BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes

Ultimele articole

 • Rezultatul interviului și rezultatul final al concursului organizat în perioada 08-11.04.2024 >

  Rezultat interviu Rezultatul final Read More
 • Rezultatul probei scrise de la concursul organizat în data de 08.04.2024 >

  Deschide rezultat Read More
 • Rezultat selecție dosare pentru concursul organizat în data 08.04.2024 – proba scrisă >

  Deschide document Read More
 • 2024.03.18 - anunt concurs ocupare posturi >

  Deschide document Read More
 • Informare privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap >

  Deschide documentul Read More
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Text Size

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Calarasi - (DGASPC) - a fost infiintata prin Hot. nr. 106/ 27 octombrie 2004 apartinand Consiliului Judetean Calarasi, prin comasarea Directiei Generale Judetene pentru Protectia Drepturilor Copilului Calarasi si Directia Judeteana de Asistenta Sociala Calarasi şi  preluarea Centrului de Ingrijire şi Asistenţă din localitatea Ciocaneşti şi a Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropshiatrică din localitatea Plătăreşti, prin preluarea în mod corespunzător a atribuţiilor şi funcţiilor acestora.

 Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Călăraşi este organizată şi funcţionează ca instituţie publică cu personalitate juridică, infiinţată în subordinea Consiliului Judeţean

Activitate cu publicul

DGASPC Călărași activitate cu publicul pdf page 0001

SERVICIUL EVALUARE COMPLEXA, CONSILIERE COPIL SI PROTECTIE DE TIP REZIDENTIAL

SEF SERVICIU EVALUARE COMPLEXA, CONSILIERE COPIL SI PROTECTIE DE TIP REZIDENTIAL - SERBAN ROBERT FLORIAN;
COMPARTIMENT EVALUARE COMPLEXA, CONSILIERE COPIL: TELEFON 0242/311060 INT 208
INSPECTOR SUPERIOR GHEORGHIU VALENTINA;
INSPECTOR SUPERIOR GHEORGHE NICOLETA

 

Reevaluare dosar de handicap- cu cel putin 60 zile inainte de expirarea termenului de valabilitate

PROGRAM LUCRU – luni- joi 9-13  si vineri 9-12 / telefon 0242/311.060 int 208  SERVICIUL EVALUARE

3.1.Compartiment evaluare complexa si consiliere copil
- identifica copii cu dizabilitati si dificultati de invatare si adaptare socio scolara, care necesita incadrare intr-un grad de handicap si orientare scolara / profesionala;
- verifica indeplinirea conditiilor privind incadrarea copilului intr-un grad de handicap si orientarea scolara / profesionala a acestuia;
- in situatii exceptionale, efectueaza evaluarea complexa a copilului sau componente ale acesteia la sediul serviciului sau la domiciliul copilului;
- intocmeste raportul de evaluare complexa si planul de recuperare a copilului cu dizabilitati si propune CPC incadrarea copilului intr-un grad de handicap si orientarea scolara / profesionala a acestuia;
- intocmeste planul individualizat de protectie pentru copilul cu dizabilitati;
- urmareste realizarea planului de recuperare a copilului cu dizabilitati, respectiv a planului individualizat de protectie, aprobat de comisie;
- efectueaza reevaluarea anuala a conditiilor privind incadrarea copilului intr-un grad de handicap;
- comunica in scris parintilor/ reprezentantului legal data stabilita pentru reevaluare;
- efectueaza reevaluarea pe ciclu scolar a conditiilor privind orientarea scolara / profesionala a copiilor cu dizabilitati;
- in situatii exceptionale, efectueaza evaluarea complexa a copilului sau componente ale acesteia la sediul serviciului sau la domiciliul copilului;
- intocmeste raportul de evaluare complexa si planul de recuperare a copilului cu dizabilitati si propune CPC incadrarea copilului intr-un grad de handicap si orientarea scolara / profesionala a acestuia;
- efectueaza reevaluarea anuala a conditiilor privind incadrarea copilului intr-un grad de handicap;
- verifica indeplinirea conditiilor privind incadrarea copilului intr-un grad de handicap si orientarea scolara / profesionala a acestuia;
3.2.Compartimentul Management de caz pentru Copilul aflat in Sistem Rezidential

Admiterea în centrul rezidențial se realizează doar dacă există o măsură legală dispusă de organismele abilitate în acest sens, iar serviciile acordate asigură condițiile necesare pentru creșterea și îngrijirea copiilor și sunt adaptate nevoilor fiecărui copil.

In urma sesizărilor, a autosesizărilor sau a cererilor primite, se efectuează, de către serviciul de asistenţă socială din cadrul primăriei de domiciliu sau de către serviciile subordonate D.G.A.S.P.C., o evaluare iniţială a situaţiei copilului şi a familiei la domiciliul acestuia, se întocmeşte dosarul social al copilului şi, în funcţie de actele conţinute în dosar, se înaintează instanţei sau Comisiei pentru Protecţia Copilului, care stabileşte o măsură de protecţie specială.

Misiunea serviciului este de a asigura accesul copiilor, pentru o perioadă determinată de timp, la găzduire, îngrijire, educaţieşi pregătire în vederea (re)integrării familiale şisocio-profesionale.

Atributiile serviciului

 • pune în aplicare și verifică modul în care sunt aplicate și respectate normele, instrucțiunile, legile și celelalte acte normative în vigoare în domeniu;
 • evaluează situația copiilor care necesită instituirea unei măsuri de protecție în servicii de tip rezidențial;
 • prezintă în fața Comisiei pentru Protecția Copilului Calarasi dosarele copiilor cu propunerea de instituire, înlocuire, modificare sau încetare a măsurii de protecție;
 • pregătește dosarele copiilor pentru prezentarea acestora în instanță;
 • monitorizează, coordonează şi supervizează protecţia copilului în servicii rezidenţiale;
 • pune la dispoziţia celorlalte servicii, date cu privire la situaţia copiilor aflați cu măsură de protecție în serviciile de tip rezidențial;
 • evaluează, reevaluează o dată la 3 luni sau ori de cate ori este cazul împrejurările care au dus la stabilirea măsurii de protecție specială și propune, după caz menținerea, modificarea sau incetarea acestora;
 • verifică cum sunt respectate drepturile copilului în centrele de plasament;
 • acordă asistenţăşi  sprijin  părinţilor  copilului cu măsură de protecție specială pentru  a  pregăti revenirea acestuia în mediul său familial, în colaborare cu serviciile de specialitate din cadrul primăriilor locale;
 • asigură efectuarea demersurilor  legale  necesare  înregistrării tardive a naşterii  copiilor lipsiţi de identitate, aflaţi în serviciile rezidențiale;
 • colaborează cu autorităţileadministraţiei publice locale şialţi factori în vederea integrariisocio-profesionale a copiilor care urmează să părăsească sistemul de protecție (asigurarea unui loc de muncă, locuință socială);
 • urmăreşte înscrierea copiilor instituţionalizaţi la un medic de familie, în vederea asigurării asistenţei medicale necesare;
 • urmăreşte întocmirea și implementarea planului individualizat de protecție și a planului personalizat de intervenție pentru fiecare copil aflat cu măsură de protecție în serviciile rezidențiale;
 • elaborează PIP, celelalte planuri prevăzute de legislație, alcătuiește echipa multidisciplinară și după caz interinstituțională și organizează întâlniri cu echipa, precum și cele individuale cu profesioniștii implicați în rezolvarea cazului;
 • asigură colaborarea și implicarea activă a familiei/reprezentantului legal și a copilului, și îi sprijină pe aceștia în toate demersurile întreprinse pe tot parcursul managementului de caz (de ex. organizarea de întâlniri periodice sau la solicitarea acestora, acompaniere, sprijin emoțional, consiliere);
 • asigură comunicarea între toate părțile implicate în rezolvarea cazului și respectarea etapelor managementului de caz;
 • întocmește și actualizează dosarul copilului;
 • coordonează metodologic responsabilii de caz de prevenire;
 • colaborează cu organizaţiile neguvernamentale care desfăşoarăactivităţi în domeniul asistenţei sociale şiprotecţiei copilului ;
 • dezvoltă parteneriate şi colaborează cu organizaţii neguvernamentale şi cu alţireprezentanţi ai societăţii civile în vederea acordării şi diversificării serviciilor sociale şi a serviciilor pentru protecţia copilului, în funcţie de nevoile comunităţii locale;
 • asigură consultanță de specialitate privind acordarea serviciilor, măsurilor și prestațiilor sociale de asistență socială și protecția copilului; colaborează cu alte instituții responsabile pentru a facilita accesul persoanelor la aceste drepturi ;
 • sprijină dezvoltarea relaţiei dintre D.G.A.S.P.C. Calarasi şiAsociatii/O.N.G-uri.
 • efectuează controale și verificări în activitatea desfășurată în cadrul Direcției în cazul unor sesizări și reclamații sau din Dispoziția Directorului General;
 • acordă asistență de specialitate și sprijină îmbunătățirea activității controlate;
 • întocmește Note de constatare/Procese verbale/Rapoarte/Referate în urma desfășurării activităților de control intern în care propune măsuri pentru remedierea deficiențelor constatate;
 • asigură arhivarea documentelor create la nivelul serviciului și predarea acestora la arhiva instituției;
 • colaborează cu toate serviciile/birourile/compartimentele, centrele subordonate din cadrul D.G.A.S.P.C. Calarasi în vederea efectuării unor lucrări de competența acestora, precum și pentru îndeplinirea corespunzătoare a atribuțiilor proprii;
 • păstrează confidențialitatea informațiilor și datelor la care are acces în activitatea pe care o desfășoară;
 • îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege sau dispuse de către conducerea instituţiei.

Beneficiarii serviciilor de tip rezidenţial sunt  copii aflaţi în dificultate sau copii cu nevoi speciale (dizabilităţi) separaţi temporar sau definitiv de părinţi.

Dosarul social al copilului cuprinde următoarele acte:

 • raport de evaluare,
 • plan individualizat de protecţie, cu componentele planurile de intervenţie specializată,
 • anchetă socială la familia naturală,
 • fisa de monitorizare,
 • plan de servicii,
 • cerere sau declaraţie pentru solicitarea instituirii unei măsuri de protecţie specială a părinţilorşi a copilului cu vârstă de peste 10 ani,
 • copie după certificatul de naştere sau CI al copilului,
 • copie după BI / CI al părinţilor,
 • adeverinţă medicală a copilului,
 • adeverinţăşcolară (dacă e cazul).

In cadrul serviciilor de tip rezidenţial se oferă următoarele servicii:

 • asigurarea protecţiei în baza unui plan individualizat de protecţie în funcţie de nevoile identificate şi a programelor de intervenţie specifică adaptate evoluţiei sale ulterioare; furnizarea serviciilor se face în baza unor contracte cu familia;
 • asigurarea unor condiţii de locuit de bună calitate şi asemănătoare mediului familial,
 • asigurarea unei alimentaţii corespunzătoare din punct de vedere calitativ şi cantitativ, ţinând cont de vârsta, nevoile şipreferinţele acestora, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
 • asigurarea necesarului de îmbrăcăminte, încălţăminte, rechizite şi alte echipamente precum şi bani de buzunar, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
 • asigurarea de servicii de sănătate şi prevenire a îmbolnăvirilor;
 • asigurarea serviciilor de educaţie non formală şi informală;
 • încurajarea şi sprijinirea copiilor şi tinerilor prin participarea la activităţi din cadrul serviciului şi asumarea responsabilităţilor conform dezvoltării şi gradului de maturitate al fiecăruia;
 • dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă ale copiilor / tinerilor şi pregătirea pentru integrarea familială şisocio-profesională;
 • menţinerea legăturilor cu familia, rude şi alte persoane importante sau apropiate de copil;
 • promovarea şi aplicarea măsurilor de protejare a copiilor împotriva oricăror forme de intimidare, discriminare, abuz, neglijare, exploatare, tratament inuman sau degradant;
 • asigurarea dreptului la intimitate, spaţiu personal şiconfidenţialitate copiilor şi tinerilor;
 • asigurarea condiţiilor de petrecere a timpului liber, de recreere, socializare, organizarea evenimentelor importante din viaţa fiecărui copil;
 • participarea copiilor / tinerilor la viaţa socială a comunităţii;
 • implicarea membrilor comunităţii în viaţa copiilor / tinerilor;

Personalul Serviciului este format din:

 • şef Serviciu Evaluare Complexa Consiliere Copil si Protectie de Tip Rezidential – Serban Robert Florian, Numar de telefon:0242/ 311 060 interior 208
 • asistenţi sociali - Compartimentul Management de caz pentru Copilul aflat in Sistem Rezidential, Numar de telefon:0242/ 311 060 interior 222:

-inspector superior Radu Floredana

-inspector principal Feraru Daniela

-inspector asistent Mihnea Cristina

-inspector asistent Petrovici Mihaela

-referent superior Iordache Gina Niculina

Centre DGASPC

 • All
 • Calarasi
 • Ciocanesti
 • Faurei
 • Oltenita
 • Perisoru
 • Ulmu
 • Vâlcelele

InfoCons – protectia consumatorilor

InfoCons

Date de contact D.G.A.S.P.C. Călărași:

Secretariat Direcție:  0242/311060

TELEFONUL COPILULUI: 0242/983

 Serviciul Monitorizare, Secretariat CPC,

Intervenție în Caz de Urgență: 0242 /311846

 Serviciul Evaluare Complexă Copii

0242/311060, int. 208

Serviciul Evaluare Complexă Adulți:

0242/313640

0728728472

0746251763

Adresa: Strada Bărăganului, nr. 1, Călărași, România

 E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Comunicate de presa

Despre

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Evaluare complexa minori/adulti

ACTE NECESARE IN VEDEREA INTOCMIRII DOSARULUI PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE INCADRARE IN GRAD DE HANDICAP MINORI

Adresele de email pe care puteti trimite:

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.     Acte necesare

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.    Acte necesare

DESPRE SERVICIUL DE URGENȚĂ 112

Non-Standard Elements
 

Informatie de interes public

ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI ALE PROBLEMELOR PĂRINȚILOR DE COPII ȘI ADULȚI CU DIZABILITĂȚI AFLAȚI ÎN COMUNITATE

http://andpdca.gov.ro/w/wp-content/uploads/2020/03/RASPUNSURI-16-20-martie.pdf

Spune NU violentei domestice!

1. RO Pocket Card A5 page 0001                                                             2. RO Poster A3 page 0001

Regulament (UE) nr.679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatia acestor date si de abrograre a Directivei 95/46/CE.

Responsabilul cu protectia datelor :

Maria Popescu

email:dpo@dgaspc-cl.ro

Telefon:0734.002.949

Acest website foloseste cookie-uri pentru a furniza vizitatorilor o experienta mult mai buna de navigare si servicii adaptate nevoilor si interesului fiecaruia.

"Cookie"-urile au rolul de a facilita accesul si livrarea serviciilor folosite de utilizator de internet, precum personalizarea anumitor setari (limba, tara, preturi afisate in moneda nationala).