 

 1. a)să li se respecte drepturile și libertăţile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanţă personală ori socială; 
 2. b)să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind intervenţia socială care li se aplică; 
 3. c) să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate și primite;
 4. d)să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate, atât timp cât se menţin condiţiile care au generat situaţia de dificultate; 
 5. e)să fie protejaţi de lege atât ei, cât și bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exerciţiu; 
 6. f)să li se garanteze demnitatea, intimitatea și respectarea vieţii intime; 
 7. g)să participe la evaluarea serviciilor sociale primite; 
 8. h) să li se respecte toate drepturile speciale în situaţia în care sunt minori sau persoane cu dizabilităţi.

(5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate de Serviciul Asistență Maternală - management de caz pentru AMP și copilul aflat în plasament la AMP au următoarele   obligaţii: 

 1. a)să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitate, situaţie familială, socială, medicală și economică; 
 2. b)să participe, în raport cu vârsta, situaţia de dependenţă etc., la procesul de furnizare a serviciilor sociale; 
 3. c)să contribuie, în conformitate cu legislaţia în vigoare, la plata serviciilor sociale furnizate, în funcţie de tipul serviciului și de situaţia lor materială; 
 4. d)să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situaţia lor personală; 
 5. e)să respecte prevederile prezentului regulament.  

Art. 7 Activităţi si funcţii

Principalele funcţii ale Serviciului Asistență Maternală - management de caz pentru AMP și copilul aflat în plasament la AMP sunt următoarele: 

 1. a)de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarelor activităţi: 
 • ● reprezintă furnizorul de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară; 
 • ● asigură, prin asistenții maternali profesioniști, creșterea, educarea și îngrijirea copiilor/tinerilor separați de familia naturală, într-un mediu familial sigur, sănătos, stabil, propice unei dezvoltări armonioase;
 1. b)de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice și publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi: 
 • ● punerea la dispoziție de materiale informative privind activitățile derulate și serviciile oferite;
 • ● implicarea beneficiarilor în activitatea de planificare și acordare a serviciilor specifice nevoilor acestora; 
 • ● elaborarea de rapoarte de activitate; 
 1. c)de promovare a drepturilor beneficiarilor și a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum și de prevenire a situaţiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activităţi: 
 • ● organizarea de sesiuni de lucru pentru instruirea personalului privind respectarea drepturilor beneficiarilor; 
 • ● organizarea de sesiuni de informare a beneficiarilor asupra drepturilor și obligațiilor lor; 
 • ● luarea măsurilor necesare pentru cunoașterea de către întreg personalul și aplicarea legislației și procedurilor legale de intervenție în situații de abuz, neglijare, exploatare ori în caz de suspiciune privind astfel de situații; 
 • ● implicarea beneficiarilor în activități de informare, educare, consiliere, socializare și petrecerea timpului liber, pregatire pentru viața independenta în scopul cunoașterii drepturilor și obligațiilor, a valorilor promovate în mediul familial, școlar, comunitate; 
 1. d)de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi: 
 • ● elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor; 
 • ● realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate; 
 1. e)de administrare a resurselor financiare, materiale și umane ale serviciului prin realizarea următoarelor activităţi: 
 • ● identificarea anuală a nevoilor de perfecționare a personalului serviciului; 
 • ● asigurarea integrității și păstrării în bune condiții a echipamentelor din dotare;
 • ● aplicarea normelor legale privind gestionarea și administrarea resurselor alocate serviciului; 

Art. 8 Structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal   


(1) Serviciul Asistență Maternală - management de caz pentru AMP și copilul aflat în plasament la AMP funcţionează cu un număr total de 398 posturi, structură organizatorică aprobată prin Hotărâre a  Consiliului Judeţean Călărași, din care: 

 1. a)personal de conducere: șef serviciu – 1 post ; 
 2. b)personal de specialitate:
 • asistent social/ inspector/referent – 9 posturi
 • psiholog/inspector – 2 posturi
 • asistent maternal – 386 posturi

Structura de personal acoperă următoarele segmente de activitate:

-activitatea de management de caz pentru copii

-activitatea de identificare,  evaluare, recrutare, instruire AMP și, dupa caz, angajare, atestare și monitorizare a asistenților maternali profesioniști

 

Art. 9  Personalul de conducere

(1) Personalul de conducere: șef serviciu 

(2) Atribuţiile personalului de conducere sunt: 

 • Asigură coordonarea, îndrumarea și controlul activităţilor desfăşurate de personalul serviciului și propune organului competent sancţiuni disciplinare pentru salariaţii care nu își îndeplinesc în mod corespunzător atribuţiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.;
 • Elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării obiectivelor și întocmeşte informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale;
 • Propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire și perfecţionare;
 • Colaborează cu alte centre/alţi furnizori de servicii sociale și/sau alte structuri ale societăţii civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătăţirii permanente a instrumentelor proprii de asigurare a calităţii serviciilor, precum și pentru identificarea celor mai bune servicii care să răspundă nevoilor persoanelor beneficiare;
 • Intocmeşte raportul anual de activitate;
 • Asigură buna desfăşurare a raporturilor de muncă dintre angajaţii serviciului;
 • Propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice si a numărului de personal;
 • Desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii serviciului în comunitate; 
 • Ia în considerare și analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce;
 • Organizează activitatea personalului și asigură respectarea timpului de lucru și a regulamentului de organizare și funcționare; 
 • Reprezintă serviciul în relaţiile cu furnizorul de servicii sociale și, după caz, cu autorităţile și instituţiile publice;
 • Asigură comunicarea și colaborarea permanentă cu serviciul public de asistenţă socială de la nivelul primăriei și de la nivel judeţean, cu alte instituţii publice locale și organizaţii ale societăţii civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor;
 • Asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoştinţă atât personalului, cât și beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare si funcționare;
 • Urmărește încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale;
 • Alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. 

(3) Funcţiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condiţiile legii. 

(4) Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de conducere trebuie să fie absolvenţi cu diplomă de învăţământ superior în domeniul psihologie, asistenţă socială și sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului superior în domeniul juridic, medical, economic și al ştiinţelor administrative, cu experienţă de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale. 

(5) Sancţionarea disciplinară sau eliberarea din funcţie a conducătorilor instituţiei se face în condiţiile legii.  

Art. 10 Personalul de specialitate de îngrijire si asistenţă

(1) Personalul de specialitate al Serviciului Asistență Maternală- management de caz pentru AMP și copilul aflat în plasament la AMP este format din: 

 1. a)asistent social (263501); 
 2. b)psiholog (263411); 
 3. c)asistent maternal (531201); 

(2) Atribuţii generale ale personalului de specialitate: 

 1. a)asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile și a prezentului regulament; 
 2. b)colaborează cu specialişti din alte servicii în vederea soluţionării cazurilor, identificării de resurse; 
 3. c)monitorizează respectarea standardelor minime de calitate; 
 4. d)sesizează conducerii directiei situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii de nerespectare a prevederilor prezentului regulament; 
 5. e)întocmeşte rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată; 
 6. f)face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului și respectării legislaţiei; 
 7. g)alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.

(3) Atribuții și răspunderi ale personalului de specialitate din cadrul Serviciului Asistență Maternală - management de caz pentru AMP și copilul aflat în plasament la AMP:

 1. Atribuții ale managerului de caz al copilului:

Ø  Aplică metoda managementului de caz în instrumentarea cazurilor desfășurând activități specifice: coordonează activitățile de asistență socială și protecție specială desfășurate de specialiști în interesul superior al copilului; colaborează cu echipa multidisciplinară în rezolvarea cazului asigurând comunicarea între toate părțile implicate; asigura respectarea etapelor managementului de caz; colaborează cu responsabilii de caz prevenire;

Ø  Realizează evaluarea inițială, în urmă sesizării, a situației și  nevoilor copilului care necesită o măsură de protecție;

Ø  Coordonează și efectuează evaluarea comprehensivă a nevoilor copilului;

Ø  Coordonează procesul de potrivire/acomodare a copilului cu AMP, participând la procesul de identificare a unui asistent maternal potrivit pentru copilul care necesită o măsură de protecție, pregătind copilul și asistentul maternal în vederea acomodării acestora, informând copilul și după caz, familia biologică a acestuia cu privire la măsură plasamentului, asistentul maternal la care va fi plasat, procedurile și regulamentele aplicabile;

Ø  Propune instituirea măsurii de protecție pentru copil la asistent maternal;

Ø  Întocmește și  revizuiește planul individualizat de protecție;

Ø  Stabilește finalitatea planului individualizat de protecție în conformitate cu prevederile legale;

Ø   Întocmește, păstrează și actualizează dosarul copilului;

Ø  Coordonează activitățile privind transferul copilului la domiciliul AMP și elaborează planul inițial de acomodare a copilului în noul mediu de viață;

Ø  Monitorizează evoluția copilului aflat în plasament la AMP și întocmește rapoarte trimestriale privind evoluția dezvoltării fizice, mentale, spirituale, morale și sociale a copilului și a modului în care acesta este îngrijit;

Ø  Reevaluează trimestrial împrejurările care au stat la baza instituirii măsurilor de protecție pentru copiii aflați în plasament la AMP și întocmește rapoarte în acest sens;

Ø  Coordonează și relaționează cu unitățile de învățământ, cu medicii de familie, cabinetele medicale de specialitate și unitățile sanitare, cu serviciile/instituțiile cu atribuții de formare profesională și facilitare a accesului pe piață muncii,  cu serviciile/instituțiile cu responsabilități în domeniul asistenței sociale în funcție de nevoile copiilor îngrijiți de AMP;

Ø  Facilitează menținerea relațiilor copilului cu familia sa sau cu orice alte persoane relevante pentru viața acestuia;

Ø  Monitorizează respectarea drepturilor copilului aflat în plasament la AMP; acționează pentru prevenirea oricărei forme de abuz, neglijare sau exploatare a copilului aflat în plasament la AMP și asigură intervenție de urgență, conform legii, în situația identificării riscurilor sau situațiilor concrete de abuz, neglijare, exploatare;

Ø  Organizează și asigură pregătirea copilului în vederea părăsirii serviciului social de tip familial;

Ø  Realizează pregătirea AMP cu privire la nevoile copilului, înaintea plasării acestuia;

Ø  Întocmește convenția de plasament;

Ø  Acordă sprijin AMP la orice solicitare cu privire la asigurarea condițiilor optime pentru creșterea și îngrijirea copilului aflat în plasament;

Ø  Participă la programe de formare profesională, în funcție de nevoile de formare identificate de supervizor și șeful serviciului;

Ø  Efectuează demersurile pentru integrarea/ reintegrarea copiilor în familia naturală/ extinsă, prevăzute  în legislația specifică;

Ø  Informează asistentul maternal cu privire la stabilirea adopției că finalitate a planului individualizat de protecție pentru copilul din plasament;

Ø  Transmite, în copie, dosarul copilului pentru care a fost stabilită adopția ca finalitate a planului individualizat de protecție, Compartimentului Adopții, în baza unui proces verbal de predare - primire, în termenul legal;

Ø  Transferă, în original, dosarul copilului către Compartimentul Adopții, la momentul rămânerii irevocabile a sentinței civile de încredințare în vederea adopției sau a sentinței civile de  încuviințare a adopției dacă nu este necesară încredințarea;

Ø  Introduce date în sistemul CMTIS și păstrează confidențialitatea datelor introduse în sistem  și a tuturor informațiilor obținute prin exercitarea profesiei;

Ø  Participă la elaborarea și revizuirea metodologiei de organizare și funcționare a serviciului și a regulamentelor specifice;

Ø  Acționează în sensul respectării prevederilor Standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip familial destinate copilului din sistemul de protecție specială și legislației specifice din domeniul protecției și promovării drepturilor copilului.

 1. Atribuții ale personalului de specialitate cu responsabilități în identificarea, evaluarea, recrutarea, instruirea AMP și, dupa caz, angajarea, atestarea și monitorizarea asistenților maternali profesioniști:

Ø  Evaluează capacitatea persoanelor care doresc să devină asistenți maternali profesioniști (AMP), de a oferi îngrijire potrivită copiilor care necesită acest tip de protecție;

Ø  Verifică documentele depuse de persoanele care doresc să devină asistenți maternali profesioniști și demarează procesul de evaluare inițială a solicitanților efectuând vizite la domiciliul acestora pentru evaluarea condițiilor materiale și garanțiilor morale;

Ø  Întocmește raportul intermediar de evaluare la sfârșitul etapei de evaluare inițială formulând propuneri pentru continuarea procedurii prin participarea solicitantului la cursurile de formare profesională sau întreruperea demersului evaluativ în situația în care constată că nu sunt îndeplinite condițiile impuse de lege;

Ø  Participă la pregătirea persoanelor care doresc să obțină atestatul de asistent maternal în vederea acumulării de cunoștințe specifice profesiei;

Ø  Întocmește, păstrează și actualizează dosarul AMP;

Ø  Desfășoară demersurile aferente procesului de atestare a asistenților maternali profesioniști, conform prevederilor legale în vigoare și înaintează Comisiei pentru Protecția Copilului dosarul solicitantului, însoțit de un raport de evaluare a capacității solicitantului de a deveni asistent maternal profesionist, care va menționa cunoștințele dobândite de acesta în urmă cursurilor de formare profesională, precum și propunerea motivată, referitoare la eliberarea sau, după caz, neacordarea atestatului de asistent maternal profesionist;

Ø  Participă la elaborarea planului anual de formare inițială și de instruire a AMP;

Ø  Participă la procesul de identificare și selectare a asistentului maternal potrivit pentru copilul pentru care se recomandă măsură plasamentului;

Ø  Prezintă AMP,  înainte de plasarea copilului la acesta, standardele, regulamentele, procedurile și instrucțiunile referitoare la îngrijirea copilului;

Ø  Furnizează către AMP informații privind procedurile ce vor fi urmate în cazul suspiciunilor de abuz, neglijare;

Ø  Participă la  instruirea specifică a AMP cu privire la nevoile copilului, înaintea plasării acestuia;

Ø  Informează AMP cu privire la drepturile și obligațiile ce îi revin acestuia cu privire la persoana copilului;

Ø  Sprijină și monitorizează activitatea AMP asigurându-se că acesta este informat, acceptă, înțelege și acționează în conformitate cu standardele, regulamentele și procedurile specifice;

Ø  Acordă sprijin AMP la orice solicitare cu privire la asigurarea condițiilor optime pentru creșterea și îngrijirea copilului aflat în plasament;

Ø  Evaluează anual activitatea asistenților maternali profesioniști întocmind rapoarte de evaluare a performanțelor profesionale individuale;

Ø  Prezintă anual Comisiei pentru Protecția Copilului raportul de evaluare a activității asistentului maternal și propunerea motivată privind menținerea, modificarea, suspendarea sau retragerea atestatului de asistent maternal;

Ø  Prezintă Comisiei pentru Protecția Copilului raportul privind reatestarea asistentului maternal/ reînnoirea atestatului în cazul schimbării domiciliului asistentului maternal, cu respectarea acelorași condiții care au stat la baza atestării;

Ø  Identifică nevoile de sprijin / pregătire și potențialul fiecărui AMP;

Ø  Participă la programe de formare profesională, în funcție de nevoile de formare identificate de supervizor și șeful serviciului;

Ø  Asigură păstrarea confidențialității informațiilor obținute prin exercitarea profesiei;

Ø  Furnizează Compartimentului Resurse Umane documentele necesare pentru întocmirea dosarului personal al AMP; informează lunar Compartimentul Resurse Umane cu privire la orice modificare intervenită în activitarea asistenților maternali     (încadrarea copiilor din plasament în grad de handicap, sistari de plasamente, plecări în vacanțe ale copiilor, plasamente noi, cereri de concedii, retrageri de atestat)  pentru salarizarea corespunzătoare a acestora;

Ø  Programează evaluarea semestrială a asistenților maternali prin Serviciul Medicina Muncii în vederea obținerii fișelor de aptitudine necesare pentru exercitarea profesiei;

Ø  Se asigură că asistenții maternali pe care îi monitorizează au obținut avizul psihologic necesar pentru exercitarea profesiei, conform prevederilor legale;

Ø   Participă la elaborarea și revizuirea metodologiei de organizare și funcționare a serviciului și a regulamentelor specifice;

Ø  Acționează în sensul respectării prevederilor Standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip familial destinate copilului din sistemul de protecție specială și legislației specifice din domeniul protecției și promovării drepturilor copilului.

 

 1. Atribuții ale psihologului:

Ø  Acționează cu prioritate pentru ocrotirea în sistem familial a copilului în dificultate;

Ø  Intervine, prin activități specifice de  îndrumare și consiliere,  asupra copilului aflat în plasament la asistent maternal;

Ø  Participă la evaluarea nevoilor copiilor care necesită o măsură de protecție la asistent maternal și la revizuirea periodică a acestor nevoi;

Ø  Participă la întocmirea și revizuirea trimestrială a planurilor individualizate de protecție și a planurilor de intervenție specializată pentru copiii aflați în plasament la asistenți maternali profesioniști;

Ø  Evaluează relațiile dintre asistenții maternali și copiii aflați în plasament identificând în contextul familial problemele care pot afecta dezvoltarea armonioasă a copilului;

Ø  Planifică activitatea de consiliere psihologică;

Ø  Acționează în sensul dezvoltării  și consolidării competențelor parentale ale asistenților maternali;

Ø  Acordă consiliere psihologică pentru menținerea, crearea, dezvoltarea unor relații familiale echilibrate având permanent în atenție principiul interesului superior al copilului;

Ø  Acordă consiliere psihologică în situații de criză copilului și asistentului maternal;

Ø  Întocmește rapoarte de specialitate;

Ø  Asigură medierea conflictelor în rândul copiilor/ adolescenților cu probleme comportamentale;

Ø  Participă la procedura de evaluare a persoanelor care solicită atestarea ca asistenți maternali în conformitate cu prevederile din HG nr. 679/2003;

Ø  Realizează anual profilul psihologic al asistentului maternal și familiei acestuia evaluând calitatea relațiilor, rolurile intrafamiliale și competențele parentale;

Ø  În planificarea și realizarea intervențiilor specifice acționează conform legislației specifice din domeniul protecției copilului;

Ø  Desfășoară activități specifice de evaluare psihologică clinică/psihodiagnostic pentru copiii care necesită/beneficiază de o măsură de protecție specială la asistent maternal;

Ø  Identifică, pentru copiii aflați în plasament la asistenți maternali, prin activități specifice de evaluare psihologică clinică, factorii psihologici implicați în sănătate, dezvoltare și tulburare/boală mintală, inclusiv în traumă;

Ø  Realizează evaluarea psihologică clinică a copiilor cu dizabilități/ handicap;

Ø  Realizează evaluarea psihologică clinică a copiilor cu cerințe educaționale speciale;

Ø  Realizează evaluarea psihologică clinică/psihodiagnosticul pentru copiii proveniți din medii defavorizate sau mediu instituțional;

Ø  Oferă asistență psihologică pentru copiii aflați în sistemul de protecție specială- plasament la asistent maternal profesionist;

Ø  Acționează pentru promovarea și optimizarea sănătății inclusiv prin activități de consiliere psihologică clinică, specifică unei metode psihoterapeutice, pentru controlul factorilor implicați în sănătate și boală, autocunoaștere, dezvoltare personală și prevenirea patologiei;

Ø  Acționează, prin intervenții psihologice clinice primare, pentru controlul primar al factorilor psihologici implicați în sănătate și boală;

Ø  Identifică, prin evaluări specifice, pentru copiii aflați în plasament la asistent maternal, nivelul de dezvoltare al aptitudinilor cognitive, existența tulburărilor de limbaj sau a altor tulburări în sfera cognitivă, emoțională, comportamentală, de personalitate;

Ø  Evaluează, folosind instrumente specifice, nivelul de adaptare la mediul de viață, social, școlar, familial și nivelul de dezvoltare din punct de vedere emoțional pentru copiii aflați în plasament la asistent maternal profesionist;

Ø  Identifică în urmă aplicării și prelucrării testelor psihologice, capacitățile decizionale și organizatorice, inclusiv tulburările specifice adolescenței la copiii care beneficiază de măsură de protecție specială;

Ø  Întocmește raportul de evaluare/psihodiagnostic interpretând datele obținute și recomandă căi de soluționare a problemelor psihologice

Ø  Păstrează confidențialitatea informațiilor obținute în exercitarea profesiei;

 1. Atribuțiile  asistentului maternal profesionist:

Ø  Asigură integrarea copilului în familia sa aplicându-i un tratament egal cu al celorlalți membri ai familiei;

Ø  Oferă copilului condiții corespunzătoare dezvoltării fizice, psihice și afective;

Ø  Asigură și răspunde de securitatea copilului pe toată durata măsurii de protecție;

Ø  Asigură copilului un loc individualizat în cadrul locuinței familiei;

Ø  Informează permanent copilul cu privire la sursele de risc din locuință și împrejurimi;

Ø  Amenajează și întreține camera copilului ca parte a întregii locuințe, pentru a oferi condiții de securitate, funcționalitate și estetică; menține permanent curățenia și igiena locuinței;

Ø  Asigură copilului (cantitativ și calitativ) hrană corespunzătoare vârstei;

Ø  Formează autonomia copilului în igienă personală, hrănire, viață sănătoasă și deprinderi de viață independentă;

Ø  Înscrie copilul la medicul de familie și apelează la serviciile medicale pentru controlul medical periodic al copilului (trimestrial), vaccinari sau când intervin probleme de sănătate;

Ø  La primele semne de îmbolnăvire acordă copilului primul ajutor și se adresează medicului;

Ø  Respectă indicațiile de îngrijire (dietă, consultații periodice, programe de recuperare, logopedie, gimnastică medicală etc);

Ø  Înscrie copilul într-o formă de învățământ corespunzătoare vârstei, supraveghează participarea regulată a copilului la procesul educativ; asigură uniformă școlară și echipamentul necesar;

Ø  Asigură un mediu în care educația și învățarea sunt promovate și ajută copilul la pregătirea temelor;

Ø  Se implică în jocul copilului și asigură  materiale adecvate, specifice vârstei;

Ø  Ține permanent legătura cu grădinița/școala pentru cunoașterea evoluției școlare a copilului și respectă indicațiile personalului didactic;

Ø  Antrenează și supraveghează copilul în activități educative de timp liber;

Ø  Implică, în aceeași măsură ca pe propriii copii, copilul din plasament în activități cotidiene  cu caracter gospodăresc, în funcție de vârstă și gradul de maturitate al acestuia;

Ø  Asigură integrarea copilului în viața socială;

Ø  Stimulează participarea copilului la întreaga viață a familiei cu evenimentele ei (aniversări, vizite, sărbători etc) astfel încât să se simtă integrat în structura familiei;

Ø  Contribuie la pregătirea integrării/reintegrării copiilor în familia lor naturală sau, după caz, în familia adoptivă;

Ø  Îi insuflă copilului respect pentru familie, chiar dacă pentru un timp el este separat de propria familie, acesta fiind un aspect esențial al pregătirii pentru viața de adult;

Ø  Ajută și încurajează copilul să păstreze relația cu familia (îl învață să scrie felicitări, scrisori etc);

Ø  Participă la întâlnirile copilului cu familia naturală/adoptivă după programul stabilit;

Ø  Întocmește și actualizează jurnalul copilului;

Ø  Permite specialiștilor D.G.A.S.P.C monitorizarea activității sale profesionale și evaluarea evoluției copiilor din plasament;

Ø  Asigură continuitatea activității desfășurate și în perioada efectuării concediului legal de odihnă, cu excepția cazului în care separarea de copiii plasați pentru această perioada este autorizată de angajator;

Ø  Informează Serviciul  Asistență Maternală din cadrul D.G.A.S.P.C periodic sau ori de câte ori i se cere asupra stării de ansamblu a copilului;

Ø  Colaborează cu asistenții sociali, psihologul și alți specialiști pentru realizarea obiectivelor planului individualizat de protecție și răspunde cu promptitudine solicitărilor acestora;

Ø  Solicită ajutorul celorlalți profesioniști atunci când este cazul;

Ø  Acceptă evaluarea activității sale ori de câte ori angajatorul consideră necesar;

Ø  Comunică responsabilului de caz orice modificare a stării personale/familiale (stare de boală, conflicte familiale, stare materială, cazier judiciar) susceptibilă să influențeze îngrijirea copilului;

Ø  Comunică de urgență responsabilului de caz orice situație dificilă legată de copil: semne de abuz, fugă de la domiciliu, exmatriculare, accident, boală, acte de delincvență;

Ø  Îi explică foarte clar copilului caracterul temporar al măsurii de protecție;

Ø  Ascultă opiniile copilului și-i stimulează inițiativa;

Ø  Protejează copilul față de orice formă de abuz, neglijare, exploatare sau deprivare;

Ø  Participă la cursurile de perfecționare;

Ø  Respectă recomandările asistentului social și psihologului;

Ø  Respectă legislația din domeniul protecției drepturilor copilului;

Ø  Asigură confidențialitatea informațiilor obținute prin exercitarea profesiei;

Ø  Își organizează individual timpul de lucru în funcție de programul și nevoile copilului;

Ø  Răspunde de îndeplinirea corespunzătoare a sarcinilor, atribuțiilor specifice și dispozițiilor primite;

Ø  Răspunde de calitatea rezultatelor obținute.

 

Art. 11 Finanţarea serviciului


(1) În estimarea bugetului de venituri și cheltuieli, D.G.A.S.P.C Călărași are în vedere asigurarea resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puţin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile. 

(2) Finanţarea cheltuielilor serviciului se asigură, în condiţiile legii, din următoarele surse: 

 1. a)contribuţia persoanelor beneficiare sau a întreţinătorilor acestora, după caz; 
 2. b)bugetul local al judeţului; 
 3. c)bugetul de stat; 
 4. d)donaţii, sponsorizări sau alte contribuţii din partea persoanelor fizice ori juridice din ţară si din străinătate;  
 5. e)alte surse de finanţare, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

Art. 12  Dispoziții finale

Prezentul Regulament se completează cu prevederile Regulamentului de Organizare și Funcționare al D.G.A.S.P.C Călărași, aprobat prin Hotărâre a Consiliului Județean Călărași.

 

 

 

Centre DGASPC

 • All
 • Calarasi
 • Ciocanesti
 • Faurei
 • Oltenita
 • Perisoru
 • Ulmu
 • Vâlcelele

InfoCons – protectia consumatorilor

InfoCons

Date de contact D.G.A.S.P.C. Călărași:

Secretariat Direcție:  0242/311060

TELEFONUL COPILULUI: 0242/983

 Serviciul Monitorizare, Secretariat CPC,

Intervenție în Caz de Urgență: 0242 /311846

 Serviciul Evaluare Complexă Copii

0242/311060, int. 208

Serviciul Evaluare Complexă Adulți:

0242/313640

0728728472

0746251763

Adresa: Strada Bărăganului, nr. 1, Călărași, România

 E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Despre

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Evaluare complexa minori/adulti

ACTE NECESARE IN VEDEREA INTOCMIRII DOSARULUI PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE INCADRARE IN GRAD DE HANDICAP MINORI

Adresele de email pe care puteti trimite:

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.     Acte necesare

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.    Acte necesare

DESPRE SERVICIUL DE URGENȚĂ 112

Non-Standard Elements
 

Informatie de interes public

ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI ALE PROBLEMELOR PĂRINȚILOR DE COPII ȘI ADULȚI CU DIZABILITĂȚI AFLAȚI ÎN COMUNITATE

http://andpdca.gov.ro/w/wp-content/uploads/2020/03/RASPUNSURI-16-20-martie.pdf

Spune NU violentei domestice!

1. RO Pocket Card A5 page 0001                                                             2. RO Poster A3 page 0001

Regulament (UE) nr.679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatia acestor date si de abrograre a Directivei 95/46/CE.

Responsabilul cu protectia datelor :

Maria Popescu

email:dpo@dgaspc-cl.ro

Telefon:0734.002.949

Acest website foloseste cookie-uri pentru a furniza vizitatorilor o experienta mult mai buna de navigare si servicii adaptate nevoilor si interesului fiecaruia.

"Cookie"-urile au rolul de a facilita accesul si livrarea serviciilor folosite de utilizator de internet, precum personalizarea anumitor setari (limba, tara, preturi afisate in moneda nationala).