BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes
AntetNou

Ultimele articole

 • Comunicat de presă >

  Vezi comunicat Read More
 • Comunicat de interes public - Schimbare de adresă: >

  Schimbare de adresă: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Călărași anunță schimbarea sediului social la noua adresă situată Read More
 • Comunicat de presa - schimbare adresa centru CPRU Sf. Maria >

    Deschide comunicat Read More
 • Rezultat final concurs recrutare 28.05.2024 - proba scrisă >

  deschide rezultat Read More
 • Comunicat de presa - inaugurare apartamente >

  Deschide comunicatul     Ap. Str. Belsugului, nr.12 bl.k22, sc.3, parter, ap.2   Read More
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Text Size

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Calarasi - (DGASPC) - a fost infiintata prin Hot. nr. 106/ 27 octombrie 2004 apartinand Consiliului Judetean Calarasi, prin comasarea Directiei Generale Judetene pentru Protectia Drepturilor Copilului Calarasi si Directia Judeteana de Asistenta Sociala Calarasi şi  preluarea Centrului de Ingrijire şi Asistenţă din localitatea Ciocaneşti şi a Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropshiatrică din localitatea Plătăreşti, prin preluarea în mod corespunzător a atribuţiilor şi funcţiilor acestora.

 Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Călăraşi este organizată şi funcţionează ca instituţie publică cu personalitate juridică, infiinţată în subordinea Consiliului Judeţean

Activitate cu publicul

DGASPC Călărași activitate cu publicul pdf page 0001

Centrul de  Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Vâlcelele (CAbR) este înfiinţat prin Hotărârea Consiliului Județean Călărași nr.29/10.02.2022 si funcționează în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Călărași, în regim de componentă funcțională, fără personalitate juridică și fără calitate de ordonator de credite.

Citește mai departe...

Hotararea C.J. 113/26.06.2019

Anexa 14

CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Călărași

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE

SERVICIUL DE DEZVOLTARE  A DEPRINDERILOR DE VIAȚĂ INDEPENDENTĂ

ARTICOLUL 1

Definiţie

             Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al Serviciului social de DEZVOLAREA DEPRINDERILOR DE VIAȚĂ INDEPENDENTĂ, aprobat prin  Hotărârea Consiliului Județean, în vederea asigurării funcţionării acestuia, cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile şi a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informaţii privind condiţiile de admitere, serviciile oferite etc.

             Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât şi pentru angajaţii serviciuli şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanţii legali/convenţionali, vizitatori.

ARTICOLUL 2

Identificarea serviciului social

Serviciul social de DEZVOLAREA DEPRINDERILOR DE VIAȚĂ INDEPENDENTĂ,  cod serviciu social 8891 CZ-C-VI, înfiinţat şi administrat de furnizorul de servicii sociale Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF nr.000258, deţine Licenţă de funcţionare fără personalitate juridică, cu sediul în Municipiul Călărași, str. Belșugului, nr.7, jud. Călărași.

 

ARTICOLUL 3

Scopul serviciului social

Scopul serviciului social de Dezvoltarea Deprinderilor de Viață Independentă, este accela de a crea, dezvolta și aplica  ansamblu de măsuri și proceduri menite să ducă la formarea, dezvoltarea și îmbunătățirea deprinderilor de viață independentă pentru copiii şi tinerii aflați în evidența sistemului de protecție a copilului. Serviciul se adreseaza copiilor/tinerilor din sistemul de protectie  care se pregătesc sa paraseasca institutia de stat si vizeaza integrarea sociala si ocupationala in cadrul comunitaţii. O atentie deosebita si masuri sporite de protectie sociala, in vederea incluziunii sociale si profesionale, trebuie acordate tinerilor aflatii in situatii de vulnerabilitate, care risca sa fie marginalizati la intrarea lor in viata sociala si profesionala, datorita lipsei unui sprijin din partea familiei. Aceasta presupune asumarea unor responsabilitati legate de propria lor viață, dar si sprijin care sa le faciliteze integrarea sociala si profesionala, având în vedere atât prevederile Legii asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, cât şi Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

ARTICOLUL 4

Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare

Serviciul social de Dezvoltarea Deprinderilor de Viață Independentă, funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale reglementat de Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare,  Legea nr. 272/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Organizarea şi funcţionarea Serviciul social este realizată în baza Hotărârii nr. 62/27.05.2009 anexa 2, privid modificarea si copletara organigramei/statului de funcții, precum şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a serviciilor sociale anexa 3 la Hotărârea nr.12/27.01.2011 a CJC.

           Standard minim de calitate aplicabil prin Ordinul 14/2007 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciul pentru dezvoltarea deprinderilor de viață independentă.

           Serviciul social „Dezvoltarea Deprinderilor de Viață Independentă”este înfiinţat prin:

           Hotărârea Consiliului Judeţean nr.62/27.05.2009, al municipiului Călărași, modificată ulterior prin HCJ nr.12/27.01.2011 şi funcţionează în subordinea  Direcţiei Generale de Asistenţă și Protecția Copilului Călărași,

ARTICOLUL 5

Principiile care stau la baza acordării serviciului social

 Serviciul social de Dezvoltarea Deprinderilor de Viață Independentă, se organizează şi funcţionează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul naţional de asistenţă socială, precum şi cu principiile specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislaţia specifică, în convenţiile internaţionale ratificate prin lege şi în celelalte acte internaţionale în materie la care România este parte, precum şi în standardele minime de calitate aplicabile.

 Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul Serviciul social de Dezvoltarea Deprinderilor de Viață Independentă sunt următoarele:

 1. a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;
 2. b) protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte egalitatea de şanse şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi demnitatea personală şi întreprinderea de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire la persoanele beneficiare;
 3. c) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare;
 4. d) deschiderea către comunitate;
 5. e) asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea drepturilor lor;
 6. f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în unitate a unui personal mixt;
 7. g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se cont, după caz, de vârsta şi de gradul său de maturitate, de discernământ şi capacitatea de exerciţiu;
 8. h) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare;
 9. i) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare;
 10. j) preocuparea permanentă pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potenţialului şi abilităţilor persoanei beneficiare de a trăi independent;
 11. k) încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a acestora în soluţionarea situaţiilor de dificultate;
 12. l)asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;
 13. m) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale;
 14. n) responsabilizarea membrilor familiei, reprezentaţilor legale cu privire la exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor de întreţinere;
 15. o) primordialitatea responsabilităţii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacităţi de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat;
 16. p) colaborarea centrului/unităţii cu serviciul public de asistenţă socială.

ARTICOLUL 6

Beneficiarii serviciilor sociale

 Beneficiarii serviciilor sociale acordate în cadrul Serviciul social de Dezvoltarea Deprinderilor de Viață Independentă  sunt:

 1. a) Cea mai importantă și numeroasă categorie de beneficiari ai SDDVI sunt copiii/tineri separați, temporar sau definitiv, de părinții lor, ca urmare a stabilirii, în condițiile legii, a măsurii de protecție specială, fiind privați de posibilitățile normale de însușire a deprinderilor de viață independentă.
 2. b) Pentru acei copii/tineri care au fost lipsiti de posibilitatile normale de a-si însusi pe durata copilariei deprinderile adecvate de viata, neputând folosi imitatia maturilor (în absenta modelului familial), sau metoda "încercarii si erorii" ( primind prea multe lucruri de-a gata sau fiind constrânși să adopte soluțiile prestabilite, iar în alte cazuri nefiind suficient de motivați să caute singuri rezolvarea).
 3. c) copiii din familii naturale sau care beneficiază de o masură de proteție specială la asistent

 maternal pot acuza deficiențe în privința deprinderilor de "viață independentă", se pot

 confrunta cu deficiențe de socializare, de adaptare la viața socială și la cultura comunității din care fac parte.

         

            Condiţiile de acces/admitere în serviciu sunt următoarele:

 1. acte necesare;

- solicitarea în scris de către tânar sau copilul în vârstă de 10 ani, reprezentant legal al copilului/tânărului, sef seviciu/asistent social al altor servicii sociale din subordinea DGASPC Călărași , de a fi înscris și de a participa la activitațile serviciului;

- chestionar inițial de apreciere a deprinderilor de viață independentă;

- acte, documente sociale ale părinților copilului/tânărului;

- acte de identitate ale copilului/tânărului;

- hotătâra CPC/ Sentința civila prin care s-a instituit o măsura de protecție pentru tânar/copil;

- raport de anchetă socială a copilului/tânărului cu propunea de a fi înscris în serviciu;

- contractul cu familia, dacă măsura de protecție este prin hotărâre CPC, sau încheiat direct cu tânărul la împlinirea vârstei de 18 ani;

- evaluarea inițială;

- Dispozitia de acces a copilului/tânărului în SDDVI, semnată de către directorul excutiv al DGASPC Călărași ;

- PIP;

- autoevaluate copil/tânăr;

- PIS;

- evaluare psihologică;

- planificarea activităților;

             Condiţii de încetare a serviciilor:

          - încheierea/sistarea serviciilor/activităților din cadru serviciului se realizeaza la solicitarea tânărului / reprezentantului legal al copilului, dar și atunci când beneficiarului i se sistează măsura de protecție.

 Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Serviciul de Dezvoltarea Deprinderilor de Viață Independentă, au următoarele drepturi:

 1. a) să li se respecte drepturile şi libertăţile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanţă personală ori socială;
 2. b) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind intervenţia socială care li se aplică;
 3. c) să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate şi primite;
 4. d) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate, atât timp cât se menţin condiţiile care au generat situaţia de dificultate;
 5. e) să fie protejaţi de lege atât ei, cât şi bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exerciţiu;
 6. f) să li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime;
 7. g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite;
 8. h) să li se respecte toate drepturile speciale în situaţia în care sunt minori sau persoane cu dizabilităţi.

 Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Serviciul de Dezvoltarea Deprinderilor de Viață Independentă,  au următoarele obligaţii:

 1. a) să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitate, situaţie familială, socială, medicală şi economică;
 2. b) să participe, în raport cu vârsta, situaţia de dependenţă etc. la procesul de furnizare a serviciilor sociale;
 3. c) să contribuie, în conformitate cu legislaţia în vigoare, la plata serviciilor sociale furnizate, în funcţie de tipul serviciului şi de situaţia lor materială;
 4. d) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situaţia lor personală;
 5. e) să respecte prevederile prezentului regulament.

ARTICOLUL 7

Activităţi şi funcţii

Principalele funcţii ale serviciului social  de Dezvoltarea Deprinderilor de Viață Independentă sunt următoarele:

 1. a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarelor activităţi:
 2. reprezintă furnizorul de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară;
 3. evaluarea deprinderilor, aptitudinilor si resurselor înnascute si/sau dobândite ale copilului /tânarului;
 4. elaborarea si monitorizarea implementarii programului de interventie specifica, denumit în continuare PIS, pentru dezvoltarea deprinderilor de viata independenta ;

4 . consultanta în domeniul dezvoltarii deprinderilor de viata independenta pentru persoanele fizice si juridice interesate, cu precadere la cererea furnizorilor de servicii pentru activitatile de dezvoltare a deprinderilor de viata care se deruleaza în cadrul altor servicii pentru protectia copilului;

 1. b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg despre domeniul de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi:
 2. informare iniţială referitoare la modul de organizare şi funcţionare a centrului, serviciile disponibile, drepturile şi obligaţiile beneficiarilor ;

2.sesiuni de informare a beneficiarilor privind activitatea proprie

3.elaborarea anuală a rapoartelor de activitate privind serviciile acordate şi performanţele

obţinute;

4.distribuirea de materiale informative privind activităţile derulate/ serviciile oferite.

 1. c) de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activităţi:
 2. sesiuni de instruire a personalului privind respectarea drepturilor beneficiarilor şi acordarea serviciilor cu respectarea Codului de etică a serviciului ;
 3. măsurarea gradului de satisfacţie a beneficiarilor cu privire la activitatea desfăşurată ;
 4. încurajarea beneficiarilor de a-şi exprima opinia asupra oricăror aspecte care privesc activitatea serviciuli;
 5. sesiuni de informare a beneficiarilor şi instruire a personalului privind identificarea, semnalarea şi soluţionarea cazurilor de abuz şi neglijenţă în rândul beneficiarilor ;
 6. dezvoltarea de parteneriate cu organizaţii si alte instituţii implicate in furnizare de activități;
 7. promovarea de modele de bună practică realizate cu parteneri la nivel local;
 8. socializarea şi reducerea discrepanţelor dintre categoriile sociale.
 1. d) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi:
 2. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a activităților/serviciilor;
 3. planificarea activităților lunar;
 4. realizarea de evaluări periodice a activităților prestate;

4.realizarea planului anual de acțiune a serviciului social;

 1. e) de administrare a resurselor financiare, materiale si umane ale centrului prin realizarea următoarelor activităţi:
 1. elaborarea planul anual de achiziții pentru buna funcționare a serviciului;
 2. amplasarea SDDVI într-o zona care nu pericliteaza siguranta copiilor/tinerilor;
 3. asigură respectarea reglementărilor legale specifice domeniilor de activitate;
 4. asigurarea autorizatiilor legale de functionare (autorizatie sanitara de functionare, autorizatie de prevenire si stingere a incendiilor;
 5. cunoasterea misiunii de catre personalul si beneficiarii SDDVI;
 6. cunoasterea si constientizarea de catre angajati a faptului ca activitatile pe care le desfasoara contribuie la îndeplinirea misiunii SDDVI.

ARTICOLUL 8

Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal

 

            Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal care funcţionează în cadrul serviciului DDVI se aprobă prin Hotărâre a Consiliului Județean Călărași.

 Serviciul social de Dezvoltarea Deprinderilor de Viață Independentă, are un număr total de 5 posturi, conform prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean  nr.62/2009 ulterior 12/2011 din care:

 1. a) personal de conducere: 0
 2. b) personal de specialitate care oferă consiliere, educație şi asistenţă socială este compus din 4 angajați, (din cele 5 posturi - 1 post de educator specializat fiind vacant), după cum urmează:

        1 psiholog;

        1 asistent social;

        2 educatori specializați;

   Raportul angajat/beneficiar este de -  5angajați/60 beneficiari = 12.

ARTICOLUL 9

Personalul de conducere

Personalul de conducere poate fi:

 1. a) director sau şef de centru;
 2. b) coordonator personal de specialitate.

 Atribuţiile personalului de conducere sunt:

 1. a) asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de personalul serviciului şi propune organului competent sancţiuni disciplinare pentru salariaţii care nu îşi îndeplinesc în mod corespunzător atribuţiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.;
 2. b) elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării obiectivelor şi întocmeşte informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale;
 3. c) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire şi perfecţionare;
 4. d) colaborează cu alte centre/alţi furnizori de servicii sociale şi/sau alte structuri ale societăţii civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătăţirii permanente a instrumentelor proprii de asigurare a calităţii serviciilor, precum şi pentru identificarea celor mai bune servicii care să răspundă nevoilor persoanelor beneficiare;
 5. e) întocmeşte raportul anual de activitate;
 6. f) asigură buna desfăşurare a raporturilor de muncă dintre angajaţii serviciului/centrului;
 7. g) propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice şi a numărului de personal;
 8. h) desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii centrului în comunitate;
 9. i) ia în considerare şi analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce;
 10. j) răspunde de calitatea activităţilor desfăşurate de personalul din cadrul serviciului şi dispune, în limita competenţei, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătăţirea acestor activităţi sau, după caz, formulează propuneri în acest sens;
 11. k) organizează activitatea personalului şi asigură respectarea timpului de lucru şi a regulamentului de organizare şi funcţionare;
 12. l)reprezintă serviciul în relaţiile cu furnizorul de servicii sociale şi, după caz, cu autorităţile şi instituţiile publice, cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, precum şi în justiţie;
 13. m) asigură comunicarea şi colaborarea permanentă cu serviciul public de asistenţă socială de la nivelul primăriei şi de la nivel judeţean, cu alte instituţii publice locale şi organizaţii ale societăţii civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor;
 14. n) numeşte şi eliberează din funcţie personalul din cadrul serviciului, în condiţiile legii;
 15. o) întocmeşte proiectul bugetului propriu al serviciului şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar;
 16. p) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoştinţă atât personalului, cât şi beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare şi funcţionare;
 17. q) asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale;
 18. r) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.

 Funcţiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condiţiile legii.

Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de conducere trebuie să fie absolvenţi cu diplomă de învăţământ superior în domeniul psihologie, asistenţă socială şi sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului superior în domeniul juridic, medical, economic şi al ştiinţelor administrative, cu experienţă de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale.

 Sancţionarea disciplinară sau eliberarea din funcţie a conducătorilor instituţiei se face în condiţiile legii.

ARTICOLUL 10

Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă. Personal de specialitate şi auxiliar

 Personalul de specialitate:

 1. a) asistent social (263501);
 2. b) educator-puericultor (234203);
 3. c) psiholog în specialitatea consiliere psihologică (263402);

Atribuţii ale personalului de specialitate:

 1. a) asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile şi a prezentului regulament;
 2. b) colaborează cu specialişti din alte centre în vederea soluţionării cazurilor, identificării de resurse;
 3. c) monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;
 4. d) sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii de nerespectare a prevederilor prezentului regulament;
 5. e) întocmeşte rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată;
 6. f) face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării legislaţiei;
 7. g) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.

                   Psihologul îndeplinește următoarele atribuţii specifice:

 • efectueaza evaluarea initiala si permanenta a copiilor/tinerilor  in cadrul serviciului DDVI;
 • efectueaza evaluarea complexa a personalitatii cu precizarea psiho-motrica a nivelului memoriei, atentiei, inteligentei;
 • intocmeste PIS pentru fiecare beneficiar al serviciului;
 • indruma activitatea educativa efectuata de educatori, in sensul urmaririi aplicarii PIS-ului;
 • identifica nevoile speciale ale copiilor;
 • identifica dinamica progreselor copilului/tanarului in indeplinirea obiectivelor;
 • ca responsabil de caz initiaza si coordoneaza procesul de evaluare in concordanta cu normele si etica profesionala si prevederile standardelor minime obligatorii privind managementul de caz in domeniul protectiei copilului;
 • elaboreaza profilul psihologic al copilului;
 • completeaza bateria de teste specifice activitatii de terapie individuala;
 • colaboreaza cu ceilalti membrii ai centrului, in scopul elaborarii strategiilor de interventie, in scopul unei bune derulari a acestora, respectand principiul ”lucru in echipa”;
 • este direct raspunzator de realizarea planului de activitati pe grupe de varsta, precum si de aplicarea acestora in cadrul programului SDDVI ;
 • respecta programul de lucru, astfel incat programul terapeutic sa decurga dupa orarul stabilit si semneaza condica de prezenta;
 • consilierea se va desfasura fara intreruperi, pe cat posibil, intr-un cadru fizic destinat acestei activitati, care sa asigure intimitatea;
 • respecta principiile consiliere: alianta (terapeutica), confidentialitatea, respectul fata de client, impartialitatea, refacerea moralului clientului, cresterea stimei de sine, analiza rationala a problemelor, coparticiparea, planificarea, interventie de problema, centrarea pe actiuni si solutii, durata variabila, inducerea unor schimbari, urmarirea raportului costuri/resurse, reflectarea sentimentelor, ascultarea activa, sprijinirea alegerilor informate, explicatii si sfaturi (cand este cazul si pe cat posibil doar in intampinarea clientului, in niciun caz impotriva orientarilor lor;
 • este atent la preocuparile copilului/tanarului;
 • asista copilul/tanarul in clarificarea sentimentelor, valorilor, scopurilor;
 • pune accentul pe rezultatele copilului/tanarului, si nu pe problemele acestora;
 • permite copiilor/tinerilor sa isi conduca viata;
 • incurajeaza copiii/tinerii sa actioneze pentru atingerea unui scop;
 • cunoaste si respecta legislatia cu privire la drepturile si ocrotirea copiilor;
 • respecta cu strictete codul deontologic: confidentialitate, nediscriminare, impartialitate, acceptare, intelegere, competenta si calitatea serviciilor;
 • instruieste periodic personalul educativ, in problemele educative privind stabilirea relatiilor afective adult-copil, stimularea dezvoltarii psiho-motorii intelectuale si afective a copiilor, metodele de formare si fixare a deprinderilor de viata independenta;
 • asumarea responsabilitatii muncii pe care o efectueaza;
 • supervizeaza programele de activitate ale educatorilor si intocmeste rapoarte;
 • asigura securitatea copiilor;
 • este interzisa orice forma de abuz fizic sau psihic asupra copilului, precum si neglijarea si/sau refuzul de a lucra cu copilul, pe diferite motive care nu au nici un suport legal;
 • informeaza prin “note informative” coordonatorul asupra nerespectarii activitatilor conform programului de activitati si programului de interventie stabilit de echipa;
 • respecta regulamentele de organizare si functionare, respecta ROI;
 • se prezinta periodic la controlul medical in vederea actualizarii carnetului de sanatate;
 • indeplineste alte sarcini profesionale incredintate de catre coordonatorul centrului;
 • conducerea serviciului isi rezerva dreptul de a modifica aceste atributii, in conformitate cu noile cerinte si reglementari legale.

                 Asisentul social îndeplinește următoarele atribuţii specifice:

 • efectueaza evaluarea initiala si permanenta a copiilor/tinerilor in cadrul serviciului DDVI;
 • participa alaturi de specialisti la elaborarea strategiilor de evaluare, terapie si recuperare a fiecarui copil, beneficiar al serviciului de dezvoltare a deprinderilor de viata independenta;
 • intocmeste anchete sociale, rapoarte, propuneri pentru beneficiarii SDDVI;
 • incheie contractul cu familia copilului/tanarului ;
 • intocmeste, completeaza si modifica recomandarile si planificarile din planului specific de interventie al copilului;
 • consiliaza copii/tinerii beneficiari ai serviciului in vederea orientarii scolare si a integrarii socio-profesionale.
 • actioneaza in spiritul respectului fata de persoanele in dificultate, a pastrarii intimitatii si anonimatului acestora potrivit secretului profesional;
 • indeplineste atributii de responsabil de caz al cazurilor pentru care a fost desemnat;
 • ca responsabil de caz initiaza si coordoneaza procesul de evaluare in concordanta cu normele si etica profesionala si prevederile standardelor minime obligatorii privind managementul de caz in domeniul protectiei copilului;
 • monitorizeaza periodic actiunile copilului/tanarului, alegerile si atitudinile sale, pentru  a–i oferi acestuia feedback in ce priveste nivelul la care a ajuns cu dezvoltarea abilitatilor de a intelege, anticipa si rezolva problemele din viata de zi cu zi;
 • sprijina copilul/tanarul in identificarea problemelor si stabilirea prioritatilor in ceea ce priveste activitatea zilnica;
 • monitorizeaza mediul de viata al copilului/tanarului, starea sa fizica, modul cum se imbraca, obisnuintele de hranire si atitudinea generala, in vederea diminuarii aspectului neadecvat;
 • colaboreaza cu ceilalti colegi, in scopul elaborarii strategiilor de interventie, in scopul unei bune derulari a acestora, respectand principiul ”lucru in echipa”;
 • respecta cu strictete codul deontologic: confidentialitate, nediscriminare, impartialitate, acceptare, intelegere, competenta si calitatea serviciilor;
 • notifica evenimentele deosebite petrecute in centru;
 • raspunde de securitatea si siguranta copiilor/tinerilor in timpul programului de lucru;
 • respecta si aplica legislatia cu privire la drepturile si protectia copiilor, SMO in vigoare;
 • actioneaza in sensul aplicarii strategiei guvernamentale privind protectia copilului;
 • respecta regulamentele de organizare si functionare, respecta ROI , PSI la locul de munca;
 • indeplineste orice alte atributii, in limite legale, conform competentelor profesionale, solicitate de conducerea DGASPC;

            Educatorul specializat îndeplinește următoarele atribuţii specifice:

 • asigura activitati de sprijin pentru o viata independenta beneficiarilor rezidenti, maximizand sansele de integrare socio-profesionala a acestora;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 • participa la elaborarea strategiilor de evaluarea fiecarui copil;
 • asigura o interventie personalizata conform PIS-ului al fiecarui copil in vederea respectarii si afirmarii personalitatii copilului in vederea dezvoltarii deprinderilor de viata independenta;
 • cunoaste stadiile de dezvoltare a copilului si personalitatii lui, cunoaste notiuni elementare de psihologie;
 • cunoaste si asigura prin propria activitate respectarea drepturilor copilului;
 • planifica, organizeaza si desfasoara activitati specifice SDDVI ;
 • promoveaza educatia morala ;
 • promoveaza educatia estetica ;
 • programeaza activitatile zilnice (mancat, dormit, activitati scolare, deprinderi igienico-sanitare, etc), respectand programul de lucru al centrului;
 • stimuleaza promovabilitatea, combaterea esecului scolar si a absenteismului;
 • promoveaza comunicarea in cadrul relatiilor interpersonale;
 • stimuleaza constiinta de sine si perceperea constiintei de grup;
 • stimuleaza implicarea tinerilor in procesul de decizie privind propria persoana;
 • promoveaza accesul la informatie;
 • dezvolta deprinderi privind gestiunea locuintei;
 • desfasoara activitati privind deschiderea catre comunitate – identificarea si folosirea eficienta a resurselor comunitare (intelegerea normelor sociale, incurajarea initiativelor de adresare catre diferite autoritati);
 • dezvolta deprinderi pentru integrare profesionala (pregatirea pentru cautarea si obtinerea unui loc de munca, redactarea unui CV, contactul cu birourile de plasare, prezentarea la interviu in scopul gasirii unui loc de munca);
 • stapaneste metode educative si de recuperare care favorizeaza dezvoltarea deprinderilor de autonomie personala, dezvoltarea diverselor tipuri de comunicare, a mobilitatii, a autocontrolului, a achizitiilor necesare vietii independente si capacitatile copilului de integrare in viata sociala;
 • cunoaste legislatia din domeniul protectiei copilului;
 • mentine legatura cu psihologul din institutie, privind evolutia progreselor si nevoilor fiecarui copil;
 • contribuie la imbunatatirea starii de sanatate a copiilor, asigurand o dezvoltare psiho-motorie armonioasa prin satisfacerea nevoilor de miscare si dezvoltarea deprinderilor de notorietate generala, exersarea si dezvoltarea motricitatii fine;
 • efectueaza PIS-ul copiilor, il evalueaza periodic si elaboreaza programe de recuperare urmarind toate criteriile importante: socializare, limbaj, autoservire, cognitive,  motorii, fara sa neglijeze deprinderile igienico-sanitare specifice;
 • desfasoara activitati educative prin care sa incerce refacerea echilibrului individ-mediu;
 • are o atitudine corespunzatoare fata de copii si intreg personalul centrului, promovand relatii de colaborare si respect;
 • respecta relatiile ierarhice;
 • respecta programul de lucru stabilit;
 • citeste si isi perfectioneaza in permanenta cunostintele in domeniu;
 • participa la pastrarea mobilierului, lenjeriei, hainelor si jucariilor copiilor fara a scoate din unitate obiecte din inventar sau materiale de consum;
 • se prezinta periodic la controlul medical in vederea actualizarii carnetului de sanatate;
 • Respecta regulamentele de organizare si functionare, respecta ROI;
 • indeplineste orice alte sarcini date de coordonatorul centrului.
 • conducerea serviciului isi rezerva dreptul de a modifica aceste atributii, in conformitate cu noile cerinte si reglementari legale.

ARTICOLUL 11

 

Personalul administrativ, gospodărie, întreţinere-reparaţii, deservire

Personalul de specialitate din cadrul serviciului social asigură activităţile auxiliare serviciului social: aprovizionare cu consumabile, birotica, etc.,  care sunt solicitate prin referat la  biroul administrativ din cadrul DGASPC Călărași.

ARTICOLUL 12

Finanţarea serviciului

 În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, serviciul are în vedere asigurarea resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puţin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile.

 Finanţarea cheltuielilor serviciului se asigură, în condiţiile legii, din următoarele surse:

- bugetul de stat;

 Hotararea C.J. 113/26.06.2019

Anexa 4

 

CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI

PROTECŢIA COPILULUI CĂLĂRAŞI

 

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE
           SERVICIUL ASISTENȚĂ MATERNALĂ - MANAGEMENT DE CAZ

PENTRU AMP ȘI COPILUL AFLAT ÎN PLASAMENT LA AMP

     Cod Serviciu Social 8790SF-C

Citește mai departe...

CENTRUL DE PLASAMENT « SF. ŞTEFAN » PERISORU

Informatii despre Centrele de plasament
Adresa
Sef Centru
Tel.Fix
Tel.Mobil
Pers.deservite
Angajati
COM. PERISORU Dragu Paul 0242-346020 - 110  

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL SERVICIULUI SOCIAL CU CAZARE Centrul de Plasament ”Sfântul Ștefan” Perișoru Cod  serviciu social: 8790CR-C-I

 

În ce tip de servicii se încadrează serviciul inspectat şi ce standarde aplică ;

 serviciu de tip rezidential care aplica standarde minime obligatorii privind serviciile pentru protectia copilului de tip rezidential.

Caracterul serviciul inspectat, public sau privat ( dacă este specializat) ;

 serviciu public , copii fără deficienţe.

vÎnfiinţarea serviciului (data înfiinţării, autoritatea care a luat hotărârea, numărul hotărârii, cine a finanţat înfiinţarea) ;

 Consiliul Judetean Calarasi prin hotararea nr. 24/30 06 1997 aproba infiintarea Directiei judetene pentru protectia drepturilor copilului incepand cu 1 07 1997.

vInformaţii privind acreditarea ( data acreditării, numărul deciziei, cine a acreditat serviciul, etc)

 Comisia de Acreditare a furnizorilor de servicii sociale Calarasi prin decizia nr. 71 / 29 02 2012 acrediteaza Centrul de plasament ­­­­­­­­­­" Sf. Stefan" pentru activitati de gazduire, ingrijire, educatie nonformala si informala, sprijin emotional si consiliere.

Parteneri care susţin funcţionarea serviciului şi care este contribuţia fiecăruia;

 Consiliul Judetean si ANPDC

 sponsorizari ocazionale.

Un scurt istoric al serviciului ( principalele schimbări intervenite, etc) ;

Centrul de plasament "Sfantul Stefan" a luat fiinta in anul 1976, cand se numea Casa copii cu scoala generala, in cladirile si terenul donate de proprietarul D. N. Seceleanu, in anul 1927. La vremea respectiva , functiona aici Scoala de agricultura, pentru copiii din regiune, alaturi de care au fost crescuti si educati 60 de copii orfani din Bucuresti.

Din anul 1998, conform O.U. nr.26 din 1997, Casa de copii s-a separat de scoala si a trecut in subordinea D.J.P.D.C. si a Consiliului Judetean primind numele de Centrul de plasament "Sfantul Stefan".

Unitatea a beneficiat, incepand cu anul 1991, de programul "FIL ROUGE " derulat de Crucea Rosie Geneva si Fundatia PRO VICTIMIS din Elvetia.

Programul s-a derulat in doua etape urmarind imbunatatirea conditiilor de crestere si educare ale copiilor, stabilirea unor legaturi afective intre copiii din centru si familii din Elvetia, perfectionarea metodica a educatorilor si organizarea vacantelor copiilor.

Construirea celor 8 vile destinate copiilor a facut posibila trecerea de la sistemul de tip internat la sistemul de tip "familial" de crestere si educare a copiilor.

vLocaţia, descrierea clădirii, utilizarea spaţiilor, condiţiile materiale oferite beneficiarilor, etc.;

Centrul de plasament "Sfantul Stefan" este situat in comuna Perisoru, judetul Calarasi. Conditii de comunicare cu exteriorul:

- acces la statia CFR Perisoru Gara;

- DN A3 Bucuresti-Constanta;

- Telefon si fax: 0242/346020.

C.P. Sfantul Stefan cuprinde:

• 8 vile pentru copii : 5 cu cate 12 locuri si , încă 3 cu cate 16 locuri, fiecare cameră având cate 2-3 locuri. Copii servesc masa in cadrul vilei, in dotarile careia exista aragaz, frigider, vesela, aparatura electrocasnica. Fiecare vila dispune de spatiu pentru vizionari TV, activitati culturale, discoteca. De asemenea, exista grupuri sanitare proprii :3 toalete in vilele cu cate 12 copii fiecare şi 5 toalete in vilele cu cate 16 copii. Aceste grupuri sanitare au dusuri, lavabouri, toalete.

• pavilion administrativ + cabinet medical si izolator;

• bloc alimentar. Bucataria asigura circuitul pentru pregatirea carnii, zarzavaturilor ce intra in procesul de preparare a hranei. Ea este amenajata cu gresie si faianta, fiind dotata cu :

 - oale electrice,

 - plite electrice,

 - frigidere, congelatoare, camera frigorifica,

 - mixere, masini de tocat, friteuza,

 - vase din inox,

 - tacamuri din inox,

 - ustensile.

Hrana se prepara centralizat la bucataria unitatii, fiind apoi distribuita la vile unde este servita.

• atelier tamplarie ;

• centrala de apa ;

• spalatorie + lenjerie ;

• teren de sport ;

Fiecare atelier este dotat cu ceea ce este necesar, astfel incat sa raspunda nevoilor si cerintelor beneficiarilor.

Capacitatea serviciului / numărul de locuri ;

- 110 locuri.

Beneficiari (număr, starea de sănătate, vârsta, sexul, etc ) ;

- 104 beneficiari, cu varste intre 3 si 25 ani, cea mai mare parte dintre ei cu o stare de sanatate buna ; exista si cativa copii si tineri cu dizabilitati ( cu cerificate de handicap )

- Toţi aceşti copii sunt înscrişi şi frecventează cursurile şcolii de masă beneficiind , din partea şcolii, de profesor de sprijin .

- In timpul anului şcolar, în centru rămân doar şcolarii, ceilalţi locuind în internatele unităţilor de învăţământ unde frecventează.

Dint totalul de 104 copii şi tineri, doar 10 dintre aceştia nu păstrează deloc legătura cu familia , deoarece părinţii sunt decedaţi sau necunoscuţi.

Personalul existent (categoriile de personal ale serviciului inspectat, numărul acestora, funcţii îndeplinite, calificare, cursuri, etc.) ;

 

Lista cu activităţile principale ale serviciului ;

○ gazduire, ingrijire, supraveghere ;

○ asistenta medicala ;

○ administratie;

○ prepararea si servirea mesei ;

○ educare si socializare ;

○ asistenta sociala ;

○ consiliere si orientare.

------

Hotararea C.J. 113/26.06.2019

Anexa 7

CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Călărași

REGULAMENT

DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL

SERVICIULUI SOCIAL CU CAZARE

Centrul de Plasament ”Sfântul Ștefan” Perișoru

Cod  serviciu social: 8790CR-C-I

Art. 1     Definiţie

 • Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social Centrul de Plasament ”Sfântul Ștefan” Perișoru, întocmit în baza Hotărârii  Nr. 867/2015 din 14 octombrie 2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale,  aprobat prin hotărâre nr.292/31.10.2019  a Consiliului Județean Călărași, în vederea asigurării funcţionării acestuia cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile şi a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informaţii privind condiţiile de admitere, serviciile oferite.
 • Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât şi pentru angajaţii centrului şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanţii legali/convenţionali, vizitatori.

Art. 2  Identificarea serviciului social

 • Serviciul social Centrul de Plasament ”Sfântul Ștefan” Perișoru, cod serviciu social 8790CR-C-I, situat în localitatea Perișoru din județul Călărași, este înfiinţat şi administrat de furnizorul Direcția Generală de Asistența Socială și Protecția Copilului Călărași, autorizat să funcționeze pe o perioadă de 5 ani,  de la 09.07.2015 la 09.07.2020, în baza  Licenţei  de funcţionare Seria LF nr 0000112 , emisă de Ministerul muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice.

 

Art. 3 Scopul serviciului social

 • Scopul Centrul de Plasament ”Sfântul Ștefan” Perișoru  este de a asigura protecția, creșterea și îngrijirea copilului  separat,  temporar sau definitiv, de părinţii săi,  ca urmare a stabilirii, în condițiile legii, a măsurii plasamentului.
 • Centrul de Plasament ”Sfântul Ştefan” Perişoru, organizat  ca serviciu de tip rezidenţial cu 110 locuri de cazare,  funcționează în subordinea  Direcției Generalede Asistență Socială și Protecția Copilului Călărași, fără personalitate juridică, având ca misiune generală asigurarea accesuluicopiilor/tinerilor, cu vârste cuprinse între 7 și 26 ani,  pe o perioadă determinată, la găzduire, educație  și pregătire în vederea reintegrării sau integrării  familiale și socio- profesionale. 

  Art. 4  Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare 

 • Serviciul social Centrul de Plasament "Sfântul Ștefan” Perișoru funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, reglementat de Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările ulterioare, Legea nr. 272/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a altor acte normative secundare aplicabile domeniului.
 • Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul ministrului muncii şi justiţiei sociale nr.25/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidenţial destinate copiilor din sistemul de protecţie specială.
 • Serviciul Social Centrul de Plasament "Sfântul Ștefan” Perișoru, aflat în subordinea D.G.A.S.P.C. Călăraşi, este înființat potrivit Protocolului încheiat în iulie 1998, între Consiliul Judeţean Călăraşi – Inspectoratul Şcolar Călăraşi- Casa de  copii şcolari Perişoru.
 • Patrimoniul centrului, transferat Consiliului Judeţean Călăraşi potrivit articolului 41, alin 1 din OU 26 /1997 , îşi păstrează destinaţia de organizare şi desfăşurare a activităţii de protecţie a copilului aflat în dificultate ( art 41 , alin 2 din OU 26/1997).

   

Art. 5 Principiile care stau la baza acordării serviciului social

 • Serviciul social Centrul de Plasament ”Sfântul Ștefan" Perișoru se organizează şi funcţionează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul naţional de asistenţă socială, precum şi a principiilor specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislaţia specifică, în convenţiile internaţionale ratificate prin lege şi în celelalte acte internaţionale în materie la care România este parte, precum şi în standardele minime de calitate aplicabile.
 • Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul Centrului de Plasament ”Sfântul Ștefan” Perișoru sunt următoarele:
 • respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;
 • protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte egalitatea de şanse şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi demnitatea personală şi întreprinderea de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire la persoanele beneficiare;
 • asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare;
 • deschiderea către comunitate;
 • asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în unitate a unui personal mixt;
 • ascultarea opiniei persoanei beneficiare şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se cont, după caz, de vârsta şi de gradul său de maturitate, de discernământ şi capacitate de exerciţiu;
 • facilitarea menţinerii relaţiilor personale ale beneficiarului şi a contactelor directe, după caz, cu fraţii, părinţii, alte rude, prieteni, precum şi cu alte persoane faţă de care acesta a dezvoltat legături de ataşament;
 • promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare;
 • asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare;
 • preocuparea permanentă pentru identificarea soluţiilor de integrare în familie sau, după caz, în comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potenţialului şi abilităţilor persoanei beneficiare de a trăi independent;
 • încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a acestora în soluţionarea situaţiilor de dificultate;
 • asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;
 • asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale;
 • primordialitatea responsabilităţii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacităţi de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat;
 • colaborarea centrului/unităţii cu serviciul public de asistenţă socială.

 

Art. 6 Beneficiarii serviciilor sociale

(1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Centrul de Plasament "Sfântul  

               Ștefan” Perișoru sunt copii și tineri  de ambele sexe, cu și fără nevoi speciale:

a)copii cu vârste cuprinse între 7 și 18 ani separați, temporar sau definitiv de părinții lor, ca

 urmare a stabilirii, în condițiile legii, a măsurii plasamentului în acest tip  de serviciu;

 1. b) copiii pentru care a fost dispus, în condițiile legii, plasamentul în regim de urgență;
 2. c) tineri care au împlinit vârsta de 18 ani și care beneficiază, în condițiile legii, de protecție

               specială ,care urmează o formă de învățământ profesional, liceal, postliceal sau universitar,

              dar fără a depăși vârsta de 26 ani.

 1. d) tineri aflați în dificultate care nu mai urmează vreo formă de învățământ și solicită               prelungirea măsurii de protecție cu o perioadă de maxim 2 ani, în condițiile legii.

          (2) Accesul beneficiarilor în Centrul de Plasament ”Sfântul Ștefan”   Perișoru se face în

               baza:

 • măsurii de plasament  dispuse de Comisia pentru Protecția Copilului;
 • dispoziției de plasament de urgență, emise de de către directorul D.G.A.S.P.C. Călărași ;
 • ordonanței prezidențiale emise de către instanța de judecată;
 • Sentinței civile emise de către instanța judecătorească.
 1. a) documente necesare pentru  dosarul de instituire a măsurii de protecţie  plasament :

           -Solicitarea  părinților pentru  plasamentul  copilului;

 -Solicitarea  copilului, in  cazul  in  care a  implinit  10  ani , pentru  plasament;

           -Acordul  părinţilor  cu  privire la  plasamentul  copilului;

           -Adeverinţe  de  venit, cupon  de  pensie  ale  membrilor  familiei  care  au 

            solicitat  plasamentul;

           -Adeverinţe  medicale  pentru  membrii  familiei  care au  solicitat  plasamentul

            şi  adeverinţă  medicală  pentru  copil  care  să  conţină  şi  vaccinurile;

           -Copii  după  actele  civile:  BI, CI , certificate  de  naştere, certificat  de 

           căsătorie, certificat  de  deces , hotărire  de  divorţ  dacă  este  cazul   ale 

           membrilor familiei  care  au  solicitat  plasamentul, in  cazul  in  care  s-a

           schimbat  situaţia familială; - Adeverinţă  de  elev

                 - Documente emise de către primărie :

                 -Evaluare  iniţială;

                 -Fişă  de  monitorizare pe  termen  de  3  luni;

                 -Raport  de  implementare  a  Planului  de  Servicii;

                 -Anchetă  psihosocială;

                 -Plan  de  Servicii;

                 -Raport   referire  caz.

         (b) criterii de eligibilitate:

 • Copilul ai cărui părinți sunt decedați, necunoscuți, decăzuți din exercițiul drepturilor părintești  sau cărora li s-a aplicat pedeapsa interzicerii drepturilor părintești, puși sub interdicție, declarați judecătorește morți sau dispăruți, când nu a putut fi instituită tutela;
 • Copilul care, în vederea protejării intereselor sale, nu poate fi lăsat în grija părinților din motive neimputabile acestora.
 • Copilul abuzat sau neglijat;
 • Copilul găsit sau copilul părăsit în unități sanitare.
 • Condiţii de încetare a serviciilor:
 • Reintegrarea copilului/tânărului în familia de biologică;
 • Plasamentul familial- înlocuirea măsurii de protecție de tip rezidențial cu o măsură de protecție de tip familial;
 • Adopția;
 • Tutela;
 • Integrarea socio-profesională la finalizarea studiilor;
 • Decesul beneficiarului.

     (4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Centrul de Plasament ”Sfântul Ștefan" au următoarele drepturi:

 1. să li se respecte drepturile şi libertăţile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanţă personală ori socială;
 2. să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind intervenţia socială care li se aplică;
 3. să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate şi primite;
 4. să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate atât timp cât se menţin condiţiile care au generat situaţia de dificultate;
 5. să fie protejaţi de lege atât ei, cât şi bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exerciţiu;
 6. să li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime;
 7. să participe la evaluarea serviciilor sociale primite;
 8. să li se respecte toate drepturile speciale în situaţia în care sunt minori sau persoane cu dizabilităţi

(5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Centrul de Plasament ”Sfântul Ștefan" Perișoru au obligaţii conform prevederilor  Regulamentului de Ordine Interioară  al unității.

Art. 7 Activităţi şi funcţii

    Principalele funcţiile ale serviciului social Centrul de Plasament ”Sfântul Ștefan” Perișoru sunt următoarele:

 1. de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarele activităţi:
 2. reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară;
 3. Găzduire pe perioada menținerii active a măsurii de protecție specială;
 4. Hrana – asigură beneficiarilor o alimentație corespunzătoare din punct de vedere calitativ și cantitativ, ținînd cont de vârsta, nevoile și preferințele acestora, de problemele lor de sănătate în conformitate cu legislația în vigoare.
 5. Îngrijire personală – asigură suport informal și ajutor (la copiii de vârstă mică) pentru realizarea igienei personale, îmbrăcare, dezbrăcare, igienă intimă, precum și pentru ajutor pentru servirea hranei în condiții adecvate, sprijin în dezvoltarea deprinderilor de viață independentă.
 6. Îngrijirea spațiilor de locuit- asigură copiilor condiții de locuit de bună calitate, decente, și asemănătoare mediului familial; asigurarea curățeniei zilnice, a condițiilor de locuit igienice; asigură copiilor spații igienico-sanitare suficiente, amenajate și dotate cu echipamentul corespunzător numărului și nevoilor copiilor;
 7. Asistența medicală și supravegherea stării de sănătate – acordă sprijin în administrarea tratamentelor medicale prescrise, desfășoară activități de educație sanitară, sprijină beneficiarii la efectuarea controalelor medicale necesare, asigură condițiile necesare pentru identificarea și evaluarea permanentă a nevoilor fizice, emoționale și de sănătate ale fiecărui copil, precum și măsurile corespunzătoare pentru satisfacerea acestor nevoi, igiena personală, supravegherea și menținerea stării de sănătate; acordă copiilor primul ajutor, tratamentul infecțiilor intercurente și administrarea medicamentelor în cadrul serviciului prin personal de specialitate, medicația cronică în concordanță cu diagnosticul și recomandările medicului specialist, în condiții de supervizare din partea medicului specialist și a medicului de familie.
 8. Educare – asigură accesul beneficiarilor la educație, informare, cultură, asigură educația informală și non-formală a beneficiarilor, în vederea asimilării cunoștințelor și deprinderilor necesare dobândirii autonomiei conform vârstei și integrării sociale; sprijină și promovează, prin materiale și mijloace corespunzătoare, educația copiilor.
 9. Dezvoltarea abilităților de viață independentă –asigură socializarea beneficiarilor, dezvoltarea relațiilor cu comunitatea; asigură climatul favorabil dezvoltării personalității copiilor; asigură participarea beneficiarilor la activități de giup și la programe individualizate, adaptate nevoilor și caracteristicilor lor.
 10. Consiliere și asistență psiho-socială și suport emoțional – oferă copiilor și familiei acestora sprijin concret și încurajează menținerea legăturilor cu părinții, familia extinsă și alte persoane importante sau apropiate față de ei; consiliază și aplică măsuri de protejare a copiilor în orice formă de intimidare, discriminare, abuz, neglijare, exploatare, tratament inuman sau degradant;
 11. Supraveghere- asigură paza și securitatea beneficiarilor; asigură măsuri de siguranță și securitate legale și necesare ăentru asigurarea protecției copiilore, personalului și a vizitatorilor împotriva evenimentelor și accidentelor cu potențial vătămător;
 12. Reintegrarea familială și comunitară- contribuie la realizarea obiectivelor propuse în planul individualizat de protecție; urmărește modalitățile concrete de punere vîn aplicare a măsurilor de protecție specială, integrarea și evoluția beneficiarilor în cadrul serviciului; asigură pregătirea corespunzătoare a ieșirii copilului/ tânărului din serviciu, prin dezvoltarea deprinderilor de viață independentă și a altor condiții necesare pentru reintegrarea sau integrarea familială și/sau socio-profesională.
 13. Socilalizare și activități culturale – asigură copiilor oprtunități multiple de petrecere a timpului liber, de recreere și socializare care contribuie la dezvoltarea fizică, cognitivă, socială și emoțională a copiilor;
 14. de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi: 
 15. punerea la dispoziție de materiale informative privind activitățile derulate și serviciile oferite;
 16. utilizarea Ghidului beneficiarului pentru informarea beneficiarilor sau, după caz, a reprezentanților legali cu privire la serviciile și facilitățile oferite.

3.afișarea programului de vizită pentru facilitarea menținerii legăturilor cu membrii familiei, prieteni, persoane față de care beneficiarii au dezvoltat relații de atașament, fără a le pune în pericol viața, integritatea, demnitatea;

 1. elaborare de rapoarte de activitate;
 2. organizarea de acțiuni în comunitate în vederea relaționării copiilor cu persoane din mediul exterior instituției.
 3. c) de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de  dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activităţi:
 4. organizarea de întâlniri de instruire a personalului privind respectarea drepturilor beneficiarilor;
 5. organizarea de sesiuni de informare a beneficiarilor în vederea menținerii unui stil de viață sănătos, asupra drepturilor și obligațiilor lor;    
 6. luarea măsurilor necesare pentru cunoașterea de întreg personalul și aplicarea legislației și procedurilor legate de intervenția în situații de abuz, neglijare ori în caz de suspiciune privind astfel de situații, precum și modalitatea de identificare și sesizare  a eventualelor abuzuri sau alte forme de tratament degradant;

4.dezvoltarea de activități de informare consiliere,educație nonformală, recuperare de socializare, recreative și de petrecere a timpului liber, care privesc nevoi diverse: cunoașterea drepturilor și obligațiior, a valorilor promovate în societate, pregătirea pentru viață independentă, acces la formare vocațională și profesională;

 1. desfășurarea de activități în comunitate sau în centru, cu implicarea comunității, care promovează imaginea pozitivă a beneficiarilor.
 2. d) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi:
 3. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor;

2.realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate: vizite de coordonare, verificare efectuate de servicii specializate din D.G.A.S.P.C. sau alte instituții de control;

 1. implemetarea măsurilor dispuse de furnizorul de servicii sociale, Agenția Județeană de Plăți și Inspecție Socială Călărași, Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, precum și alte foruri cu atribuții de control;
 2. acordarea serviciilor sociale: asigurarea, fără discriminare, a serviciilor sociale centrate pe nevoile individuale ale beneficiarilor.
 3. e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin realizarea    următoarelor activităţi:
 4. funcționarea centrului conform prevederilor regulamentului de organizare și funcținare;
 5. cunoașterea și aplicarea normelor legale privind gestionarea și administrarea resurselor financiare,materiale și umane ale centrului;
 6. asigurarea integrității și păstrării în bune condiții a patrimoniului centrului: clădiri, instalații, dotări, aparatură;
 7. realizarea demersurilor pentru asigurarea resurselor umane în vederea bunei desfășurări a activității centrului;
 8. identificarea anuală a nevoilor de perfecționare a personalului centrului și asigurarea, pregătirea și instruirea personalului.

   

            Art. 8 Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal

    (1) Serviciul social Centrul de Plasament "Sfântul Ștefan” Perișoru  funcţionează cu un număr de 74  total personal, conform prevederilor hotărârii consiliului județean Călărași, din care:   

 1. a) personal de conducere: şef de centru – 1 post;
 2. b) personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă; personal de specialitate şi auxiliar: 45 persoane ( asistent social- 1 post, psiholog- 2 posturi, asistent medical – 5 posturi, educator- 34 posturi, supraveghetor de noapte- 3 posturi);
 3. c) personal cu funcţii administrative, gospodărire, întreţinere-reparaţii, deservire: 28 persoane (administrator- 1 post, magaziner- 1 post, referent-1 post, îngrijitor – 6 posturi, muncitor bucătar – 4 posturi, spălătoreasă-1 post, muncitor calificat – 7 post, paznic – 5 posturi, șofer – 2 posturi ;
 4. d) voluntari: la data întocmirii ROF, Centrul de Plasament ” Sfântul Ștefan” Perișoru nu are voluntari.

(2) Personalul de specialitate  de îngrijire și  asistență  reprezintă peste 60% din numărul total de posturi.      

Raportul angajat/beneficiar este de 1/1,5-  asigură prestarea serviciului în cadrul centrului și se realizează în funcție de nevoile beneficiarilor, cu respectarea standardelor de calitate.

   

            Art. 9 Personalul de conducere

             (1) Personalul de conducere este  şef de centru;

             (2) Atribuţiile personalului de conducere sunt:

 • asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de personalul serviciului şi propune organului competent sancţiuni disciplinare pentru salariaţii care nu îşi îndeplinesc în mod corespunzător atribuţiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.;
 • elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării obiectivelor şi întocmeşte informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale;
 • propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire şi perfecţionare;
 • colaborează cu alte centre/alţi furnizori de servicii sociale şi/sau alte structuri ale societăţii civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătăţirii permanente a instrumentelor proprii de asigurare a calităţii serviciilor, precum şi pentru identificarea celor mai bune servicii care să răspundă nevoilor persoanelor beneficiare;
 • întocmeşte raportul anual de activitate;
 • asigură buna desfăşurare a raporturilor de muncă dintre angajaţii serviciului/ centrului;
 • propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice şi a numărului de personal;
 • desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii centrului în comunitate;
 • ia în considerare şi analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce;
 • răspunde de calitatea activităţilor desfăşurate de personalul din cadrul serviciului şi dispune, în limita competenţei, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătăţirea acestor activităţi sau, după caz, formulează propuneri în acest sens;
 • organizează activitatea personalului şi asigură respectarea timpului de lucru şi a regulamentului de organizare şi funcţionare;
 • reprezintă serviciul în relaţiile cu furnizorul de servicii sociale şi, după caz, cu autorităţile şi instituţiile publice, cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, precum şi în justiţie;
 • asigură comunicarea şi colaborarea permanentă cu serviciul public de asistenţă socială de la nivelul primăriei şi de la nivel judeţean, cu alte instituţii publice locale şi organizaţii ale societăţii civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor;
 • asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoştinţă atât personalului, cât şi beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare şi funcţionare;
 • alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.

 (3)Funcţiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condiţiile legii.

 • Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de conducere trebuie să fie absolvenţi cu diplomă de învăţământ superior în domeniul psihologie, asistenţă socială şi sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului superior în domeniul juridic, medical, economic şi al ştiinţelor administrative, cu experienţă de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale.
 • Sancţionarea disciplinară sau eliberarea din funcţie a conducătorilor instituţiei se face în condiţiile legii.

 

Art. 10  Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă. Personal de specialitate şi auxiliar

            (1) Personalul de specialitate este format din:

 1. a) asistent medical generalist (325901);
 2. b) asistent social (263501);
 3. c) educator (234203);
 4. d) psiholog (263411);
 5. e) supraveghetor de noapte (532907).

            (2) Atribuţii ale personalului de specialitate:

 • asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile şi a prezentului regulament;
 • colaborează cu specialişti din alte centre în vederea soluţionării cazurilor, identificării de resurse etc.;
 • monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;
 • sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii de nerespectare a prevederilor prezentului regulament etc.;
 • întocmeşte rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată;
 • face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării legislaţiei;
 • alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.

(3)Atribuții și răspunderi ale personalului de specialitate din Centrul de Plasament ”Sfântul Ștefan” Perișoru, pe specialități:

 1. Atribuții specifice Asistent social
 • ține evidența tuturor beneficiarilor din centru;
 • studiază dosarele beneiciarilor la internare, informează coordonatorul în legatură cu datele și actele cuprinse în dosar;
 • la admiterea copiilor în centru poartă  discuții și-și notează date despre părinți, rude, alte persoane cu care se poate lua legatura ulterior;
 • urmărește ca toți copiii din centru să primească toate drepturile prevăzute de lege: echipament, hrană, bani de buzunar, participarea la tabere și excursii;
 • reprezintă unitatea în relațiile cu școlile frecventate de beneficiarii centrului;
 • colaborează cu Oficiul Forțelor de Muncă și societăți private în vederea integrării socio-profesionale a beneficiarilor, care finalizeaza studiile;
 • ține evidenta tinerilor absolvenți și a modului de integrare socio-profesională;
 • urmărește și consemnează, lunar, vizitele și învoirile copiilor;
 • ține legătura cu familiile copiilor precum și cu organele locale din localitatea de proveniență a acestora, în vederea reintegrării copiilor in familie;
 • în situații deosebite însotește copiii la domiciliu;
 • stabilește scopul și obiectivele intervenției, în mod individualizat, împreună cu beneficiarul;
 • colaborează permanent cu ceilalți membrii ai echipei pentru a realiza conexiunea informațiilor și a sprijini acțiunile intreprinse pentru soluționarea cazurilor;
 • supraveghează împreună cu educatorii respectarea principiilor de conviețuire și respectarea  regulamentului  de ordine interioară, asigură respectarea condițiilor de igiena, siguranța  și anunță abaterile deosebite.
 • se ocupa de punerea in legalitate a copiilor care implinesc varsta de 14 ani;
 • prezintă informațiile și documentele legate de beneficiari, ori de cate ori sunt solicitate de către superiorul direct sau organe de control;
 • respectă programul de lucru, semnând condica de prezență la intrarea și ieșirea în program;
 • Respectă normele de protecția muncii și PSI;
 • Respectă Regulamentul de Ordine Interioară;
 • Poate îndeplini și alte sarcini trasate de conducerea unității, care au legatura cu calificarea și locul de muncă.

 

 1. Atribuții specifice- Asistent medical
 • Primește copiii in colectivitate, efectueaza triajul epidemiologic al acestora, întocmește fișa medicală;
 • Execută zilnic triajul epidemiologic, consemnează eventualele cazuri;
 • Urmarește evoluția zilnică a copiilor, informează medicul de familie despre eventualele probleme medicale și, în caz de urgență, solicită ambulanța;
 • Execută sub îndrumarea medicului imunizarile și testele biologice planificate;
 • Asigură asistența medicală de urgență, ia măsuri de internare în spital;
 • În cazul spitalizărilor, ține legătura cu medicul și personalul secției unde copilul a fost internat,informându-se despre tratamentul sau regimul ce trebuie urmat;
 • Efectuează tratamente medicale și recoltări de probe;
 • Izolează copiii bolnavi sau suspecți și informează medicul;
 • Întocmește programul de viață și educație sanitară a copiilor;
 • Stabilește regimul alimentar în funcție de grupele de vârstă, întocmește meniul ținând cont de numărul caloriilor și al principiilor alimentare necesare;
 • Verifică zilnic sub aspect calitativ și cantitativ, alimentele care intră în prepararea hranei și consemnează în registrul de meniuri;
 • Urmărește zilnic modul de preparare al hranei și asistă la distribuirea acesteia;
 • Urmărește și controlează efectuarea zilnică a curățeniei;
 • Întocmește procese verbale de constatare a abaterilor de la normele de igienă;
 • Informează șeful de centru și notifică toate evenimentele deosebite, care apar în timpul de lucru conform SMO și dispozițiilor legale în vigoare;
 • Face necesarul de medicamente;
 • Execută, sub îndrumarea medicului, măsuri de luptă în focarele de boli transmisibile;
 • La revenirea copiilor în unitate, efectuează triajul și solicită consult medical;
 • Efectuează deparazitarea copiilor și anunță conducerea despre cazurile apărute;
 • Ține la zi registrul de imunizări;
 • Respectă programul de lucru, regulamentul de ordine interioară, normele de protecție a muncii și PSI, precum și normele de igienă;
 • Informează părintele de orice neregulă înregistrată în sănătatea copilului.
 • îndrumă, consiliază și sprijină beneficiarii  pe probleme de sănătate;
 • Face educație pentru sănătate, inclusiv educație sexuală și contraceptivă;
 • Anexează la PIS pentru sănătatea copilului fișa medicală în care sunt trecute toate informațiile referitoare la antecedentele personale fiziologice și patologice ale copilului și ale familiei sale, imunizarile, bolile, rănirile accidentale, alergiile sau reacțiile adverse  la administrarea unor medicamente, rezultatele analizelor etc., anterior și pe perioada șederii copilului in SR;
 • Face fiecarui copil educație pentru sănătate, inclusiv despre efectele nocive ale fumatului, consumului de alcool, droguri,despre hepatita, infecție HIV/SIDA, infecțiile cu transmitere sexuală, protejarea propriei persoane de diverse prejudicii, acțiuni de intimidare și abuz în interiorul și în afara SR;
 • Afișează la loc vizibil și accesibil, numele și coordonatele medicului/profesionistului care trebuie contactat în cazul unei probleme de sănătate, precum și alte numere de telefon utile în situații de urgență;
 • Sprijină emoțional copiii pe perioada izolării temporare;
 • Face programarea modului de organizare a activităților de educație pentru sănătate- permanent/periodic, individual/cu grupul de copii etc.
 • Gestionează cu simț de răspundere medicamentele din gestiune, veghind ca depozitarea și păstrarea acestora să se facă in condiții corespunzătoare;
 • Răspunde material de folosirea eficientă a bazei materiale și a inventarului propriu;
 • Răspunde cu promptitudine oricărei solicitări din partea beneficiarilor centrului;
 • Nu distruge și nu își însușeste bunuri de la locul de muncă, faptă ce duce la aplicarea legilor în vigoare;
 • Are comportare civilizată față de conducere, colegi și beneficiarii centrului
 • Conducerea centrului își rezervă dreptul de a modifica aceste sarcini, în conformitate cu noile cerințe și reglementări legale.
 • Poate îndeplini și alte sarcini care au legătura cu postul și calificarea.
 1. Atribuții specifice - Educator
 • realizează evaluări în plan educativ-comportamental a beneficiarilor pentru identificarea nevoilor/dificultăților cu care se confruntă;
 • cuantifică toate informațiile de evaluare educative, definește problema din perspective educativ-comportamentală , stabilind obiective specifice educative;
 • realizează evaluarea abilitaților de viață independentă a beneficiarilor, alături de asistentul social;
 • culege informații necesare pentru a afla circumstanțele care au determinat starea de dificultate a copilului;
 • informează beneficiarii în privința serviciilor oferite și a condițiilor de acordare;
 • stabilește scopul și obiectivele intervenției, în mod individualizat, împreună cu beneficiarul;
 • realizează pentru fiecare beneficiar un program de intervenție specifică, cu consultarea beneficiarului și a celorlalți membrii ai echipei;
 • asistă beneficiarul în toate activitățile prevăzute pentru atingerea obiectivelor precizate în PIS și în cadrul convenției cu beneficiarul (participarea la un curs de claificare, găsirea unui loc de muncă, obținerea unor drepturi/acte,facilitarea accesului la unele servicii/instituții etc.)
 • planifică, organizează și susține activități de formare a abilitățiilor de viață independentă pe următoarele componente: Igiena; Gestionarea bugetului; Pregătirea pentru un loc de muncă; Dezvoltare personală; Menținerea unui ambient plăcut și igiena spațiului de locuit; Bucătarie/gătit.
 • organizează și susține în cadrul vilei activități gospodărești cu beneficiarii în vederea consolidării abilităților practice de viață independentă dobandite în cadrul atelierelor desfășurate în prima etapa de asistare;
 • oferă sprijin și consiliere beneficiarilor în vederea depășirii unor probleme de acomodare ;
 • pregătește încheierea intervenției și a dezangajării față de beneficiar împreună cu ceilalti membrii ai echipei;
 • identifică și face propuneri privind necesarul de resurse materiale/financiare pentru desfășurarea unor activități;
 • face propuneri pentru achiziționarea materialelor pedagogice pentru fiecare atelier de formare a abilităților de viata independentă;
 • asigură menținerea și utilizarea în condiții adecvate a obiectelor/bunurilor existente, răspunzaând de întreg inventarul vilei;
 • participă la elaborarea metodologiei de intervenție și a instrumentelor de lucru;
 • evaluează periodic evoluția beneficiarului, gradul de îndeplinire a obiectivelor și atingerea indicatorilor de performanță stabiliți în cadrul PIS. În cazul neîndeplinirii obiectivelor, analizează cauzele și va reformula obiectivele reajustând parametrii obiectivelor și indicatorii respectivi;
 • evaluează gradul de însușire și de utilizare a deprinderilor de viață independentă, pentru fiecare beneficiar în parte;
 • realizează evaluarea finală a cazului urmărind îndeplinirea obiectivelor și atingerea indicatorilor de performanță finali, ai planului de intervenție;
 • ține evidența beneficiarilor, completeaza dosarele individuale pentru copiii a caror persoană responsabilă a fost desemnată, consemnează intervențiile intreprinse, precum și rezultatele acestora;
 • colaborează permanent cu ceilalți membrii ai echipei;
 • participă la sedințele de lucru ale echipei și la reuniunile de evaluare intermediare și finale ;
 • prezintă informațiile și documentele legate de beneficiari, ori de câte ori sunt solicitate de către superiorul direct sau de către coordonatorul de proiect;
 • preia și preda grupa de beneficiari pe bază de proces verbal;
 • organizează zilele aniversare pentru fiecare beneficiar din grupa sa;
 • organizează programe cultural artistice cu grupa și la nivel de centru;
 • este preocupat în permanență de orientarea școlară și profesională a beneficiarilor;
 • prelucrează beneficiarilor din grupă normele de protecția muncii și PSI;
 • susține copilul pentru a face față exigențelor școlii, în conformitate cu nivelul său de dezvoltare, fiind preocupat și de frecvența acestora la cursuri ;
 • sprijină beneficiarii în efectuarea temelor pentru școală și ține permanent legatura cu școala;
 • semnalează orice formă de abuz, discriminare, neglijare, intimidare, exploatare și tratament inuman;
 • ține evidența strictă a echipamentului primit de beneficiari, urmărind respectarea baremelor în vigoare;
 • răspunde de securitatea beneficiarilor pe timpul programului sau de lucru;
 • anunță în scris absența fără permisiune a beneficiarilor;
 • respectă programul de lucru.

d.Atribuții specifice - Psiholog

 • Efectuează evaluarea inițială și permanentă a copiilor/tinerilor din cadrul centrului;
 • Efectuează evaluarea complexă a personalitații cu precizarea psiho-motrică a nivelului memoriei, atenției, inteligenței;
 • Elaborează profilul psihologic al fiecarui copil;
 • Identifică nevoile speciale ale beneficiarilor;
 • Identifică dinamică progreselor copilului/tânărului în indeplinirea obiectivelor;
 • Completează bateria de teste specifice activitații de terapie individuală;
 • Consilierea se va desfășura pe cât posibil fără intreruperi, într-un cadru fizic destinat acestei activități, care să asigure intimitatea;
 • Colaborează cu ceilalti membrii ai centrului, în scopul elaborării strategiilor de intervenție în scopul unei bune derulări a acestora, respectând principiul “lucru in echipă”.
 • Ca responsabil de caz, initiază și coordonează procesul de evaluare în concordanță cu normele și etica profesională și prevederile standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecției copilului;
 • Respectă principiile de consiliere: alianța (terapeutică), confidențialitatea, respectul față de client, imparțialitatea, refacerea moralului clientului, creșterea stimei de sine, analiza rațională a problemelor, coparticiparea, planificarea, intervenție de problemă, centrarea pe acțiuni și soluții, durata variabilă, inducerea unor schimbări, urmărirea raportului costuri/resurse, reflectarea sentimentelor, ascultarea activă, sprijinirea alegerilor informate, explicații și sfaturi (când este cazul) și pe cât posibil doar în întâmpinarea clientului, în nici un caz împotriva orientarilor lor;
 • Poate îndeplini și alte sarcini trasate de conducerea unității;
 • Este atent la preocupările copilului/tânărului;
 • Încurajează copiii /tinerii să acționeze pentru atingerea unui scop;
 • Pune accentul pe rezultatele copilului/tânărului și nu pe problemele acestuia;
 • Asistă copilul/tânărul în clarificarea sentimentelor, valorilor, scopurilor;
 • Respectă cu strictețe codul deontologic: confidențialitate, nediscriminare, imparțialitate, acceptare, întelegere, competență și calitatea serviciilor;
 • Cunoaște și respectă legislația cu privire la drepturile și ocrotirea copilului;
 • Asumarea responsabilității muncii pe care o efectuează.
 • Asigură securitatea copiilor și semnalează coordonatorului orice eveniment petrecut pe perioada desfășurării serviciului;
 • Respectă normele PSI și de protecția muncii;
 • Respectă Regulamentul de Ordine Interioară ;
 • Respectă programul de lucru, semnează condica de prezență la intrarea și ieșirea din program;
 • Răspunde de inventarul pe care îl are în primire;
 • Are comportare civilizată față de conducere, colegi și beneficiarii centrului;
 • Răspunde cu promptitudine și profesionalism, oricărei solicitari scrise a coordonatorului.
 1. Atribuții specifice- Supraveghetor de noapte
 • participă la întâlnirile de schimbare a turelor și comunică educatorului specializat de la grupă, observațiile asupra comportamentului copiilor, manifestările deosebite ale acestora din timpul nopții și redactează procesul verbal de predare/primire a grupelor de copii;
 • urmărește formarea și consolidarea deprinderilor igienico-sanitare la copii, sprijinindu-i și îndrumându-i la efectuarea toaletei de seara, dimineața și baia săptămânală;
 • conștientizează rolul său în cadrul instituției și dezvoltă relații profesionale, de colaborare, pe orizontală și pe verticală;
 • predă la spălătorie cazarmamentul și echipamentul, în zilele fixate, pe baza de proces verbal de predare-primire și preia echipamentul și cazarmamentul, controlează echipamentul, îi ajută la mici reparații

și-i îndrumă să și-l așeze în mod corespunzător în dulapul personal;

 • se îngrijește de încălzirea și aerisirea corespunzătoare a dormitoarelor;
 • urmărește formarea/consolidarea deprinderilor de autonomie personală la copii, îndrumându-i și sprijinindu-i în aranjarea paturilor, îmbrăcarea corespunzatoare;
 • sprijină personalul sanitar al instituției în administrarea medicamentelor pe cale orală și respectă indicațiile medicale privind tratamentul copiilor enuretici;
 • participă la sedințele administrative si are datoria de a se autoperfecționa profesional;
 • respectă, în interacțiunea cu copilul, valorile de bază ale unei relații parentale de calitate: căldură și afecțiune, limite clare și bine precizate, răspuns imediat la nevoile copilului, disponibilitatea de a răspunde întrebărilor copilului, sancționare educativă, constructivă a comportamentului inacceptabil al copilului, respect, deschidere și comunicare, recunoșterea calităților și a reușitelor, confidențialitate și încredere reciproca;
 • respectă demnitatea copilului și folosește formula de adresare preferată de copil;
 • cunoaște particularitațile de vârstă, diferențele individuale de conduită și istoricul copiilor de la grupa astfel încât să poată stabili o comunicare și o relaționare adecvată cu aceștia;
 • abordează relațiile cu copiii sau cu grupul de copii în mod nediscriminator, fără antipatii și favoritisme; trebuie să știe să-și controleze emoțiile în fața copilului; să observe, să recunoscă și să încurajeze toate aspectele pozitive ale comportamentului copilului; să nu judece sau să eticheteze copilul; să fie capabil să negocieze și să ofere recompense copilului; să știe cum să formeze la copil simțul responsabilității, de asumare a consecințelor faptelor sale; să transmită copilului prin mesaje verbale si nonverbale, că este permanent alături de el; să fie capabil să stabilească limite în relația cu copilul și cum să le facă acceptate de către acesta;
 • supraveghează prezența în unitate a copiilor încredințați și stabilește măsurile, conform procedurilor existente, pentru aducerea acestora în instituție atunci când aceștia o părăsesc;
 • își însușește și respectă legislația în vigoare cu privire la protecția copilului;
 • acționează în conformitate cu S.M.O. existent, asumându-și rolurile corespunzătoare;
 • aduce la cunostința conducerii centrului de plasament orice disfuncții întâlnite care pot aduce prejudicii sănătații copiilor din instituție;
 • primește și soluționează și alte sarcini trasate de conducerea instituției, pe linie ierarhică, în limitele competențelor pe care le are;
 • răspunde în sectorul în care își desfășoară activitatea de respectarea normelor de protecția muncii și PSI;
 • respectă Regulamentul de Ordine Interioară;
 • are comportare civilizată față de conducere, colegi și beneficiari;
 • cunoaște modalitățile de acordare a primului ajutor;
 • răspunde de păstrarea bunurilor care se află în sectorul său de activitate și nu are voie să înstrăineze materiale și obiecte de inventar.

 

             Art. 11 Personalul administrativ, gospodărie, întreţinere-reparaţii, deservire

(1) Personalului administrativ asigură activităţile auxiliare serviciului social: aprovizionare, mentenanţă, achiziţii etc. şi este format din:   

 1. a) administrator;
 2. b) referent;
 3. c) magaziner;
 4. d) paznic,
 5. e) îngrijitor;
 6. f) spălătoreasă;   
 7. g) şofer;
 8. h) muncitor bucătar;
 9.  i) muncitor calificat întreținere.

(2) Atribuțiile și răspunderile personalului administrativ, gospodărie, întreţinere-reparaţii, deservire din Centrul de Plasament ” Sfântul Ștefan” Perișoru, pe specialități:

 

         Atribuții specifice- Administrator

 • Răspunde de gestionarea patrimoniului unității;
 • respectă programul de lucru;
 • semnează condica de prezenta la intrarea si iesirea din serviciu;
 • Răspunde de amenajarea și întreținerea spațiilor verzi din unitate;
 • Se preocupă de procurarea de semințe și  pregătirea terenului pentru grădina de legume din incintă;
 • Răspunde de valorificarea tuturor produselor obținute (legume) prin predarea la magazia de alimente pe baza de cântărire și proces verbal și folosirea lor în hrana copiilor ;
 • Răspunde material de pierderile nejustificate;
 • Repartizează zilnic sarcinile de serviciu ale personalului muncitor și urmărește modul lor de realizare;
 • Verifică zilnic prezența personalului muncitor, pe fiecare obiectiv în parte;
 • Face aprovizionarea și dotarea centrului cu mobilier, cazarmament, combustibil, alimente, echipament, materiale de igienizare, lubrefianți, reparații, conform notelor de comandă pe baza referatelor;
 • Pentru procurarea acestora va întocmi referate pe care le va aproba la DGASPC Călărași;
 • Efectueaza, împreună cu comisia, recepția tuturor bunurilor aduse;
 • Răspunde de curațenia zilnică în toate obiectivele unității, luând măsuri imediate de realizare a acesteia;
 • Se îngrijește permanent de aprovizionarea unității cu materiale de igiena sanitară, individuală și colectivă în funcție de sexul și vârsta copiilor, de recomandările organelor medico-sanitare;
 • Stabilește și urmărește modul de respectare a  programul de vidanjare , de funcționare a instalațiilor sanitare în condiții normale;
 • Asigură executarea la timp a reparațiilor curente și igienizarea obiectivelor ori de câte ori este cazul;
 • Asigură paza și securitatea obiectivelor unității, verifică periodic modul  în care personalul angajat pe aceste posturi realizează sarcinile stabilite prin fișa postului și întocmește graficul de serviciu pentru aceștia;
 • Identifică risipa, gestionarea defectuoasă și fraudele, iar pe aceasta bază propune măsuri pentru recuperarea pagubelor și sancționarea celor vinovați, după caz;
 • Întocmește lunar pontajul personalului muncitor;
 • Gestionează și distribuie bonurile de benzină, justificând la contabilitate consumul lunar;
 • Asigură aprovizionarea din timp a unității cu combustibil pentru sezonul rece, asigura bună funcționare a cazanelor și rețelei de distribuție a agentului termic, întocmește programul de lucru al muncitorilor de la centrală;
 • Urmarește buna funcționare a sistemului de distribuție a apei potabile în unitate, recoltează lunar împreună cu asistentul medical, probe de apă potabilă pentru analize de laborator;
 • Asigură prin personalul muncitor angajat funcționarea agregatelor, mașinilor și instalațiilor cu care este dotată unitatea, stabilind cu aceștia programul de revizie;
 • Ia măsuri pentru eliminarea focarelor de infecție din unitate, care pot declanșa apariția bolilor infecto-contagioase în rândul copiilor;
 • Este desemnat responsabilul Comisiei de protecție a muncii și PSI în unitate;
 • În acest sens întocmește planul de măsuri privind protecția muncii și de prevenire a incendiilor, stabilește grupa PSI a unității și calendarul acțiunilor de instruire a personalului;
 • Afișeaza în fiecare obiectiv normele de protecție a muncii și PSI, schița de evacuare în caz de incendiu și propune aprovizionarea unității cu materiale  de prevenire și stingere a incendiului, conform legislației în vigoare;
 • Face propuneri de sancționare și imputare a gestionarilor care dovedesc neglijența sau nu justifică faptic obiectele de inventar;
 • Întocmește lista de casare a obiectelor de inventar, cu respectarea prevederilor legale în acest sens;
 • Nu achiziționează bunuri sau produse necesare desfășurării activității în centru, fără certificate de  conformitate și calitate a acestora;
 • Are în vedere în permanență, optimizarea și diversificarea serviciilor oferite beneficiarilor;
 • Răspunde de mișcarea mijloacelor fixe, precum și de casarea acestora, cu toate acțiunile conexe (dezmembrare, valorificare etc.);
 • Are obligația de a participa la licitațiile organizate de D.G.A.S.P.C. Călărași, pentru achizitionarea de bunuri, în vederea încheierii contractelor.
 • Urmarește soluționarea eficientă a solicitarilor beneficiarilor din punct de vedere administrativ;
 • Păstrează confidențialitatea datelor la care are acces;
 • în absență motivată este înlocuit de magazinerul unității;
 • Respectă Regulamentul de Ordine Interioară;
 • Poate îndeplini și alte sarcini desemnate de conducerea unității.

                   

Atribuții specificeReferent

 • Respectă prevederile normativelor interne și a procedurilor de lucru privitoare la postul său;
 • Primește, distribuie și redactează corespondența;
 • Efectuează lucrări de evidență  primară:
 • Întocmește și redactează procesele verbale privind ședințele cu personalul din unitate;
 • Asigură condițiile necesare derulării în bune condiții a evaluării personalului, întocmind  fișele de evaluare, mai puțin stabilirea punctajului, care este făcută de șeful de centru;
 • Se ocupă de programarea serviciului personalului educativ, asigurând continuitatea acestuia;
 • Face plata sumelor prevăzute în numerar, către beneficiarii centrului, predând actele justificative casieriei D.G.A.S.P.C. Călărași;
 • Duce la îndeplinire dispozițiile date de conducerea unității, comunicând acestea personalului, în termen legal;
 • Face, împreună cu șeful centrului, programarea concediilor de odihnă, asigurând continuitatea serviciului;
 • Transmite la timp rapoarte, informări, lucrări solicitate de D.G.A.S.P.C. Călărași;
 • Cooperează permanent cu ceilalți angajați și cu personalul D.G.A.S.P.C. Călărași;
 • Are abilitatea de a comunica verbal și în scris.
 • Trebuie să aibă initiațivă, integritate, persistență, atenție la detalii, responsabilitate și rezistență la stres:
 • Implicarea, atunci când interesul unității o cere, în alte activități în afara celor desfășurate în mod curent care au legatură cu postul ocupat;
 • Respectă normele de protecția muncii și PSI;
 • Asigură menținerea și utilizarea în condiții adecvate a obiectelor/bunurilor din dotare;
 • Face propuneri pentru necesarul de resurse materiale/financiare pentru desfășurarea unor activități;
 • Obține documentele solicitate de Biroul Personal din cadrul D.G.A.S.P.C. Călărași, pentru completarea dosarelor personale și se îngrijeste de trimiterea lor  în timp util sau la termenele stabilite;
 • Redactează fișele de post, ori de câte ori sunt revizuite;
 • Respectă programul de lucru;
 • Respectă Regulamentul de Ordine Interioară;
 • Indeplinește orice alte atribuții care sunt specifice postului;

 

 

Atribuții specifice - Magaziner

 • respectă programul de lucru;
 • semnează condica de prezență la intrarea și ieșirea din serviciu;
 • primește și înregistrează în documente cantitatea de alimente, echipament si materiale în conformitate cu actele legale de însoțire a mărfii, în prezența a cel puțin doi membrii ai Comisiei de recepție constituita  în unitate;
 • se îngrijește de buna păstrare și conservare a alimentelor, echipamentului și materialelor;
 • înaintează la timp serviciului contabilitate facturile,bonurile, fișele de consum cu stocul rămas;
 • în funcție de stoc, face propuneri din timp, de aprovizionare a unității cu alimente, echipament și materialele necesare;
 • împreună cu asistentul medical întocmește meniul săptămânal și lista de alimente;
 • stocarea alimentelor, echipamentului și materialelor se face numai în prezența comisiei și se face nota de recepție;
 • întocmește la eliberarea din magazie bonul de consum cu cantitatea, prețul și numele celui căruia i s-au eliberat materialele;
 • răspunde material de lipsurile nejustificate din magazie, cu prilejul inventarului,precum și pentru deteriorarea acestora prin neglijență;
 • propune administratorului aprovizionarea unității cu alimente, cazarmament și materiale;
 • răspunde împreună cu personalul de la cantina de asigurarea condițiilor igienico sanitare de conservare, pregătire și de servire a hranei;
 • înregistrează și justifică consumul produselor alimentare obținute din producție proprie;
 • propune aprovizionarea unității cu alimente pentru iarna;
 • ajută administratorul unității în rezolvarea sarcinilor, iar în lipsa acestuia îl înlocuiește;
 • ține o evidență strictă a ambalajelor și urmărește revalorificarea acestora;
 • înregistrează și ține evidența clară a bunurilor provenite din sponsorizări și donații, justifică prin acte legale consumul acestora;
 • face propuneri de scoatere din gestiune a alimentelor expirate sau deteriorate, pe baza procentelor de perisabilitate acordate legal;
 • propune efectuarea periodică a dezinsecției si deratizării magaziilor cu asigurarea protecției alimentelor și echipamentelor;
 • răspunde în sectorul în care lucrează de respectarea normelor de protecție a muncii, de PSI și de igiena;
 • respectă Regulamentul de Ordine Interioară;
 • are comportare civilizată față de conducere, colegi și beneficiarii centrului;
 • împreună cu administratorul unității întocmește fișa individuală de protecție a muncii pentru personalul care lucrează la cantină și lunar face instruirea acestuia pe baza de proces verbal.

     

Atribuții specifice- Paznic

 • La intrarea și ieșirea, în și din program, preia și predă, pe bază de proces verbal, obiectivele pe care le are în paza, de la paznicul de zi/noapte.
 • Pune la dispoziția personalului angajat al unității condica de prezență la intrarea și ieșirea din program;
 • Legitimează și consemnează în caietul de vizite, persoanele străine care intră în unitate;
 • Sesizează Postul de Poliție Perișoru, în caz că întâmpină greutăți în legitimarea persoanelor care solicită accesul în unitate;
 • Nu permite accesul în unitate a autoturismelor și a altor mijloace de transport fără forme legale.Verifică pe baza actelor însoțitoare facturi-bonuri, încărcătura și destinația acestora, consemnând în registrul special;
 • Nu permite ieșirea copiilor interni din unitate fără bilet de voie. Învoirile le consemnează în caietul special;
 • Îndrumă persoanele străine care intră în unitate, către compartimentul pe care acestea îl solicită;
 • Asigură și răspunde de curățenia din exteriorul unității și de pe aleea principală, îngrijește spațiile verzi, îndepărtează zapada (când este cazul) de pe aleile de acces.
 • Controlează personalul angajat la ieșirea din program și consemnează cazurile de sustragere de bunuri din unitate;
 • Nu părășeste obiectivul până nu sosește schimbul și se face predarea;
 • Respectă normele de protecția muncii și PSI pentru obiectivele pe care le are sub pază;
 • Respectă programul de lucru;
 • Semnează condica de prezență la intrarea și ieșirea din program;
 • Respectă Regulamentul de Ordine Interioară;
 • Poate îndeplini și alte sarcini stabilite de conducerea unității.

          Atribuții specifice - Îngrijitor

 • Respectă programul de lucru;
 • Semnează condica de prezență la intrarea și iesirea din serviciu;
 • Asigură curățenia in interiorul unitatii, intretine spatiile verzi,efectueaza igienizarea obiectivelor, atat in interior cat si in exterior;
 • Este repartizată să răspundă de curățenia în jurul vilei și de grupurile sanitare la vila la care e repartizat;
 • Colectează, depozitează și transportă, cu mijloacele unității, toate materialele ce reprezintă surse de poluare;
 • Participă la lucrările de semănat, de plantare și  întreținere, precum și de recoltare a legumelor;
 • Răspunde de gestionarea bunurilor ce le are în dotare, folosește cu măsură materialele igienico-sanitare, uneltele individuale de lucru, echipamentul de protecție, pierderea lor fiindu-i imputată;
 • Să aibă comportare civilizată față de conducere, colegi și beneficiarii centrului;
 • Să nu desfășoare alte activități în scop personal, astfel încât să fie afectată desfășurarea activităților și calitatea muncii;
 • Informează conducerea unității despre problemele ce apar în sector;
 • Respectă normele de igiena;
 • Efectuează analizele medicale obligatorii și prezintă rezultatele cabinetului medical;
 • Îndeplinește orice alte sarcini stabilite de conducerea unității.

         Atribuții specifice – Spălătoreasă

 • Predă pe bază de numărare și consemnează în caietul de evidență echipamentul și cazarmamentul, primite de la educatori și îngrijitori;
 • Respectă instrucțiunile de folosire a mașinilor de spălat, conform cărților tehnice și a instructajului făcut de electrician;
 • În cazul defecțiunilor apărute la mașinile de spălat, anunță administratorul și electricianul;
 • Rufele spălate, dezinfectate și uscate se predau pe bază de proces verbal, la lenjerie;
 • În cazul întreruperii energiei electrice, apa se încălzeste în cazanul pe combustibil solid și rufele se spală manual;
 • Răspunde material de lipsurile de echipament și cazarmament, detergenți și săpun;
 • Folosește în mod rațional, materialele igienico-sanitare primite, uneltele individuale de lucru și echipamentul de protecție, pierderea sau înstrăinarea acestora fiindu-i imputată;
 • Să nu distrugă sau să-și însușească bunuri de la locul de muncă, faptă ce va duce la aplicarea legilor în vigoare;
 • Să nu desfășoare activități în scop personal în timpul programului de lucru, ca de exemplu spălarea rufelor personale;
 • La ieșirea din program, verifică dacă mașinile și agregatele din dotarea spălătoriei sunt deconectate de la sursa energetică;
 • Asigură ordinea și curațenia în spălătorie și în împrejurimi;
 • Respectă programul de lucru;
 • Respectă Regulamentul de Ordine Interioară;
 • Respectă normele de protecția muncii;
 • Respectă normele PSI;
 • Semnează zilnic condica de prezență la intrarea și ieșirea din program;
 • Poate îndeplini și alte sarcini stabilite de conducerea unității.

                    Atribuții specifice - Șofer

 • Răspunde de buna funcționare a autoturismului;
 • Răspunde de inventarul cu care este dotat autoturismul;
 • Face aprovizionarea unității, ori de câte ori este necesar;
 • În lipsa administratorului sau a însoțitorului, este gestionarul materialelor pe care le preda pe bază de acte, la sosirea în unitate;
 • Este interzis consumul de băuturi alcoolice în timpul programului;
 • La plecarea în cursă verifică starea tehnică și buna funcționare a autoturismului;
 • Efectuează reparațiile tehnice minore;
 • Întocmește foaia de parcurs cu numărul de ore-kilometri-distanță și justifică consumul de benzină în funcție de acești parametri;
 • Orice redirijare pe traseu, din dispoziția utilizatorului sau a poliției rutiere, se consemnează în foaia de parcurs sub semnatura utilizatorului;
 • Primește bonuri de benzină numai după predarea cotoarelor;
 • Se deplasează cu asistentul social, educatorul grupei sau șeful centrului, la domiciliul copiilor pentru rezolvarea unor situații deosebite;
 • Respectă normele tehnice de schimb a pieselor și pneurilor la mașina;
 • Efectuează la timp reviziile, schimbarea uleiului și a filtrelor, gresarea elementelor ce necesită această operațiune;
 • Este responsabil de respectarea cadrului rutier;
 • Are comportare civilizată față de conducere, colegi și beneficiarii centrului;
 • Răspunde de securitatea beneficiarilor pe timpul transportării acestora;
 • Respectă normele de protecția muncii și PSI;
 • Respectă Regulamentul de Ordine Interioară;
 • Respectă programul de lucru, semnând condica la intrarea și ieșirea din program;
 • Să  nu distrugă sau să-și însușească bunuri de la locul de muncă;
 • Să folosească cu atenție uneltele din dotare, echipamentul de protecție, distrugerea sau pierderea acestora putând să-i fie imputată;
 • În concediul legal de odihnă sau în caz de boală predă mașina conducerii unității în stare de funcționare;
 • Se îngrijește de încheierea la timp a asigurării obligatorii sau alte taxe.
 • Poate îndeplini orice alte atribuții trasate de conducerea unității.

                   Atribuții specifice Muncitor bucătar

 • Respectă programul de lucru;
 • Semnează condica de prezență la intrarea și ieșirea din serviciu;
 • Pe tot parcursul programului de lucru poartă echipamentul de lucru și echipament de protecție adecvat;
 • Asigură curățenia în interiorul și exteriorul obiectivului;
 • Asigură dezinfecția veselei și a spațiilor din bucătărie, în conformitate cu normele sanitare în vigoare;
 • Respectă destinația blaturilor fiecărei categorii de alimente;
 • Pregătește meniul zilnic;
 • Testează, recepționează și depozitează ingredientele alimentare în condiții corespunzătoare;
 • Pregătește mâncarea în conformitate cu rețetele și formulele date,(care includ calcularea cantităților necesare de ingrediente specifice);
 • Pregatește mâncarea pentru diete speciale;
 • Respectă circuitele funcționale ale blocului alimentar (servirea preparatelor separat de accesul materiilor prime și al debarasărilor).
 • depozitarea reziduurilor alimentare, a materialelor de igienă și a obiectelor personale în afara spațiului de preparare a hranei);
 • Nu acceptă alimentele alterate și cu termenul de garanție expirat;
 • Este direct răspunzator de calitatea și cantitatea alimentelor ridicate de la magazie;
 • Nu ține alimentele crude alături de cele preparate;
 • Întreține ustensilele, precum și echipamentul din dotare;
 • Ține cont de perisabilitate, termene de garanție, modul de folosire a ingredientelor;
 • Face prelucrările preliminare gătitului – sortează, curață, spală, divizează și mai apoi gătește-fierbe,frige,coace, prăjeste;
 • curățatul legumelor, tranșarea cărnii se face numai în spațiile destinate acestor operații și folosind numai ustensilele adecvate.
 • Nu folosește ustensile sau veselă cu grad ridicat de uzură;
 • Efectuează analizele medicale cerute de post și indicate de SANEPID;
 • Pe baza listei zilnice de alimente, primește alimentele prin cântărire și răspunde de prepararea lor in condiții igienice;
 • Distribuie la vile întreaga cantitate de mâncare, rezultată prin preparare, conform listei de prezență zilnică, întocmită de asistentul medical;
 • Nu permite intrarea în bucătărie a persoanelor străine;
 • Scoate din tensiune mașinile electrice, dupa terminarea preparării hranei și la ieșirea din program;
 • Respectă regulile de protecția muncii și normele PSI, precum și normele de igienă;
 • Respectă Regulamentul de Ordine Interioară;
 • Are comportare civilizată față de conducere, colegi și beneficiarii centrului;
 • Nu desfășoară alte activități în scop personal, astfel încât să fie afectată desfășurarea programului și calitatea muncii;
 • Să aibă dexteritate manuală, condiție fizică bună și răbdare;
 • Folosește cu simț de răspundere ustensilele de lucru din dotare, precum și echipamentul de protecție, pierderea sau înstrăinarea acestora fiindu-i imputată;
 • Nu distruge și nu își insușește bunuri de la locul de muncă, fapta ce duce la aplicarea legilor in vigoare;
 • Poate îndeplini și alte sarcini încredintate de conducerea unității.

 

                     Atribuții specifice - Muncitor calificat întreținere

 • se ingrijește și răspunde de buna funcționare a instalaților sanitare;
 • se ingrijește și răspunde de buna funcționare a instalației electrice;
 • efectuează lucrări de întreținere și reparații curente necesare pentru păstrarea în stare de funcționare a obiectelor de inventar și mijloacelor fixe din unitate;
 • asistă lucrările de revizii curente și capitale efectuate de personalul autorizat la instalația de alimentare cu gaz și ale centralelor termice;
 • anunță administratorul despre defecțiunile apărute și ia măsuri pentru remedierea lor;
 • solicită în scris pe bază de referat, materialele necesare reparațiilor, intervențiilor, justificând folosirea acestora;
 • execută orice alte activități necesare bunei funcționări a unității (îngrijirea curții exterioare, amenajarea locurilor de joacă pentru copii etc.);
 • participă la curățenia generală a unității( văruit, vopsit etc);
 • sprijină, ajută educatorul sau supreveghetorul atunci când acesta solicită ajutorul în situații în care viața unui copil se află în pericol (în situații de criza, fugă, agitație psihomotorie);
 • are o atitudine corespunzătoare față de copii și întreg personalul centrului, promovând relații de colaborare și respect;
 • se va prezenta la controlul medical periodic în vederea actualizării carnetului de sănătate;
 • nu părăsește centrul fără aprobarea șefului de centru și nu abdică din proprie inițiativă de la îndatoririle ce-i revin pe linie de serviciu;
 • colectează, depozitează și transportă, cu mijloacele unității, toate materialele ce reprezintă sursa de poluare;
 • folosește cu simț de răspundere uneltele individuale de lucru și echipamentul de protecție, pierderea sau distrugerea acestora fiindu-i imputată;
 • nu își însușește de la locul de muncî bunurile din dotare, faptă care va duce la aplicarea legilor in vigoare;
 • nu desfășoară activități în interes personal, în timpul programului de lucru,astfel încât să fie afectată desfășurarea lucrărilor și calitatea muncii;
 • respectă programul de lucru și semnează condica de prezență la intrarea și ieșirea din serviciu;
 • nu consumă băuturi alcoolice în timpul programului de lucru;
 • respectă normele de protecția muncii și PSI;
 • respectă regulamentul de Ordine Interioară;
 • poate îndeplini și alte sarcini care au legatură cu postul și calificarea.

          Art. 13 Finanţarea centrului

 • În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, centrul are în vedere asigurare

resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puţin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile.

(2) Finanţarea cheltuielilor centrului se asigură, în condiţiile legii, din următoarele surse:

 -bugetul de stat

 -bugetul Consiliului Județean Călărași;

 -donaţii, sponsorizări sau alte contribuţii din partea persoanelor fizice ori juridice

  din ţară şi din străinătate;

 -alte surse de finanţare, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

            Art.14 Dispoziții finale

 • C.P. ”Sfântul Ștefan” Perișoru are o ștampilă  care se află la șeful instutuției.
 • Ștampila se aplică numai pe semnătura șeului centrului sau locțiitorului desemnat de acesta și aprobat de conducerea D.G.A.S.P.C. Călărași.
 • La sediul C.P.”Sfântul Ștefan” Perișoru se arborează  drapelul de stat al României, drapelul Uniunii Europene și stema județului Călărași.
 • Prevederile prezentului regulament, vor fi aduse la cunoștința atât a beneficiarilor, respectiv a părinților sau reprezentanților legali, cât și a personalului Centrului pe bază de semnătură, având obligația de a-l cunoaște și de a-l aplica întocmai.
 • Prezentul regulament se completează cu actele normative în vigoare sau se modifivă cu prevederile legislației în vigoare care reglementează acest domeniu de activitate și se aprobă prin hotărâre a Consiliului Județean Călărași. 

                                                                                                 Șef centru,

                                                                                                Paul Dragu

Centre DGASPC

 • All
 • Calarasi
 • Ciocanesti
 • Faurei
 • Oltenita
 • Perisoru
 • Ulmu
 • Vâlcelele

InfoCons – protectia consumatorilor

InfoCons

Date de contact D.G.A.S.P.C. Călărași:

Secretariat Direcție:  0242/311060

TELEFONUL COPILULUI: 0242/983

 Serviciul Monitorizare, Secretariat CPC,

Intervenție în Caz de Urgență: 0242 /311846

 Serviciul Evaluare Complexă Copii

0242/311060, int. 208

Serviciul Evaluare Complexă Adulți:

0242/313640

0728728472

0746251763

Adresa: Strada Bărăganului, nr. 1, Călărași, România

 E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Comunicate de presa

Despre

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Evaluare complexa minori/adulti

ACTE NECESARE IN VEDEREA INTOCMIRII DOSARULUI PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE INCADRARE IN GRAD DE HANDICAP MINORI

Adresele de email pe care puteti trimite:

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.     Acte necesare

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.    Acte necesare

DESPRE SERVICIUL DE URGENȚĂ 112

Non-Standard Elements
 

Informatie de interes public

ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI ALE PROBLEMELOR PĂRINȚILOR DE COPII ȘI ADULȚI CU DIZABILITĂȚI AFLAȚI ÎN COMUNITATE

http://andpdca.gov.ro/w/wp-content/uploads/2020/03/RASPUNSURI-16-20-martie.pdf

Spune NU violentei domestice!

1. RO Pocket Card A5 page 0001                                                             2. RO Poster A3 page 0001

Regulament (UE) nr.679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatia acestor date si de abrograre a Directivei 95/46/CE.

Responsabilul cu protectia datelor :

Maria Popescu

email:dpo@dgaspc-cl.ro

Telefon:0734.002.949

Acest website foloseste cookie-uri pentru a furniza vizitatorilor o experienta mult mai buna de navigare si servicii adaptate nevoilor si interesului fiecaruia.

"Cookie"-urile au rolul de a facilita accesul si livrarea serviciilor folosite de utilizator de internet, precum personalizarea anumitor setari (limba, tara, preturi afisate in moneda nationala).