Regulament de organizare si functionare

CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI                                                                       ANEXA 3

                                                                                                            la Hotărârea nr.  137 din 30.07.2019

 

                                                                                                      

Regulamentul de organizare şi funcţionare

al Direcţiei Generale de Asistență Socială și Protecţia Copilului Călărași

Capitolul I - Dispoziţii generale

Art. 1. - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Călărași (D.G.A.S.P.C. Călărași) este instituție publică de interes județean cu personalitate juridică, înființată în subordinea Consiliului Județean Călărași.

Art. 2. - D.G.A.S.P.C Călărași are un patrimoniu propriu, format din bunurile mobile şi imobile din dotare, procurate din fondurile puse la dispoziţie de către Consiliul Judeţean Călărași, obţinute din donaţii de la Fundaţiile cu care a încheiat contracte de colaborare şi cele provenite din alte donaţii şi sponsorizări.

Art. 3. –D.G.A.S.P.C. Călărași are calitatea de ordonator terțiar de credite, are cont în bancă şi dispune sub proprie responsabilitate de mijloacele materiale şi financiare puse la dispoziţie de Consiliul Judeţean Călărași sau provenite din alte surse.

Art. 4. - Direcția Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Călărași are sigiliu propriu, iar corespondenţa întocmită va purta antetul: ,,Consiliul Judeţean Călărași Direcția Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Călărași,, cu precizarea serviciului, a compartimentului şi va fi semnată de directorul executiv. Sediul Direcției Generale este în mun. Călărași, str. Bărăganului, nr.1, județul Călărași.

     Art. 5. - Direcția Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Călărași (D.G.A.S.P.C. Călărași) se află în relații de subordonare cu Consiliul Județean Călărași și este coordonata metodologic de Ministerul Muncii și Justiției Sociale.

    Art. 6. - În conformitate cu prevederile art. 5 din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, principiile care stau la baza activităţii Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Călărași (D.G.A.S.P.C Călărași) sunt:

 1. solidaritatea socială, potrivit căreia întreaga comunitate participă la sprijinirea persoanelor vulnerabile care necesită suport şi măsuri de protecţie socială pentru depăşirea sau limitarea unor situaţii de dificultate, în scopul asigurării incluziunii sociale a acestei categorii de populaţie;
 2. subsidiaritatea, potrivit căreia, în situaţia în care persoana sau familia nu îşi poate asigura integral nevoile sociale, intervin colectivitatea locală şi structurile ei asociative şi complementar, statul;
 3. universalitatea, potrivit căreia fiecare persoană are dreptul la asistenţă socială, în condiţiile prevăzute de lege;
 4. respectarea demnităţii umane, potrivit căreia fiecărei persoane îi este garantată dezvoltarea liberă şi deplină a personalităţii, îi sunt respectate statutul individual şi social şi dreptul la intimitate şi protecţie împotriva oricărui abuz fizic, psihic, intelectual, politic sau economic;
 5. abordarea individuală, potrivit căreia măsurile de asistenţă socială trebuie adaptate situaţiei particulare de viaţă a fiecărui individ; acest principiu ia în considerare caracterul şi cauza unor situaţii de urgenţă care pot afecta abilităţile individuale, condiţia fizică şi mentală, precum şi nivelul de integrare socială a persoanei; suportul adresat situaţiei de dificultate individuală constă inclusiv în măsuri de susţinere adresate membrilor familiei beneficiarului;
 6. parteneriatul, potrivit căruia autorităţile publice centrale şi locale, instituţiile publice şi private, organizaţiile neguvernamentale, instituţiile de cult recunoscute de lege, precum şi membrii comunităţii stabilesc obiective comune, conlucrează şi mobilizează toate resursele necesare pentru asigurarea unor condiţii de viaţă decente şi demne pentru persoanele vulnerabile;
 7. participarea beneficiarilor, potrivit căreia beneficiarii participă la formularea şi implementarea politicilor cu impact direct asupra lor, la realizarea programelor individualizate de suport social şi se implică activ în viaţa comunităţii, prin intermediul formelor de asociere sau direct, prin activităţi voluntare desfăşurate în folosul persoanelor vulnerabile;
 8. transparenţa, potrivit căreia se asigură creşterea gradului de responsabilitate a administraţiei publice centrale şi locale faţă de cetăţean, precum şi stimularea participării active a beneficiarilor la procesul de luare a deciziilor;
 9. nediscriminarea, potrivit căreia persoanele vulnerabile beneficiază de măsuri şi acţiuni de protecţie socială fără restricţie sau preferinţă faţă de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, categorie socială, opinie, sex ori orientare sexuală, vârstă, apartenenţă politică, dizabilitate, boală cronică necontagioasă, infectare HIV sau apartenenţă la o categorie defavorizată;
 10. eficacitatea, potrivit căreia utilizarea resurselor publice are în vedere îndeplinirea obiectivelor programate pentru fiecare dintre activităţi şi obţinerea celui mai bun rezultat în raport cu efectul proiectat;
 11. eficienţa, potrivit căreia utilizarea resurselor publice are la bază respectarea celui mai bun raport cost-beneficiu;
 12. respectarea dreptului la autodeterminare, potrivit căreia fiecare persoană are dreptul de a face propriile alegeri, indiferent de valorile sale sociale, asigurându-se că aceasta nu ameninţă drepturile sau interesele legitime ale celorlalţi;
 13. activizarea, potrivit căreia măsurile de asistenţă socială au ca obiectiv final încurajarea ocupării, în scopul integrării/reintegrării sociale şi creşterii calităţii vieţii persoanei şi întărirea nucleului familial;
 14. caracterul unic al dreptului la beneficiile de asistenţă socială, potrivit căruia pentru aceeaşi nevoie sau situaţie de risc social se poate acorda un singur beneficiu de acelaşi tip;
 15. proximitatea, potrivit căreia serviciile sunt organizate cât mai aproape de beneficiar, pentru facilitarea accesului şi menţinerea persoanei cât mai mult posibil în propriul mediu de viaţă;
 16. complementaritatea şi abordarea integrată, potrivit cărora, pentru asigurarea întregului potenţial de funcţionare socială a persoanei ca membru deplin al familiei, comunităţii şi societăţii, serviciile sociale trebuie corelate cu toate nevoile beneficiarului şi acordate integrat cu o gamă largă de măsuri şi servicii din domeniul economic, educaţional, de sănătate, cultural etc.;
 17. concurenţa şi competitivitatea, potrivit cărora furnizorii de servicii sociale publici şi privaţi trebuie să se preocupe permanent de creşterea calităţii serviciilor acordate şi să beneficieze de tratament egal pe piaţa serviciilor sociale;
 18. egalitatea de şanse, potrivit căreia beneficiarii, fără niciun fel de discriminare, au acces în mod egal la oportunităţile de împlinire şi dezvoltare personală, dar şi la măsurile şi acţiunile de protecţie socială;
 19. confidenţialitatea, potrivit căreia, pentru respectarea vieţii private, beneficiarii au dreptul la păstrarea confidenţialităţii asupra datelor personale şi informaţiilor referitoare la viaţa privată şi situaţia de dificultate în care se află;
 20. echitatea, potrivit căreia toate persoanele care dispun de resurse socioeconomice similare, pentru aceleaşi tipuri de nevoi, beneficiază de drepturi sociale egale;
 21. focalizarea, potrivit căreia beneficiile de asistenţă socială şi serviciile sociale se adresează celor mai vulnerabile categorii de persoane şi se acordă în funcţie de veniturile şi bunurile acestora;
 22. dreptul la liberă alegere a furnizorului de servicii, potrivit căruia beneficiarul sau reprezentantul legal al acestuia are dreptul de a alege liber dintre furnizorii acreditaţi.

   Art. 7. - Structura organizatorică, numărul de personal și bugetul, defalcat pe structuri funcționale ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială și Protecția Copilului Călărași (D.G.A.S.P.C Călărași), se aprobă prin hotărâre a Consiliului Județean Călărași, la propunerea Colegiului Director, astfel încât funcţionarea acestui serviciu să asigure îndeplinirea în mod corespunzător a atribuțiilor ce îi revin.

   Art. 8. - Clauzele referitoare la contractul individual de muncă, angajarea, condițiile de muncă și salarizare a personalului Direcţiei Generale de Asistenţă Socială și Protecția Copilului Călărași (D.G.A.S.P.C Călărași), timpul de muncă și odihnă, asigurarea securității și sănătății salariaților, drepturile și obligațiile reciproce ale părților în promovarea unor relații de muncă echitabile, de natură să asigure protecția socială a salariaților, drepturile reprezentanților salariaților, calificarea, recalificarea, pregatirea și perfecționarea profesională respecta legislatia in vigoare si se regasesc in Regulamentul de Ordine Interioară al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială și Protecția Copilului Călărași (D.G.A.S.P.C. Călărași).

   Art. 9. - Salarizarea personalului Direcţiei Generale de Asistenţă Socială și Protecția Copilului Călărași (D.G.A.S.P.C. Călărași) se stabilește potrivit legislației aplicabile salariaților din sectorul bugetar, respectiv personal contractual, funcționari publici și asistenti maternali, si este materializata in statul de funcții avizat, respectiv aprobat potrivit legii de Colegiul Director în funcție de numărul de personal aprobat și de resursele financiare alocate.

   Art. 10. - Finanţarea Direcţiei generale se asigură din bugetul judeţean. Finanţarea serviciilor sociale şi beneficiilor de asistenţă socială se asigură din bugetul local al judeţului Calarasi, bugetul de stat, din donaţii, sponsorizări şi alte forme private de contribuţii băneşti, potrivit legii.

   Art. 11. - În vederea realizării atribuţiilor prevăzute de lege, Direcţia Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Călărași îndeplineşte, în principal, următoarele functii:

       a)  de strategie, prin care asigură elaborarea strategiei şi planului anual de dezvoltare a serviciilor sociale, pe care le supune spre aprobare consiliului judeţean, respectiv consiliului local al sectorului municipiului Bucureşti;

 1. b) de coordonare a activităţilor de asistenţă socială şi de protecţie a familiei şi a drepturilor copilului, a persoanelor cu dizabilităţi, victimelor violenţei în familie, persoanelor vârstnice etc., precum şi a măsurilor de prevenire şi combatere a situaţiilor de marginalizare şi excludere socială în care se pot afla anumite grupuri sau comunităţi la nivelul judeţului,

respectiv al sectorului municipiului Bucureşti;

 1. c) de administrare a fondurilor pe care le are la dispoziţie;
 2. d) de comunicare şi colaborare cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi instituţiilor care au responsabilităţi în domeniul asistenţei sociale, cu serviciile publice locale de asistenţă socială, precum şi cu reprezentanţii societăţii civile care desfăşoară activităţi în domeniu, cu reprezentanţii furnizorilor privaţi de servicii sociale, precum şi cu persoanele beneficiare;
 3. e) de execuţie, prin asigurarea mijloacelor umane, materiale şi financiare necesare pentru implementarea strategiilor cu privire la acţiunile antisărăcie, prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, precum şi pentru soluţionarea urgenţelor sociale individuale şi colective la nivelul judeţului, respectiv al sectoarelor municipiului Bucureşti;
 4. f) de reprezentare a consiliului judeţean, pe plan intern şi extern, în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului;
 5. g) de promovare a drepturilor omului, a unei imagini pozitive a persoanelor, familiilor, grupurilor vulnerabile.

Capitolul II - Atribuţii generale

   Art. 12. - Direcţia Generala de Asistenţă Socială și Protecția Copilului Călărași (D.G.A.S.P.C. Călărași) îndeplineşte următoarele atribuţii principale:

 1. a) în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului:
 2. întocmeşte raportul de evaluare iniţială a copilului şi familiei acestuia şi propune stabilirea unei măsuri de protecţie specială;
 3. monitorizează trimestrial activităţile de aplicare a hotărârilor de instituire a măsurilor de protecţie specială a copilului;
 4. identifică şi evaluează familiile sau persoanele care pot lua în copii în plasament;
 5. monitorizează familiile şi persoanele care au primit în plasament copii, pe toată durata acestei măsuri;
 6. identifică, evaluează şi pregăteşte persoane care pot deveni asistenţi maternali profesionişti, în condiţiile legii; încheie contracte individuale de muncă şi asigură formarea continuă de asistenţi maternali profesionişti atestaţi; evaluează şi monitorizează activitatea acestora;
 7. acordă asistenţă şi sprijin părinţilor copilului separat de familie, în vederea reintegrării în mediul său familial;
 8. reevaluează, cel puţin o dată la 3 luni şi ori de câte ori este cazul, împrejurările care au stat la baza stabilirii măsurilor de protecţie specială şi propune, după caz, menţinerea, modificarea sau încetarea acestora;
 9. îndeplineşte demersurile vizând deschiderea procedurii adopţiei interne pentru copiii aflaţi în evidenţa sa;
 10. identifică familiile sau persoanele cu domiciliul în România care doresc să adopte copii; evaluează condiţiile materiale şi garanţiile morale pe care acestea le prezintă şi eliberează atestatul de familie sau de persoană aptă să adopte copii;
 11. monitorizează evoluţia copiilor adoptaţi, precum şi a relaţiilor dintre aceştia şi părinţii lor adoptivi; sprijină părinţii adoptivi ai copilului în îndeplinirea obligaţiei de a-l informa pe acesta că este adoptat, de îndată ce vârsta şi gradul de maturitate ale copilului o permit;
 12. îndeplineşte şi alte atribuţii ce îi revin în domeniul adopţiei, conform prevederilor legale în vigoare;
 13. realizează la nivel judeţean, baza de date privind copiii aflaţi în sistemul de protecţie specială, copiii şi familiile aflate în situaţie de risc şi raportează trimestrial aceste date Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie;
 14. asigură organizarea, administrarea şi finanţarea serviciilor sociale destinate prevenirii separării copilului de familie şi a celor destinate copilului lipsit temporar sau definitiv de părinţii săi, în condiţiile legii;
 15. b) în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei domestice:
 16. asigură măsurile necesare pentru realizarea activităţilor de prevenire şi combatere a violenţei domestice, precum şi pentru acordarea serviciilor destinate victimelor violenţei domestice şi agresorilor familiali;
 17. monitorizează măsurile necesare pentru realizarea activităţilor de prevenire şi combatere a violenţei domestice, precum şi pentru acordarea serviciilor destinate victimelor violenţei domestice şi agresorilor familiali;
 18. dezvoltă parteneriate şi colaborează cu organizaţii neguvernamentale şi cu alţi reprezentanţi ai societăţii civile în vederea acordării şi diversificării serviciilor destinate prevenirii şi combaterii violenţei domestice;
 19. fundamentează şi propune consiliului judeţean, respectiv consiliului local al sectorului municipiului Bucureşti înfiinţarea, finanţarea, respectiv cofinanţarea instituţiilor publice care oferă servicii destinate prevenirii şi combaterii violenţei domestice;
 20. sprijină şi dezvoltă un sistem de informare şi de consultanţă accesibil persoanelor victime ale violenţei domestice, în vederea exercitării tuturor drepturilor prevăzute de actele normative în vigoare;
 21. monitorizează cazurile de violenţă domestică din unitatea administrativ-teritorială în care funcţionează;
 22. identifică situaţii de risc pentru părţile implicate în situaţii de violenţă domestică şi îndrumă părţile către servicii de specialitate/mediere;
 23. realizează la nivel judeţean, baza de date privind cazurile de violenţă domestică şi raportează trimestrial aceste date către Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi;
 24. c) în domeniul persoanelor adulte cu dizabilităţi:
 25. promovează şi asigură respectarea drepturilor persoanelor adulte cu dizabilităţi, în conformitate cu <LLNK 12006 448 13 2L1 0 18>Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu <LLNK 12010 221 10 201 0 18>Legea nr. 221/2010 pentru ratificarea <LLNK 12007 0250BO61 0 10>Convenţiei privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, adoptată la New York de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 13 decembrie 2006, deschisă spre semnare la 30 martie 2007 şi semnată de România la 26 septembrie 2007, cu modificările ulterioare;
 26. asigură organizarea, administrarea şi finanţarea serviciilor sociale destinate persoanelor cu dizabilităţi, în condiţiile legii, în baza strategiilor judeţene anuale, pe termen mediu şi lung, de restructurare, organizare şi dezvoltare a sistemului de asistenţă socială pentru persoanele cu dizabilităţi;
 27. acţionează pentru promovarea alternativelor la protecţia instituţionalizată a persoanelor cu dizabilităţi;
 28. asigură evaluarea nevoilor individuale ale persoanei cu dizabilităţi, propune încadrarea în grad de handicap, respectiv menţinerea în grad de handicap a unei persoane, precum şi programul individual de reabilitare şi integrare socială a acesteia, avizează planul individual de servicii al persoanei cu handicap întocmit la nevoie de managerul de caz, recomandă măsurile de protecţie a adultului cu handicap, evaluează îndeplinirea condiţiilor necesare pentru atestare ca asistent personal profesionist, prin serviciul de evaluare complexă, şi monitorizează activitatea acestuia;
 29. asigură secretariatul şi condiţiile de funcţionare ale comisiei de evaluare şi încadrare în grad de handicap, prevăzute de lege;
 30. asigură monitorizarea realizării instruirii asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav;
 31. respectă opţiunea referitoare la asistent personal sau indemnizaţie, exprimată în scris, emite acordul în acest sens şi îl comunică angajatorului, în termenul prevăzut de lege;
 32. ia măsurile necesare pentru planificarea şi asigurarea continuităţii serviciilor acordate tânărului cu dizabilităţi la trecere din sistemul de protecţie a copilului în sistemul de protecţie a adultului cu dizabilităţi, în baza nevoilor individuale identificate ale acestuia;
 33. asigură pregătirea tânărului pentru viaţa adultă şi pentru viaţa independentă;
 34. asigură designul universal şi adaptarea rezonabilă pentru toate serviciile şi programele pe care le desfăşoară;
 35. asigură colectarea şi transmiterea datelor statistice conform indicatorilor solicitaţi de Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi şi alte instituţii cu activităţi în domeniu;
 36. identifică, evaluează şi pregăteşte persoane care pot deveni asistenţi personali profesionişti, în condiţiile legii; încheie contracte individuale de muncă şi asigură formarea continuă de asistenţi personali profesionişti atestaţi; evaluează şi monitorizează activitatea acestora;
 37. d) în domeniul protecţiei persoanelor vârstnice şi a altor persoane adulte aflate în situaţii de dificultate:
 38. completează evaluarea situaţiei socioeconomice a persoanei adulte aflate în nevoie, a nevoilor şi resurselor acesteia. Asigură furnizarea de informaţii şi servicii adecvate în vederea refacerii şi dezvoltării capacităţilor individuale şi ale celor familiale necesare pentru a depăşi cu forţe proprii situaţiile de dificultate, după epuizarea măsurilor prevăzute în planul individualizat privind măsurile de asistenţă socială;
 39. acordă persoanei adulte asistenţă şi sprijin pentru exercitarea dreptului său la exprimarea liberă a opiniei;
 40. depune diligenţe pentru clarificarea situaţiei juridice a persoanei adulte aflate în nevoie, inclusiv pentru înregistrarea tardivă a naşterii acesteia;
 41. verifică şi reevaluează trimestrial şi ori de câte ori este cazul modul de îngrijire a persoanei adulte în nevoie pentru care s-a instituit o măsură de asistenţă socială într-o instituţie, în vederea menţinerii, modificării sau revocării măsurii stabilite;
 42. asigură măsurile necesare pentru protecţia în regim de urgenţă a persoanei adulte aflate în nevoie, inclusiv prin organizarea şi asigurarea funcţionării în structura proprie a unor centre specializate;
 43. depune diligenţele necesare pentru reabilitarea persoanei adulte conform planului individualizat privind măsurile de asistenţă socială;
 44. asigură organizarea, administrarea şi finanţarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, precum şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, în condiţiile legii;
 45. e) În domeniul beneficiilor de asistență socială din bugetul propriu (acordate conform Legii nr.448/2006 cu modificarile si completarile ulterioare):
 46. asigură şi organizează activitatea de primire a solicitărilor privind beneficiile de asistenţă socială;
  2.  urmăreşte şi răspunde de îndeplinirea condiţiilor legale de către titularii şi persoanele îndreptăţite la beneficiile de asistenţă socială;
 47. realizează activitatea financiar-contabilă privind beneficiile de asistenţă socială administrate;
 48. elaborează şi fundamentează propunerea de buget pentru finanţarea beneficiilor de asistenţă socială.
 49. f) în domeniul organizării, administrării și acordării serviciilor sociale:
 50. elaborează, în concordanţă cu strategiile naţionale şi locale şi cu nevoile identificate, strategia judeţeană de dezvoltare a serviciilor sociale, pe termen mediu şi lung, pentru o perioadă de 5 ani, respectiv de 10 ani, pe care o transmite spre dezbatere şi avizare comisiei judeţene de incluziune socială, o propune spre aprobare consiliului judeţean şi răspunde de aplicarea acesteia;
 51. elaborează planurile anuale de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul judeţean şi le propune spre aprobare consiliului judeţean care cuprind date detaliate privind numărul şi categoriile de beneficiari, serviciile sociale existente, serviciile sociale propuse pentru a fi înfiinţate, programul de contractare a serviciilor din fonduri publice, bugetul estimat şi sursele de finanţare;
 52. iniţiază, coordonează şi aplică măsurile de prevenire şi combatere a situaţiilor de marginalizare şi excludere socială în care se pot afla anumite persoane, grupuri sau comunităţi;
 53. identifică familiile şi persoanele aflate în dificultate, precum şi cauzele care au generat situaţiile de risc de excluziune socială;
 54. identifică barierele şi acţionează în vederea realizării accesului deplin al persoanelor cu dizabilităţi în societate;
 55. asigură, pentru relaţiile directe cu persoanele cu handicap auditiv ori cu surdocecitate, interpreţi autorizaţi ai limbajului mimico-gestual sau ai limbajului specific al persoanei cu surdocecitate;
 56. realizează atribuţiile prevăzute de lege în procesul de acordare a serviciilor sociale;
 57. încheie, în condiţiile legii, contracte de parteneriat public-public şi public-privat pentru sprijinirea financiară şi tehnică a autorităţilor administraţiei publice locale de la nivelul judeţului pentru susţinerea dezvoltării serviciilor sociale;
 58. propune înfiinţarea serviciilor sociale de interes judeţean sau local;
 59. colectează, prelucrează şi administrează datele şi informaţiile privind beneficiarii, furnizorii publici şi privaţi şi serviciile administrate de aceştia; 
 60. realizează registre electronice pentru toţi beneficiarii de servicii sociale prevăzuţi de lege, care sunt transmise către Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale sau, după caz, autorităţilor administraţiei publice centrale cu atribuţii în domeniul serviciilor sociale aflate în subordinea acestuia;
 61. monitorizează şi evaluează serviciile sociale aflate în administrare proprie;
 62. elaborează şi implementează proiecte cu finanţare naţională şi internaţională în domeniul serviciilor sociale; 
 63. elaborează proiectul de buget anual pentru susţinerea serviciilor sociale în conformitate cu planul anual de acţiune şi asigură finanţarea/cofinanţarea acestora;
 64. asigură informarea şi consilierea beneficiarilor, precum şi informarea populaţiei privind drepturile sociale şi serviciile sociale disponibile;
 65. furnizează şi administrează serviciile sociale adresate copilului, familiei, persoanelor cu dizabilităţi, persoanelor vârstnice, precum şi tuturor categoriilor de beneficiari prevăzute de lege, fiind responsabilă de calitatea serviciilor prestate;
 66. sprijină compartimentul responsabil cu contractarea serviciilor sociale, în elaborarea documentaţiei de atribuire şi în aplicarea procedurii de atribuire, potrivit legii;
 67. planifică şi realizează activităţile de informare, formare şi îndrumare metodologică, în vederea creşterii performanţei personalului care administrează şi acordă servicii sociale aflate în administrare proprie;
 68. colaborează permanent cu organizaţiile societăţii civile care reprezintă interesele diferitelor categorii de beneficiari;
 69. solicită acreditarea ca furnizor de servicii sociale şi acreditarea pentru serviciile sociale aflate în structura/ subordinea sa;
 70. primeşte şi înregistrează solicitările de servicii sociale formulate de persoanele beneficiare, reprezentanţii legali ai acestora, precum şi sesizările altor persoane/instituţii/furnizori privaţi de servicii sociale privind persoane/familii/grupuri de persoane aflate în dificultate;
 71. elaborează, în baza evaluărilor iniţiale, planurile de intervenţie care cuprind măsuri de asistenţă socială, respectiv serviciile recomandate şi beneficiile de asistenţă socială la care persoana are dreptul; 
 72. realizează diagnoza socială la nivelul grupului şi comunităţii şi elaborează planul de servicii comunitare;
 73. realizează evaluarea complexă şi facilitează accesul persoanelor beneficiare la servicii sociale;
 74. furnizează direct sau prin centrele proprii serviciile sociale pentru care deţine licenţa de funcţionare, cu respectarea etapelor obligatorii prevăzute la art. 46 din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare, a standardelor minime de calitate şi a standardelor de cost.
 75. g) alte atribuţii:
 76. coordonează şi sprijină activitatea autorităţilor administraţiei publice locale din judeţ în domeniul asistenţei sociale, protecţiei familiei şi a drepturilor copilului, a drepturilor persoanelor cu dizabilităţi, persoanelor vârstnice, prevenirii şi combaterii violenţei domestice etc.;
 77. coordonează metodologic activitatea de prevenire a separării copilului de părinţii săi, precum şi cea de admitere a adultului în instituţii sau servicii, desfăşurate la nivelul serviciilor publice de asistenţă socială;
 78. acordă asistenţa tehnică necesară pentru crearea şi formarea structurilor comunitare consultative ca formă de sprijin în activitatea de asistenţă socială şi protecţia copilului;
 79. colaborează cu organizaţiile neguvernamentale care desfăşoară activităţi în domeniul asistenţei sociale, protecţiei familiei şi a drepturilor copilului, prevenirii şi combaterii violenţei domestice sau cu operatori economici prin încheierea de convenţii de colaborare cu aceştia;
 80. dezvoltă parteneriate şi colaborează cu organizaţii neguvernamentale şi cu alţi reprezentanţi ai societăţii civile în vederea acordării şi diversificării serviciilor sociale şi a serviciilor destinate protecţiei familiei şi a copilului, prevenirii şi combaterii violenţei domestice, în funcţie de nevoile comunităţii locale;
 81. colaborează pe bază de protocoale sau convenţii cu celelalte direcţii generale, precum şi cu alte instituţii publice din unitatea administrativ-teritorială, în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin, conform legii;
 82. asigură, la cerere, consultanţă de specialitate gratuită privind acordarea serviciilor sociale şi a beneficiilor sociale în domeniul protecţiei familiei şi a drepturilor copilului; colaborează cu alte instituţii responsabile pentru a facilita accesul persoanelor la aceste drepturi;
 83. fundamentează şi propune Consiliului Judeţean Calarasi, înfiinţarea, finanţarea, respectiv cofinanţarea serviciilor sociale;
 84. prezintă anual sau la solicitarea Consiliului Judeţean Calarasi, rapoarte de evaluare a activităţilor desfăşurate;
 85. asigură acordarea şi plata drepturilor cuvenite, potrivit legii, persoanelor cu handicap;
 86. sprijină şi dezvoltă un sistem de informare şi de consultanţă accesibil persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, victimelor violenţei domestice şi oricăror persoane aflate în nevoie, precum şi familiilor acestora, în vederea exercitării tuturor drepturilor prevăzute de actele normative în vigoare;
 87. acţionează pentru promovarea alternativelor de tip familial la protecţia instituţionalizată a persoanelor în nevoie, inclusiv îngrijirea la domiciliu;
 88. organizează activitatea de selectare şi angajare a personalului din aparatul propriu şi instituţiile/serviciile din subordine, de evaluare periodică şi de formare continuă a acestuia;
 89. asigură serviciile administrative şi de secretariat ale comisiei pentru protecţia copilului, respectiv ale comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap;
 90. realizează la nivel judeţean, baza de date privind beneficiarii de servicii sociale astfel cum sunt prevăzuţi în <LLNK 12011 292 12 221 0 18>Legea nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi raportează trimestrial aceste date Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale sau, după caz, autorităţilor administraţiei publice centrale cu atribuţii în domeniul serviciilor sociale din subordinea acestuia;
 91. sprijină dezvoltarea voluntariatului în serviciile sociale, cu respectarea prevederilor <LLNK 12014 78 12 201 0 17>Legii nr. 78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România, cu modificările ulterioare;
 92. îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în acte normative sau stabilite prin hotărâri Consiliului Judeţean Calarasi.

Art. 13. - (1) În vederea asigurării eficienţei şi transparenţei în planificarea, finanţarea şi acordarea serviciilor sociale, Direcţia Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Calarasi are următoarele obligaţii principale:

 1. a) să asigure informarea comunităţii;
 2. b) să transmită către Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale strategia de dezvoltare a serviciilor sociale de la nivel judeţean, precum şi planul anual de acţiune, în termen de 30 de zile de la aprobarea acestora;
 3. c) să organizeze sesiuni de consultări cu reprezentanţi ai organizaţiilor beneficiarilor şi ai furnizorilor de servicii sociale în scopul fundamentării strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale şi a planului anual de acţiune;
 4. d) să comunice sau, după caz, să pună la dispoziţia instituţiilor/structurilor cu atribuţii în monitorizarea şi controlul respectării drepturilor omului, în monitorizarea utilizării procedurilor de prevenire şi combatere a oricăror forme de tratament abuziv, neglijent, degradant asupra beneficiarilor serviciilor sociale şi, după caz, instituţiilor/structurilor cu atribuţii privind prevenirea torturii informaţiile solicitate, acordându-le sprijin în realizarea vizitelor de monitorizare, în condiţiile legii;
 5. e) să transmită către Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale sau, după caz, autorităţilor administraţiei publice centrale cu atribuţii în domeniul serviciilor sociale aflate în subordinea acestuia, trimestrial, în format electronic, situaţii statistice care privesc serviciile sociale organizate şi acordate la nivelul judeţului şi al sectoarelor municipiului Bucureşti, conform solicitărilor acestora;
 6. f) să publice pe pagina de internet proprie, precum şi să afişeze la sediul instituţiei informaţiile privind costurile serviciilor sociale acordate, pentru fiecare serviciu furnizat;
  g) să transmită către Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale sau, după caz, autorităţilor administraţiei publice centrale cu atribuţii în domeniul serviciilor sociale aflate în subordinea acestuia, până la data de 30 aprilie a fiecărui an, datele privind beneficiarii, costurile şi personalul/tipul de serviciu, înregistrate în anul anterior raportării.

(2) Obligaţia prevăzută la alin. (1) lit. a), se realizează prin publicarea pe pagina de internet proprie sau, atunci când acest lucru nu este posibil, prin afişare la sediul instituţiei a informaţiilor privind:

 1. a) activitatea proprie şi serviciile aflate în proprie administrare - formulare/modele de cereri în format editabil, programul instituţiei, condiţii de eligibilitate etc.;
 2. b) informaţii privind serviciile sociale disponibile la nivelul unităţii administrativ-teritoriale/subdiviziunii administrativ-teritoriale, acordate de furnizori publici ori privaţi;
 3. c) informaţii privind alte servicii de interes public care nu au organizate compartimente deconcentrate la nivelul unităţii administrativ-teritoriale.

Capitolul III - Organizare şi funcţionare

                Art. 14. - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Calarasi se organizează ca un sistem integrat de asistenţă socială şi va cuprinde:

                (1) Director Executiv;

 Structura organizatorică aflată în directa subordonare a Directorului Executiv este următoarea:

 1. Compartiment Juridic și Contencios;
 2. Compartiment Management Resurse Umane
 3. Compartiment Managementul Calitatii Serviciilor Sociale;
 4. Compartiment Comunicare, Registratură, Relaţii cu Publicul;
 5. Compartiment Audit
 6. Compartiment Adopţii
 7. Serviciul pentru dezvoltarea deprinderilor de viata independentă
 8.    h)   Serviciul Contabilitate-Salarizare şi Management Financiar;
 9.  i)   Serviciul Achiziţii Publice
 10.     j)   Birou Administrativ, Patrimoniu, Tehnic;

    (2) Director Executiv Adjunct Protecția Drepturilor Copiilor:

Structura organizatorică aflată în directa subordonare a Directorului Executiv Adjunct Protecția Drepturilor Copiilor este următoarea:

 1. a) Serviciul de monitorizare, secretariat comisie, intervenție urgentă:
 2. Compartiment secretariat comisie minori;
 3. Compartiment contraceptie, prevenire abandon în perioada preconceptivă;
 4. Compartiment monitorizare;
 5. Compartiment strategii, programe, proiecte;
 6. Compartiment interventie urgentă în situații de abuz, neglijare și telefonul copilului;
 7. b) Serviciul de evaluare complexa, consiliere copil si protectie de tip rezidential:
 8. Compartiment evaluare complexa si consiliere a copilului;
 9.      Compartiment management de caz pentru copilul aflat în sistem rezidențial;
 10. c) Serviciul alternative de tip familial:                                            

        1.Compartiment evaluare copil care a savarsit fapte penale si nu raspunde penal și a copilului aflat în situații de trafic, migrație și repatriere;

        2.Compartiment management de caz pentru copilul aflat în plasament familial;

 1. d) Serviciul asistență maternală - management de caz pentru AMP și copilul aflat în plasament la AMP;

- Rețea de asistenti maternali profesionisti;

           - Servicii de tip rezidenţial pentru copii:

 1. a) Centrul de Primire în Regim de Urgență ,,Sf. Maria’’ Călărași ;
 2. b) Centrul de Plasament ,,Sf. Stefan’’ Perișoru ;
 3. c) Centrul de Servicii Sociale pentru Copil și Familie SERA Călărași ;
 4. d) Complexul de Servicii Comunitare pentru Copii cu Handicap Sever Calarasi ;
 5. e) Complexul de Servicii Comunitare Oltenita – Centrul rezidential pentru copilul cu handicap sever;
 6. f) Complex de Servicii Faurei:

        1.Casa de Tip Familial Lotus com.Ciocanesti;

        2.Casa de Tip Familial Orhideea, com. Ulmu, sat Faurei ;

        3.Casa de Tip Familial Floare de Colt, com. Ulmu, sat Ulmu .

 1. g) Complexul de Servicii Destinate Copilului şi Familiei :
 2. Centrul Maternal Calarasi;
 3. Centrul Maternal Oltenita in cadrul CSC Oltenita;

       - Servicii de zi pentru copii :

 1. a) Centrul de recuperare de zi pentru copii cu handicap sever Calarasi in cadrul CSCCHS Calarasi;
 2. b) Centrul de Recuperare de Zi pentru copilul cu nevoi speciale Oltenita in cadrul CSC Oltenita;
 3. c) Centru de zi pentru copii prescolari in cadrul CSSCF SERA Calarasi;
 4. d) Centrul de Zi de Recuperare pentru Copii cu Tulburări din Spectrul Autist in cadrul CSCCHS Calarasi.

      (3) Director Executiv Adjunct Protecția Drepturilor Persoanelor Adulte:

Structura organizatorică aflată în directa subordonare a Directorului Executiv Adjunct Protecția Drepturilor Persoanelor Adulte este următoarea:

 1. a) Serviciul de evaluare complexa, asistenta sociala, secretariat comisie, evidenta si plata prestatii sociale, pentru persoanele adulte cu handicap :
 2. Compartiment evaluare complexa a persoanelor adulte cu handicap; 
 3. Compartiment asistenta sociala persoane adulte cu hadicap, management de caz și monitorizare servicii sociale;
 4. Compartiment evidenta si plata prestatii sociale;
 5. Compartiment secretariat comisie de evaluare a persoanelor cu handicap adulte;
 6. f) Compartiment Violenţa Domestica;
 7. g) Compartiment Prevenire Marginalizare Socială și Asistență Persoane Vârstnice;

         - Servicii de tip rezidenţial pentru adulti:

 1. a) Centrul de Ingrijire şi Asistenţă Ciocanesti
 2. b) Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Plataresti;
 3. c) Centrul de Recuperare si Reabilitare Dichiseni;
 4. d) Centrul de Recuperare si Reabilitare Cuza Vodă;
 5. e) Centrul de Integrare prin Terapie Ocupațională;
 6. f) Locuință Protejată Vlad Țepeș.

      

                Activitatile si atributiile serviciilor rezidentiale de zi sunt detaliate separat in ROF-urile specifice serviciilor sociale respective intocmite conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 867/2015.

Capitolul IV

CONDUCEREA DIRECTIEI GENERALE

Art. 15. - (1) Conducerea D.G.A.S.P.C. Călărași se asigură de directorul executiv şi de colegiul director. 

(2) Directorul executiv al Direcţiei generale este ajutat de directorii executivi adjuncţi. 

(3) Directorul executiv şi directorii executivi adjuncţi au calitatea de funcţionar public. 

(4) Funcţiile de Directorului executiv şi Directorului executiv adjunct se ocupă în condiţiile legii. 

(5) Candidaţii pentru ocuparea posturilor de Directorului executiv sau, după caz, Directorului executiv adjunct, trebuie să aibă o vechime în specialitate de cel puţin 3 ani şi să fie absolvenţi de studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în unul dintre următoarele domenii, după caz: 

 1. a) asistenţă socială sau sociologie; 
 2. b) psihologie sau ştiinţe ale educaţiei; 
 3. c) drept; 
 4. d) ştiinţe administrative; 
 5. e) sănătate; 
 6. f) economie sau management, finanţe, contabilitate. 

(6) Pot participa la concursul organizat pentru ocuparea posturilor de Directorului executiv sau, după caz, Directorului executiv adjunct şi absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului universitar de lungă durată în alte domenii decât cele prevăzute la alin. (5), cu condiţia să fi absolvit studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice. 

(7) Concursul pentru ocuparea funcţiei publice de Directorului executiv sau, după caz, Directorului executiv adjunct se organizează de către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, potrivit dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare. 

(8) Prin derogare de la prevederile art. 26 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs se numeşte prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, fiind constituită din: 

 1. a) secretarul unităţii administrativ-teritoriale/subdiviziunii administrativ-teritoriale; 
 2. b) un reprezentant al consiliului judeţean, care are calitatea de funcţionar public; 
 3. c) un reprezentant al Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale sau, după caz, al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie, al Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi, al Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi; 
 4. d) 2 reprezentanţi ai Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici. 

Art. 16. - (1) Componenţa colegiului director al Direcţiei generale este stabilită prin hotărâre a consiliului judeţean. Structura este constituită din secretarul judeţului, directorul executiv, directorii executivi adjuncţi, personalul de conducere din cadrul Direcţiei generale, precum şi 3 şefi ai compartimentelor/serviciilor de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al preşedintelui consiliului judeţean. Preşedintele colegiului director este secretarul judeţului. În situaţia în care preşedintele colegiului director nu îşi poate exercita atribuţiile, acestea sunt exercitate de către directorul executiv sau, după caz, de către directorul executiv adjunct al Direcţiei generale, numit prin dispoziţie a directorului executiv. Organizarea, funcţionarea şi atribuţiile colegiului director se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei generale.

(2) Colegiul director se intruneste in sedinta ordinara trimestrial, la convocarea directorului executiv, precum si in sedinta extraordinara, ori de cate ori este necesar, la cererea directorului executiv, a presedintelui colegiului director sau a unuia dintre directorii adjuncti.

(3) La şedinţele colegiului director pot participa, fără drept de vot, preşedintele consiliului judeţean, membrii comisiei pentru protecţia copilului, ai comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap şi alţi consilieri judeţeni precum şi alte persoane invitate de colegiul director.

(4) Colegiul director indeplineste urmatoarele atributii principale:

 1. a) analizează activitatea Direcţiei generale și propune directorului executiv măsurile necesare pentru îmbunătăţirea activităţilor Direcţiei generale; 
 2. b) avizează proiectul bugetului propriu al Direcţiei generale şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar; 
 3. c) avizează proiectul strategiei şi rapoartelor elaborate de directorul executiv al Direcţiei generale, potrivit art. 12 alin. (1) d) şi e), avizul este consultativ; 
 4. d) propune consiliului judeţean, modificarea structurii organizatorice şi a regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale, precum şi rectificarea bugetului, în vederea îmbunătăţirii activităţii acesteia; 
 5. e) propune consiliului judeţean, înstrăinarea mijloacelor fixe din patrimoniul Direcţiei generale, altele decât bunurile imobile, prin licitaţie publică organizată în condiţiile legii; 
 6. f) propune consiliului judeţean, concesionarea sau închirierea de bunuri ori servicii de către Direcţia generală, în condiţiile legii; 
 7. g) propune spre avizare, respectiv aprobare, potrivit legii, statul de funcţii, cu încadrarea în resursele financiare alocate de consiliul judeţean, în condiţiile legii. 

(5)  Colegiul director îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de lege sau prin hotărâre a consiliului judeţean. 

(6) Şedinţele colegiului director se desfăşoară în prezenţa a cel puţin două treimi din numărul membrilor săi şi a preşedintelui. În exercitarea atribuţiilor ce îi revin colegiul director adoptă hotărâri cu votul a jumătate plus unu din totalul membrilor săi. 

(7) Lucrarile de secretariat ale colegiului director sunt asigurate de un secretar numit prin dispozitie a directorului executiv.

Art. 17. - Directorul executiv al Direcţiei Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Călărași asigură conducerea executivă a acesteia şi răspunde de buna ei funcţionare în îndeplinirea sarcinilor ce îi revin. În exercitarea atribuţiilor, directorul executiv emite dispoziţii. 

Art. 18. - Directorul executiv reprezintă Direcţia generală în relaţiile cu autorităţile şi instituţiile publice, cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, precum şi în justiţie. 

Art. 19. - (1) Directorul executiv îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atribuţii principale: 

 1. a) exercită atribuţiile ce revin Direcţiei generale în calitate de persoană juridică
 2. b) exercită funcţia de ordonator terțiar; 
 3. c) întocmeşte proiectul bugetului propriu al Direcţiei generale şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar, pe care le supune avizării colegiului director şi aprobării consiliului judeţean; 
 4. d) coordonează procesul de elaborare şi supune aprobării consiliului judeţean, proiectul strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale, precum şi al planului anual de acţiune, având avizul consultativ al colegiului director; 
 5. e) coordonează elaborarea rapoartelor generale privind activitatea de asistenţă socială, stadiul implementării strategiilor prevăzute la lit. d) şi propunerile de măsuri pentru îmbunătăţirea acestei activităţi, pe care le prezintă spre avizare colegiului director şi apoi comisiei pentru protecţia copilului; 
 6. f) elaborează statul de personal al Direcţiei generale; numeşte şi eliberează din funcţie personalul din cadrul Direcţiei generale, potrivit legii; 
 7. g) elaborează şi propune spre aprobare consiliului judeţean, statul de funcţii al Direcţiei generale, având avizul colegiului director; 
 8. h) controlează activitatea personalului din cadrul Direcţiei generale şi aplică sancţiuni disciplinare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; 
 9. i) este vicepreşedintele comisiei pentru protecţia copilului şi reprezintă Direcţia generală în relaţiile cu aceasta; 
 10. j) asigură executarea hotărârilor comisiei pentru protecţia copilului și răspunde de implementarea strategiilor în domeniul reformei protecției drepturilor copilului;
 11. k) reprezintă DGASPC Călărași în relațiile cu autoritățile și instituțiile publice, cu persoanele fizice și juridice din țară și străinătate în domeniul sau de competență;

(2) Directorul executiv îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege sau stabilite prin hotărâre a consiliului judeţean. 

(3) În absenţa directorului executiv, atribuţiile acestuia se exercită de unul dintre directorii executivi adjuncţi, desemnat prin dispoziţie a directorului executiv, în condiţiile prevăzute de regulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei generale.

(4) D.G.A.S.P.C. Călărași are 2 directori executivi adjuncţi dintre care unul coordoneaza activitatea de asistenta sociala a persoanelor adulte si unul coordoneaza activitatea de asistență socială de protecție a drepturilor copiilor

 (5) Directorul executiv adjunct pentru protecția drepturilor persoanelor adulte coordonează activitatea de asistență socială a persoanelor adulte, îndeplinește următoarele atribuții: 

6) Directorul executiv adjunct pentru protecția drepturilor copiilor coordonează activitatea de asistenta sociala pentru protecția drepturilor copiilor, îndeplinește următoarele atribuții: 

Art. 20. - (1) D.G.A.S.P.C Călărași răspunde în faţa Consiliului Judeţean pentru realizarea atribuţiilor ce-i revin în domeniul asistenței sociale și protecţiei drepturilor copilului;

(2) Răspunderea salariaţilor D.G.A.S.P.C. Călărași poate fi disciplinară, administrativă, materială sau penală, după caz.

Art. 21. - (1) Atribuţiile şi responsabilităţile compartimentelor din structura D.G.A.S.P.C. Călărași ca şi cele ale salariaţilor acesteia, sunt stabilite de normele legale in vigoare;

(2) Regulamentul de ordine interioară va fi întocmit de către conducerea Direcţiei cu consultarea salariaţilor;

(3) Regulamentul de organizare și funcționare al D.G.A.S.P.C. Călărași va fi întocmit de către conducerea Direcţiei, va fi avizat de către colegiul director al D.G.A.S.P.C. Călărași și va fi aprobat de catre Consiliul Județean Călărași.

Art. 22. - (1) Sefii de servicii au în principal următoarele atribuţii:

 1. a) organizează sau, după caz, coordonează şi controlează realizarea corectă şi în termen a activităţilor şi sarcinilor stabilite de directorul executiv sau directorul executiv adjunct, de către personalul din subordine;
 2. b) răspund de modul de rezolvare a sarcinilor primite si de respectarea programului de lucru de către salariaţii din subordine;
 3. c) elaborează fişele  posturilor şi evaluează activitatea profesională a personalului din subordine pe care le prezintă spre avizare directorului executiv adjunct și aprobare directorului executiv;
 4. d) asigură ca activitatea structurilor pe care le coordonează să se desfăşoare organizat, pe baza unui program de activitate;
 5. e) urmăresc cunoaşterea legislaţiei aplicabile domeniului de către personalul din subordine şi acţionează pentru respectarea acesteia;
 6. f) participă la elaborarea sau, după caz, realizează lucrări de complexitate sau importanţă deosebită, corespunzătoare funcţiei în care sunt încadraţi;
 7. g) repartizează si urmăresc rezolvarea corespondenţei şi celelalte lucrări care intră în atribuţiile serviciului pe care îl conduc şi dau îndrumările în vederea rezolvării acestora în termenul stabilit de către conducerea direcţiei generale;
 8. h) semnează, potrivit competenţelor stabilite pe linie ierarhică, lucrările de corespondenţă realizate în cadrul structurii respective;
 9. i) programează concediile de odihnă pentru salariaţii din subordine şi urmăresc efectuarea acestora;
 10. j) asigură, în conformitate cu legislaţia în vigoare, respectarea normelor de disciplină de către salariaţii din subordine şi fac propuneri de sanctionare directorului executiv, pentru salariaţii care au săvârşit abateri disciplinare;
 11. k) răspund în faţa directorului executiv sau directorului executiv adjunct pentru activitatea desfăşurată.
 12. l) îndeplinesc alte atribuţii stabilite de directorul executiv.

Capitolul V - Atribuţiile serviciilor şi compartimentelor din structura organizatorică a  Direcţiei  Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Calarasi

 1. Compartimente subordonate directorului executiv

Art. 23 - 1. SERVICIUL PENTRU DEZVOLTAREA DEPRINDERILOR DE VIAȚĂ INDEPENDENTĂ

      Serviciul pentru dezvoltarea deprinderilor de viață independentă, denumit SDDVI, are drept misiune crearea, dezvoltarea și aplicarea unui ansamblu de măsuri și proceduri menite să ducă la formarea, dezvoltarea si îmbunatățirea deprinderilor de viață independentă pentru copiii şi tinerii aflati în evidența sistemului de protecție a copilului și vizează integrarea socială și ocupatională în cadrul comunităţii. Aceasta presupune asumarea unor responsabilități legate de propria lor viață, dar și sprijin care să le faciliteze integrarea socială și profesională.

      Principalele funcții ale SDDVI sunt următoarele:   

 1. a) evaluarea deprinderilor, aptitudinilor și resurselor înnascute și/sau dobândite ale copilului/tânărului;
 2. b) elaborarea și monitorizarea implementării programului de intervenție specifică, denumit în continuare PIS, pentru dezvoltarea deprinderilor de viață independentă;
 3. c) consultanță în domeniul dezvoltării deprinderilor de viață independentă pentru persoanele fizice și juridice interesate, cu precădere la cererea furnizorilor de servicii pentru activitățile de dezvoltare a deprinderilor de viață care se derulează în cadrul altor servicii pentru protecția copilului.

Elemente privind identificarea serviciului social, cadrul de organizare și funcționare, principiile, beneficiarii, activitățile, structura organizatorică și atribuțiile specifice SDDVI sunt detaliate in ROF-ul întocmit conform H.G. nr. 867/2015.

 1. COMPARTIMENT JURIDIC ȘI CONTENCIOS

- acordă asistență juridică serviciilor din cadrul D.G.A.S.P.C Călărași;

- verifică și avizează pentru legalitate documentele întocmite la nivelul D.G.A.S.P.C Călărași;

- avizează, la cererea organelor de conducere, asupra legalităţii măsurilor ce urmează a fi luate de administraţia unităţii în desfăşurarea activităţii acesteia, precum şi asupra oricăror acte care pot angaja răspunderea patrimonială sau legală a unităţii;

- întocmeşte toate proiectele actelor cu caracter juridic, inclusiv contracte, în legătură cu activitatea unităţii și dă avizul de legalitate în legătură cu acestea;

- reprezintă în faţa instanţelor judecătoreşti, a parchetelor de pe lângă instanțele judecătorești, indiferent de natura cauzelor, interesele D.G.A.S.P.C. Călărași sau, după caz, Comisia pentru Protecția Copilului şi Comisia de Evaluare a persoanelor adulte cu handicap şi toate celelalte comisii;

- urmăreşte apariţia dispoziţiilor cu caracter normativ şi semnalează organele de conducere cu privire la sarcinile ce revin unităţii, potrivit acestor dispoziţii;

- depune diligenţele necesare pentru clarificarea situaţiei juridice a copilului, inclusiv pentru înregistrarea acestuia, în vederea identificării unei soluţii cu caracter permanent pentru protecţia copilului;

- sesizează instanţa judecătorească competentă pentru instituirea masurilor de protecție, în condiţiile legii, precum şi decăderea/repunerea din/în drepturile părinteşti;

- asigură secretariatul comisiilor specifice direcției, organe de specialitate ale consiliului județean și acordă acestora, asistenţă juridică de specialitate pentru îndeplinirea atribuţiilor ce le revin, potrivit legii;

- acordă persoanelor interesate, la cererea acestora, asistenţă juridică de specialitate.

 1. COMPARTIMENT COMUNICARE, REGISTRATURĂ, RELATII CU PUBLICUL

         - primește şi înregistrează corespondenţa potrivit rubricaţiei registrului general de intrare-ieşire;

   - primeşte şi înregistrează cererile persoanelor care solicită, în scris, informaţii de interes public;

         - distribuie serviciilor, birourilor şi compartimentelor abilitate sesizări şi petiţii primite din partea solicitanţilor, conform rezolutiei Directorului executiv;

- asigură, fără discriminare şi la cerere, înregistrarea solicitărilor în registrul de audienţe al instituţiei;

         - asigură înregistrarea tuturor documentelor, de circuit intern şi extern, într-un registru general de intrări-ieşiri si realizează evaluarea iniţială a documentelor;

         - organizează mapele de corespondenţă ale serviciilor, asigurând astfel distribuirea corespondenţei dinspre conducere către toate departamentele Direcţiei generale pe bază de condică de predare – primire a corespondenţei, precum şi în sens invers;

         - raspunde de păstrarea si folosirea, in conditiile legii, a ştampilelor Directiei generale şi aplicarea acesteia pe semnătura conducătorului instituţiei;

         - respectă normele interne de primire, înregistrare şi circulaţie a documentelor;

         - asigură preluarea faxurilor / apelurilor telefonice si direcţionarea lor;

         - preia legăturile telefonice şi faxurile pentru aparatul propriu;

         - asigură transmiterea prin posta militară a documentelor oficiale către alte instituţii de stat;

            - pregăteşte corespondenţa primită potrivit dispoziţiei conducerii;

            - ridică şi transmite corespondenţa de la şi către oficiul poştal;

     - răspunde de corecta gestiune a timbrelor;

         - monitorizează mass-media, studiază presa locală şi naţională din ziare şi de pe internet în vederea depistării articolelor care au legătură cu domeniile de activitate ale Directiei generale şi le centralizează într-o arhivă primară;

         - redactează comunicate de presă, informări de presă, invitaţii de presă şi le transmite către mass-media;

         - desemnează un purtător de cuvânt care va reprezenta Direcţia generală în relaţiile cu presa în absenţa Directorului executiv. Purtătorul de cuvânt acordă interviuri;

         - promovează imaginea Direcţiei generale prin realizarea de materiale de informare- prezentare: afişe, pliante, fluturaşi, prezentări power-point;

         - informează personalul din cadrul Direcţiei generale şi beneficiarii sistemului despre reglementările privind dreptul la imagine şi accesul la informaţii;

         - oferă suport în realizarea demersurilor necesare pentru vizitarea centrelor din cadrul instituţiei şi pentru a obţine informaţii în formă foto, video, audio si scrisă.

      - asigură accesul solicitanţilor la informaţiile de interes public, din oficiu sau la cerere conform legislaţiei în vigoare;

         - înregistrează toate solicitările de informaţii de interes public adresate instituţiei în baza Legii nr. 544/2001 într-un registru special, colaborează cu compartimentele din cadrul direcţiei în vederea rezolvării cererilor asigurând trimiterea răspunsului în termenul legal;

         - înregistrează petiţiile în Registrul de evidenţă a Petiţiilor, cu precizarea termenului de trimitere a răspunsului şi colaborează cu compartimentele din cadrul direcţiei în vederea rezolvării solicitărilor;      

         - monitorizează termenele în care au fost soluţionate cererile şi petiţiile;

         - îndrumă persoanele solicitante către serviciile specializate din cadrul direcţiei sau a altor instituţii publice, după caz;

         - colaborează cu alte instituţii responsabile pentru a facilita accesul persoanelor la serviciile/ prestaţiile care li se cuvin, potrivit legii;

     - asigură accesul la informaţiile de interes public comunicate din oficiu sau la cerere, în condiţiile legii;

     - asigură buna organizare şi funcţionare a punctului de informare-documentare pentru accesul publicului la informaţiile de interes public difuzate din oficiu;

     - asigură informarea internă a personalului;

- asigură informarea interinstituţională;

- - redactează răspunsul către solicitant împreună cu informaţia de interes public sau cu motivaţia întârzierii ori a respingerii solicitării, în condiţiile legii;

- transmite solicitarea către instituţiile sau autorităţile competente şi informează solicitantul despre aceasta, în cazul în care solicitarea nu se încadrează în competenţele D.G.A.S.P.C.

- ţine evidenţa răspunsurilor la cererile adresate în scris de către persoanele care solicită informaţii de interes public;

- asigură asistenţă pentru întocmirea documentaţiei prin care cetăţenii solicită eliberarea unor documente, autorizaţii, certificate sau alte tipuri de acte oficiale;

- îndrumă cetăţenii către instituţiile care au în competenţă rezolvarea problemelor ridicate;

- primeşte sugestii, reclamaţii, plângeri, direcţionându-le către compartimentele vizate şi urmăreşte transmiterea răspunsurilor în timp util;

- furnizează informaţii de larg interes cetăţenesc (acte normative, evenimente importante pentru comunicate, modul de acces la alte tipuri de servicii publice etc.);

- oferă cetăţenilor informaţii de orientare juridică, colaborând dacă este necesar cu compartimentele de specialitate ale Directiei 

- întocmeşte raportul de activitate privind accesul la informaţiile de interes public, în conformitate cu prevederile legale;

- asigură primirea, evidenţa şi transmiterea spre rezolvare, la compartimentele de resort a petiţiilor cetăţenilor, precum şi a propunerilor formulate de aceştia şi ia măsuri pentru expedierea la timp a răspunsurilor, cu încadrarea în prevederile legale;

- întocmeşte, semestrial, raportul privind activitatea proprie de soluţionare a petiţiilor şi îl înaintează, spre analiză, conducerii.

- colaborează cu factorii implicaţi în activitatea mass-media din judeţ pentru o reciprocă informare în domeniu;

- informează operativ despre luările de poziţii în presă, radio sau televiziune, ori pe alte căi, ale unor organizaţii, organisme, grupuri de persoane sau persoane faţă de activitatea D.G.A.S.P.C.;

- asigură, periodic sau de fiecare dată când activitatea D.G.A.S.P.C. prezintă un interes public imediat, difuzarea de comunicate, informări de presă, organizarea de conferinţe de presă, interviuri sau briefinguri ;

- asigură evidenţa tuturor documentelor legate de activitatea mass-media.

 

 1. COMPARTIMENT MANAGEMENT RESURSE UMANE
 1. COMPARTIMENT MANAGEMENTUL CALITĂȚII SERVICIILOR SOCIALE

- coordonează activitatea de implementare și monitorizare a Sistemului de Control Managerial Intern la nivelul DGASPC;

- urmareste elaborarea si aprobarea documentelor specifice Sistemului de Control Managerial Intern, a procedurilor specifice etc.;

- monitorizează și evaluează gradul de implementare a standardelor la nivelul fiecărui serviciu social care are reglementată furnizarea de servicii în baza standardelor minime de calitate;

- verifică centrele/serviciile, în vederea aplicării grilei de evaluare privind implementarea standardelor minime obligatorii de calitate;

- elaborează raportul privind îndeplinirea standardelor minime obligatorii/standardelor specifice pentru serviciile sociale oferite și îl comunică șefului de serviciu care coordonează serviciul căruia i-a fost aplicată grila de evaluare și factorilor de decizie interesați (Director executiv, Directori executivi adjuncti);

- monitorizează și evaluează îndeplinirea calității serviciilor furnizate utilizând metode și instrumente de lucru specifice (ex.chestionare aplicate beneficiarilor etc.);

- efectuează deplasări în vederea aplicării chestionarelor privind măsurarea gradului de satisfacție a beneficiarilor serviciilor sociale a căror furnizare este reglementată prin standarde minime de calitate/standarde specifice;

- elaborează raportul cu privire la modul în care serviciile sociale oferite satisfac beneficiarii din punct de vedere calitativ și comunică raportul către factorii interesați (șefii serviciilor sociale, Directorul Executiv, directorii adjuncti) în vederea îmbunătățirii calității serviciilor oferite;

- propune și susține teme de dezbatere privind calitatea serviciilor sociale, colaborând în acest sens cu directorii, cu șefii serviciilor sociale și specialiștii din cadrul acestor servicii, în vederea atingerii obiectivelor prevăzute de standardele minime obligatorii;

- indruma activitatea de pregătire a acreditării DGASPC ca furnizor de servicii sociale și acreditarea serviciilor sociale din structura DGASPC, colaborând în acest sens cu șefii serviciilor sociale respective;

- păstrează evidența privind acreditarea/licentierea serviciilor sociale și îndrumă metodologic șefii serviciilor sociale în demersurile privind procedura care trebuie urmată pentru acreditarea serviciilor sociale;

- efectuează demersurile necesare procedurii de acreditare a DGASPC, ca furnizor de servicii sociale;

- informează șefii serviciilor sociale despre modificările legislative în domeniul calității serviciilor sociale (acreditarea/licența de funcționare etc.) și documentele ce urmează a fi completate de către aceștia în vederea pregătirii dosarelor de acreditare;

- verifică modul de aplicare şi respectare a standardelor minime de calitate, a standardelor de cost în unităţile de asistenţă socială din subordinea Direcţiei generale şi modul de implementare a Strategiilor naţionale şi judeţene privind asistenţa socială şi a Planului anual de acţiune al Direcţiei generale;

- întocmește rapoarte de evaluare cu recomandări de îmbunătățire a activității serviciilor sociale în vederea creșterii calității serviciilor sociale furnizate beneficiarilor;

-  asigură comunicarea, pe orizontală și pe verticală, cu serviciile sociale din aparatul propriu și cu centrele din subordinea Directiei generale cu privire la rezultatele evaluării;

- participă în comisii mixte, pe baza tematicii stabilite de conducere, în vederea verificării gradului de aplicabilitate a standardelor minime obligatorii;

 1. COMPARTIMENT AUDIT

        - elaborează/actualizează Normele metodologice proprii privind exercitarea activităţii de audit public intern specifice Directiei generale şi, după aprobarea acestora de către directorul general al Directiei generale, le transmite la Consiliul Judeţean Călărași pentru avizare în termen de 90 de zile lucrătoare de la data luării deciziei de elaborare/actualizare a normelor proprii de către Directia generala;

        - elaborează proiectul planului multianual de audit public intern pe o perioadă de 3 ani şi, pe baza acestuia, proiectul planului anual de audit public intern.

        - efectuează activităţi de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar şi control ale Directiei generale sunt transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate;

        - asigură supervizarea misiunilor de audit public intern;

        - efectueaza demersurile, trimestrial, pentru informarea Consiliul Judeţean Călărași despre recomandările formulate, însoţite de documentaţia relevantă, în maximum 5 zile calendaristice de la încheierea trimestrului;

        - raportează periodic la U.C.A.A.P.I., la solicitarea acestora, prin Compartimentul Audit public intern din cadrul Consiliului Judeţean Călărași, asupra constatărilor, concluziilor şi recomandărilor;

        - elaborează Raportul anual al activităţii de audit public intern care prezintă modul de realizare a obiectivelor şi îl transmite, după aprobarea acestuia la Consiliul Judeţean Călărași, până la data de 15 ianuarie a anului următor, pentru anul încheiat.

        - raportează imediat Directorului executiv al Directiei generale iregularităţile sau posibilele prejudicii identificate în realizarea misiunilor de audit public intern, în termen de 3 zile lucrătoare de la constatare;

        - comunică semestrial Directorului executiv, care a aprobat misiunea de audit, recomandările neimplementate;

        - elaborează Programul de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii sub toate aspectele auditului intern, care să permită un control continuu al eficacităţii acestuia;

        - elaborează Planul anual de pregătire profesională continuă pe care îl transmite Directorului executiv pentru analiză şi aprobare, pentru compartimentul audit;

        - păstrează şi arhivează documentele create la nivelul Compartimentului Audit;

        - indeplineşte alte atribuţii prevăzute de lege, pe linia auditului public intern;

        - respectă normele, instrucţiunile, Codul de conduită a funcţionarilor publici, precum şi Codul privind conduita etică a auditorului intern.

 1. COMPARTIMENT ADOPTII

- prin responsabilii de caz desemnati preia dosarul copilului de la managerul de caz care a stabilit adopția internă, ca finalitate a planului individualizat de protecție, pentru luarea în evidență a cazului și inițierea demersurilor vizând  deschiderea procedurii adopței;

- introduce în RNA a datelor referitoare la copil și familie urmărind actualizarea permanentă a datelor în funcție de evoluția cazului in procesul adopției și crearea de profile pentru copiii greu adoptabili cu respectarea reperelor legale, familiile atestate în vederea adopției având acces la acest profil public ori de câte ori doresc sau sunt invitate de specialiștii compartimentului adopții;

- consiliează parinții biologici, tutorele, în vederea acordării consimțământului pentru deschiderea procedurii adopției interne a copilului în fața instanței de judecată;

- informarea și consilierea copilului cu vârsta de peste 10 ani, ținând cont de vârsta și maturitatea sa în vederea acordării consimțământului  în cunoștință de cauză cu privire la efectele adopției sale, întocmindu-se un raport în acest sens care se depune în instanța;

- întocmește raportul de informare și consiliere a parinților firești, tutorelui după caz în conformitate cu prevederile legale în vigoare,  pe care îl înaintează instanței de judecată;

- întocmește dosarul de deschiderea adopției interne și îl inaintează instanței de judecată prin consilierul juridic al compartimentului de adopții si postadopții;

- identifică, evaluează, selectează și pregătește familii potențial apte să adopte și propune eliberarea atestatului de familie aptă să adopte în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2004  privind Procedura adopției - modificată și completată ulterior prin Legea nr. 57/2016 și Hotărârea Guvernului nr. 579/12.08.2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 273/2004 privind procedura adopției) și a  normelor de aplicare a legii;

- evaluează persoana/familia adoptatoare în baza unui proces de identificare a abilităților parentale, analizând garanțiile morale și condițiile materiale, și îi pregatește pentru asumarea în cunostință de cauză a rolului de părinte respectând tematica aprobată prin legislația specifică;

- pregăteşte integrarea copilului în familia adoptivă;

- realizează matching-ul (potrivirea) copil – familie/persoană adoptatoare;

- informează şi consiliază familia naturală a copilului cu privire la efectele şi consecinţele adopţiei;

- sprijină familiile/persoanele atestate ca fiind apte să adopte pentru a le fi încredinţaţi copii în vederea adopţiei şi face propuneri instanţei;

- acordă asistenţă familiilor sau persoanelor care au primit copii în încredinţare în vederea adopţiei pentru asigurarea dezvoltării armonioase a acestora;

- supraveghează aceste familii sau persoane pe perioada încredinţării copilului în vederea adopţiei, în condiţiile legii;

- pregătește și consiliază persoana/familia pentru asumarea rolului de părinte/părinți;

- sesizează instanța de judecată, prin consilierul juridic pentru incredințarea copilului în vederea adopției, pe o perioadă de minim 90 de zile  depunând în acest sens pe rolul instanței un raport de  potrivire între copil și familie;

- întocmește rapoarte de monitorizare bilunare  pe perioada încredințării copilului în vederea adopției;

- sesizează instanța de judecată prin consilierul juridic pentru încuviințarea în vederea adopției prin depunerea în instanță a unui raport final referitor la evolutia relațiilor dintre copil și adoptatori;

- întocmește rapoarte de monitorizare trimestriale post-adopție după încuviințarea în vederea adopției din momentul când sentința a rămas definitivă și irevocabilă pe o perioadă de minim 2 ani;

- furnizează și asigură accesul copilului și familiei la servicii post-adopție în funcție de nevoile identificate, precum și organizarea de grupuri suport pentru familiile care au adoptat în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopției și a normelor metodolice de aplicare a legii.

- organizează campanii de promovare a adopției interne în conformitate cu prevederile Legii nr.273/2004 privind regimul juridic al adopției;

 1. SERVICIUL CONTABILITATE-SALARIZARE ȘI MANAGEMENT FINANCIAR

- asigură şi răspunde de buna organizare şi desfăşurare a activităţii financiar-contabile în conformitate cu dispoziţiile legale;

- organizează şi răspunde de înregistrarea documentelor financiar contabile în mod cronologic și sistematic, de întocmirea balanţelor de verificare şi bilanţurilor trimestriale şi anuale;                

- organizează şi conduce controlul financiar preventiv;

- participă la organizarea sistemului informaţional al unităţii prin folosirea eficientă a datelor contabile;

- asigură îndeplinirea în conformitate cu dispoziţiile legale a obligaţiilor unităţii către bugetul statului si terţi;

- asigură întocmirea, circulaţia şi păstrarea documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor contabile.

- asigură conducerea sistemului financiar în concordanță cu legislația în vigoare;

- asigură întocmirea și acordarea drepturilor salariale ale angajaților instituției în conformitate  cu  dispozițiile legale;

- asigură corelarea între activitatea sa și cea a centrelor în vederea desfășurării activității centrelor în derularea activității de aprovizionare și corelare cu necesarul de credite bugetare; 

- întocmește împreuna cu celelate servicii bugetul pe programe al instituției ținand cont de legislația în vigoare, de prioritățile de finanțare precum și prevederile din standarde;

- asigură defalcarea pe centre a creditelor bugetare în funcție de necesități, încadrarea în creditele bugetare, repartizarea pe trimestre, luni și în conformitate cu clasificația bugetară;

- urmărește dacă virările de credite nu contravin Legii finanțelor publice, legile bugetare anuale sau legilor de rectificare;

- urmărește existența de justificări, detalieri și necesități privind execuția până la finele anului bugetar a capitalului și/sau subdiviziunii clasificației bugetare de la care se disponibilizează, respectiv a capitalului și/sau  subdiviziunii clasificației bugetare la care se suplimentează prevederile bugetare;

- urmărește existența creditelor bugerare, rezervarea creditelor prin angajament bugetar la nivelul angajamentului legal.

- întocmirea necesarului pentru fiecare centru și serviciu din subordinea direcției;

- corelarea planului anual de achiziții cu prevederile bugetare anuale pe articole și alineate;

- urmărește dacă achiziția publică este prevăzută în programul anual;

- asigură recepția și urmărirea înregistrării patrimoniului tuturor centrelor din subordinea instituției;                         

- urmărește respectarea prevederilor legale la desfășurarea procedurii de transmitere fără plată a bunurilor din patrimoniu;

- asigură urmarirea integrității patrimoniului instituției, corecta gestionare, depozitare și conservare a mijloacelor fixe, obiecte de inventar;

- efectuează toate operaţiunile financiar-contabile pentru investiţiile proprii (fişe contabile, decontări, relaţii cu banca, evidenţe contabile, balanţe, bilanţ, etc.);

- întocmeşte dările de seama statistice lunare, trimestriale şi anuale pentru activitatea de investiţii;

- întocmirea documentațiilor privind miscările patrimoniale în conformitate cu legislația în vigoare;

 1. SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE

- întreprinde demersurile necesare pentru înregistrarea/reînnoirea/recuperarea înregistrării autorităţii contractante în SEAP sau recuperarea certificatului digital, dacă este cazul;

- elaborează şi, după caz, actualizează, pe baza necesităţilor transmise de celelalte compartimente ale autorităţii contractante, strategia de contractare şi programul anual al achiziţiilor publice;

- elaborează sau, după caz, coordonează activitatea de elaborare a documentaţiei de atribuire şi a documentelor-suport, în cazul organizării unui concurs de soluţii, a documentaţiei de concurs, pe baza necesităţilor transmise de compartimentele de specialitate;

- îndeplineşte obligaţiile referitoare la publicitate, în conformitate cu prevederile legale;

- estimează valoarea fiecarui contract de achiziție publică și propune procedura de achiziție aplicabilă pe care o aplica și o finalizează;

- constituie şi păstrează dosarul achiziţiei publice;

                - asigură întocmirea documentației pentru elaborarea și prezentarea ofertei;

                - asigură obținerea unui exemplar al documentației pentru elaborarea și prezentarea ofertei de către orice furnizor, executant sau prestator care a înaintat o solicitare în acest sens sau i s-a transmis o invitație de participare;

                - solutionează contestațiile depuse de participanții la procedura de achiziție conform prevederilor legale;

                - comunică în scris participanților la atribuirea unui contract de achiziție prin una din procedurile stabilite prin lege, rezultatul stabilit de comisie, a ofertelor câștigătoare cât și a celor necâștigatoare sau respinse la selectare din diverse motive stabilite de prevederile legale;

                - centralizează datele în vederea întocmirii caietelor de sarcini;

                - iniţiează şi derulează procedurile de achiziții şi întocmește documentaţia necesară pentru licitații, verificarea bonităţii ofertanţilor înscrişi şi încheierea contractelor potrivit legii;

                - asigură arhivarea documentelor conform legislasției în vigoare;

                - coordonează activităţile de investiţii şi achiziţii publice;

                - urmăreşte respectarea principiilor şi procedurilor legale pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică;

                - organizează evaluările de ofertă şi licitaţiile privind achiziţiile publice de lucrări, produse şi servicii;

                - organizează desfăşurarea procedurii de licitaţie privind asigurarea de service la aparatura şi utilajele din dotarea Directiei generale şi a centrelor de plasament;

                - întocmeşte documentaţia tehnico-economică în vederea achiziţiilor publice;

                - asigură condiţiile ca orice furnizor de produse, executant de lucrări sau prestator de servicii să aibă dreptul de a deveni în condiţiile legii, contractant;

                - asigură eficienţa utilizării fondurilor publice prin aplicarea sistemului concurenţial şi a criteriilor economice pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică;

                - asigură transparenţa, respectiv punerea la dispoziţia tuturor celor abilitaţi a informaţilor referitoare la aplicarea procedurii de atribuire a contractelor de achiziţie publică;

                - asigură confidenţialitatea, respectiv garantarea protejării secretului comercial şi proprietăţii intelectuale a ofertantului;

                - organizează sistemul de monitorizare a programului de achiziţii publice şi programului de investiţii publice;

                - coordonează întocmirea listei de investiţii şi a programului anual de achiziţii publice care se supun aprobării odată cu bugetul anual;

                - întocmeşte dosarul achiziţiei publice atribuit de DGASPC Călărași pe toată durata în care contractul produce efecte juridice;

- întocmeşte planul anual de investiţii şi achiziţii și strategia anuală a achizițiilor publice;

                - asigură elaborarea procedurilor de lucru specifice;

                - asigură schimbul permanent de date cu serviciile și centrele din subordinea direcției generale și cu direcțiile de resort;

                - întocmeşte şi transmite raportările periodice cu privire la achiziţiile şi investiţiile publice;

                - se îngrijeşte de buna dotare a DGASPC Călărași, de depozitarea, evidenţa şi folosirea acestor bunuri, intervenind ori de câte ori este nevoie pentru stoparea risipei şi prevenirea producerii pagubelor;

                - îndeplineşte orice alte atribuţii dispuse de conducerea instituţiei, în limitele competenţelor legale.

 1. BIROUL ADMINISTRATIV, PATRIMONIU, TEHNIC

- asigură evidenţa autovehiculelor, a rulajului anvelopelor, a pieselor de schimb, a consumului normat şi efectiv de carburanti şi lubrifianti, a kilometrilor parcurși echivalenți conform legislaţiei  în vigoare;

- asigură cu mijloacele proprii auto de la toate centrele de plasament, transportul copiilor în interesul acestora cât şi transportul alimentelor şi altele necesare pentru fiecare centru în parte;

- asigură înmatricularea autoturismelor din dotare;

- participă la întocmirea notei de constatare privind reparaţiile curente sau capitale la autoturismele Directiei generale;

- întocmeşte lunar fisele zilnice de activitate corelate cu foile de parcurs eliberate zilnic;

- ia măsuri pentru înscrierea în consumurile lunare de combustibil pentru a nu se depăşi cotele alocate;

- urmăreşte parcarea autoturismelor la sediul unităţii pe timpul staţionării acestora;

- verifică modul de exploatare şi întreţinere a autoturismelor;

- supraveghează şi controlează desfăşurarea operaţiunilor de transport la nivelul Directiei generale, astfel încât acestea să se efectueze în conformitate cu reglementarile prevederilor naţionale şi internaţionale în vigoare în condiţii de deplină siguranţă şi de protecţia mediului;

- urmăreşte respectarea contractelor de achiziţii încheiate;

- asigură gestionarea patrimoniului cu respectarea legislaţiei în vigoare;

- pregăteşte corespondenţa primită potrivit dispoziţiei conducerii;

- participă în comisia de inventariere și casare a mijloacelor fixe;

- asigură pastrarea şi arhivarea documentelor preluate de la structurile din cadrul Directiei generale;

- participă la efectuarea de expertize tehnice privind execuţia unor obiective aflate în patrimoniul Directiei generale;

- verifică din punct de vedere tehnic şi calitativ comportarea în timp a obiectivelor ce se află în perioada de garanţie;

- participă în comisiile de recepţie desemnate de conducerea Directiei generale;

- face demersurile necesare obţinerii tuturor autorizaţiilor şi avizelor necesare execuţiei lucrărilor, la începerea fiecărei lucrări;

- asigură igienizarea, întreţinerea curăţeniei clădirii şi a curţii interioare a Directiei generale;

- asigură întreţinerea clădirii, instalaţiilor şi inventarului unităţii;

- asigură efectuarea unor lucrări de întreţinere şi reparaţii funcţie de competenţe şi dotare;

- verifică lucrările de reparaţii executate în regie proprie;

- asigură buna desfăşurare a serviciului de pază a unităţii;

- organizează şi răspunde de conducerea operativă a activităţii adminstrative şi de protocol;

- asigură gestionarea materialelor, rechizitelor şi a carburanţilor;

- răspunde de buna funcţionare a parcului auto;

- organizează şi asigură accesul persoanelor în sediul  institutiei cu respectarea normelor legale (paza si securitate);

- asigură aplicarea normelor generale de protecţie a muncii pentru personalul instituției;

- răspunde de normele de prevenire şi stingere a incendiilor în incinta instituției;

- asigură aplicarea normelor specifice de securitate a muncii si supraveghează activitatea de transport rutier de persoane si marfuri. 

 1. Compartimente subordonate directorului executiv adjunct pentru protecția drepturilor copiilor
 2. SERVICIUL MONITORIZARE, SECRETARIAT COMISIE, INTERVENȚIE URGETĂ

11.1  Compartiment monitorizare

11.2  Compartiment strategii, programe, proiecte

11.3  Compartiment secretariat comisie minori

11.4  Compartiment intervenție urgentă în situații de abuz, neglijare și telefonul copilului

11.5  Compartiment contracepție, prevenire abandon în perioada preconceptivă

 -   identificarea femeilor/cuplurilor aparținând categoriilor sociale defavorizate care au nevoie de servicii de planificare familială;

 1. SERVICIUL DE EVALUARE COMPLEXĂ, CONSILIERE COPIL ȘI PROTECȚIE DE TIP REZIDENȚIAL

12.1.  Compartiment evaluare complexă si consiliere a copilului

12.2.  Compartiment management de caz pentru copilul aflat în sistem rezidențial

    - identifică copii aflați în dificultate care necesită protecție de tip rezidențial, evaluând în prealabil condițiile oferite de familie/reprezentanți legali și situația de risc în care se află;

    - stabilirea criteriilor de eligibilitate pentru accesul clienţilor la serviciile pe care le oferă (criterii de admitere), precum şi a metodologiilor şi procedurilor de lucru caracteristice fiecărui tip de serviciu;

    - revizuirea criteriilor de eligibilitate în funcţie de nevoile comunităţii, dinamica serviciilor, apariţia modificărilor legislative în domeniu şi propunerile făcute de către personalul de specialitate;

    - realizarea evaluărilor şi propunerea de instituire a măsurilor de protecție, pentru cazurile repartizate Compartimentului;

    - evaluarea comprehensivă şi multidimensională a situaţiei copilului în context sociofamilial, întocmirea rapoartelor de vizită şi a rapoartelor de evaluare detaliată;

    - elaborarea planului individualizat de protecţie, cu implicarea activă a copilului şi familiei sale sau a altui reprezentant legal precum si a specialistilor din cadrul echipei pluridisciplinare;

    - prezentarea Comisiei pentru Protecţia Copilului a planului individualizat de protecţie, odată cu raportul de anchetă socială, în vederea instituirii măsurilor de protecție;

- instrumentează și înaintează către CPC sau instanța de judecatorească dosarele copiilor/tinerilor aflați în evidentele SR cu respectarea SMO privind managementul de caz și prevederile Legii nr. 272/2004 cu modificările ulterioare;

- încheierea contractului cu familia/reprezentantul legal în vederea  furnizării serviciilor şi a intervenţiilor cuprinse în planul individualizat de protecţie;

- aplică metoda managementului de caz în monitorizarea cazurilor aflate în evidența respectând standardele minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecției drepturilor copilului conform Ordinului Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului nr. 288/2006;

- monitorizarea realizării planului individualizat de protecţie, respectiv progreselor care se înregistrează în soluţionarea situaţiei copilului;

-  reevaluarea situaţiei copilului o dată la 3 luni sau de câte ori este nevoie, precum şi revizuirea planului individualizat de protecţie dacă acest lucru este necesar;

- reevaluarea situaţiei copilului/tînărului  cu dizabilităţi, din punct de vedere al incadrării în grad de handicap şi al orientării scolare/profesionale, întocmirea documentatiei necesare în acest sens;

- colaborarea cu celelalte compartimente din cadrul instituţiei, în vederea instrumentării cazurilor repartizate;

- închiderea cazului şi monitorizarea post-servicii pe o perioadă de cel puţin 6 luni de la încheierea implementării planului individualizat de protecţie în colaborare cu autorităţile locale din comunitatea în care locuieşte familia cu copilul;

- informează familia acolo unde este posibil despre conținutul planului individualizat de protecţie precum si alte persoane interesate : copilul, famila/persoana unde se află în plasament copilul;

- evaluează situaţia familiei copilului în vederea atingerii finalităţii PIP si PIS (reintegrare în familie, adopţia internă sau integrare socio –profesională);

- asigură, în condiţiile legii, menţinerea relaţiilor copilului cu familia sau cu orice alte persoane relevante pentru viața copilului; află şi susţine opinia copilului şi - acolo unde este posibil - i se acordă prioritate în luarea deciziilor referitoare la menţinerea relaţiilor; tine evidența întalnirilor/vizitelor şi consemnează impactul acestora asupra copilului; se asigură ca fiecare copil este înscris la un medic de familie şi are acces la o îngrijire medicală corespunzătoare, inclusiv consiliere şi terapie, îngrijire stomatologică şi oftalmologică, un regim alimentar adecvat şi informaţii despre un mod de viață sănătos.

-  crearea bazei de date proprii privind copii aflați în sistemul de protecție;

-  participă la  elaborarea procedurilor de lucru specifice;

-  se asigură dacă sunt respectate drepturile copilului aflat în dificultate în cadrul centrelor de plasament sau a celorlalte organizații autorizate care au ca obiect de activitate protecția copilului;

- acționează în sensul aplicării strategiei guvernamentale privind protecția copilului;

 1. SERVICIUL ALTERNATIVE DE TIP FAMILIAL

13.1  Compartimentul management de caz pentru copilul aflat în plasament familial.

13.2. Compartimentul evaluare copil care a săvârșit fapte penale și nu răspunde penal și a copilului aflat în situații de trafic, migrație și repatriere

- instrumentează cazurile copiilor care au săvârșit o faptă penală prevazută de legea penală, dar care nu răspund penal;

- propune măsurile prevăzute în legislația specifică privind serviciile specializate destinate copilului care a săvârșit o faptă penală și nu răspund penal:

         * instituirea măsurii supravegherii specializate, care constă în menținerea copilului în familia sa sub condiția respectării de catre acesta a unor obligații cum ar fi frecventarea cursurilor școlare, utilizarea unor servicii de zi, urmărea unor tratamente medicale, consiliere sau psihoterapie, interzicerea de a frecventa anumite locuri sau de a avea legături cu anumite familii;

         * instituirea plasamentului copilului în familia lărgită sau substitutivă când nu este posibilă menținerea copilului în propria familie;

         * plasamentul copilului într-un serviciu de tip rezidențial specializat în cazul în care fapta săvârșită prezintă un grad ridicat de pericol social;

- previne și combate  acțiunile și comportamentele deviante ale copiilor;

- contribuie la educarea copiilor în spiritul respectului față de lege și față de valorile morale, în spiritul toleranței, demnității și solidarității ;

- participă la sprijinirea copiilor în evoluția spre o viață normală, responsabilă și corecta;

- sprijină reintegrarea scolară, familială și socială a copilului ;

- oferă consiliere și sprijin copiilor care au săvârșit o faptă penală și nu răspund penal, precum și familiilor acestora pentru a nu mai săvârși astfel de infracțiuni ;

- colaborează cu poliția, parchetul, serviciile de reintegrare socială, supraveghere și protecția victimelor și inspectoratul școlar în vederea reintegrării copilului ;

- asigură suport psihologic pentru minorii audiați la sediile posturilor locale de poliție, IPJ, parchet precum și în instanță ;

- acordă suport psihologic și social pentru minorii și tinerii victime ale traficului de persoane având drept scop depășirea traumelor și reinserția lor socială ;

- instrumentează cazurile minorilor găsiți neinsoțiți pe teritoriul altui stat în baza prevederilor legale specifice și metodologiei de repatriere a copiilor români neinsoțiți;

- asigură măsurile de protecție specială adecvate copiilor repatriați în baza evaluării psihosociale, a planului de repatriere și reinserție socială a acestora.

 1. SERVICIUL ASISTENȚĂ MATERNALĂ - MANAGEMENT DE CAZ PENTRU AMP ȘI COPILUL AFLAT ÎN PLASAMENT LA AMP;

- prin rețeaua de asistenți maternali profesioniști (AMP), serviciul are misiunea de a asigura, pentru o perioadă determinată de timp, la domiciliul acestora, creşterea şi îngrijirea copiilor separaţi temporar sau definitiv de părinţii lor.

- instrumentează toate sesizările referitoare la copii care necesită protecţie prin îngrijirea lor de către un AMP, identificând în funcţie de nevoile fiecărui copil, asistentul maternal potrivit;

- aplică metoda managementului de caz în instrumentarea şi monitorizarea cazurilor aflate în evidenţă respectând standardele minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecţiei drepturilor copilului, conform Ordinului Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului nr. 288/2006;

- identifică, pregateşte şi evaluează capacitatea solicitanţilor în vederea atestării ca AMP, monitorizează activitatea AMP şi asigură acestora servicii de consiliere;

- prezintă Comisiei pentru Protecţia Copilului evaluarea anuală a activităţii asistentului maternal, rapoarte privind menţinerea, reînnoirea, suspendarea sau retragerea atestatului de asistent maternal şi rapoarte trimestriale referitoare la evoluţia copiilor plasaţi la AMP;

- întocmeşte convenţia de plasament;

- identifică nevoile de pregătire şi potenţialul fiecărui AMP;

- asigură copilului intervenţii specifice multidisciplinare, coordonează procesul de potrivire cu asistentul maternal, urmareşte evoluţia copilului în perioada de acomodare cu familia AMP;

- întocmeşte rapoarte de vizită/ monitorizare consemnând evoluţia copiilor aflaţi în plasament la AMP;

- formulează propuneri pentru menţinerea/înlocuirea/încetarea plasamentului, după reevaluarea împrejurărilor care au stat la baza măsurii de protecţie specială;

- pregăteşte şi desfăşoară activităţi specifice în vederea menţinerii legăturii copilului cu familia naturală/extinsă sau cu orice persoane relevante pentru viaţa copilului; asigură confidenţialitatea informaţiilor şi urmăreşte protejarea copilului faţă de orice formă de abuz, neglijare si exploatare;

- întocmeşte, completează şi revizuieşte, la intervale regulate de timp, planul individualizat de protecţie al copilului;

- intervine punctual prin activităţi de susţinere / consiliere a copilului în vederea depăşirii situaţiilor dificile şi înţelegerii caracterului temporar al măsurii de protecţie;

- asigură pregătirea copilului pentru reintegrarea familială/adopţie oferind informaţii, suport şi consiliere psihologică.

Elemente privind identificarea serviciului social, cadrul de organizare si functionare, principiile, beneficiarii, activitatile, structura organizatorica si atributiile specifice serviciului sunt detaliate in ROF-ul intocmit conform HG. nr. 867/2015.

 1. Compartimente subordonate directorului executiv adjunct pentru protecția drepturilor persoanelor adulte
 2. SERVICIUL DE EVALUARE COMPLEXĂ, ASISTENȚĂ SOCIALĂ, SECRETARIAT COMISIE, EVIDENȚĂ PRESTAȚII SOCIALE, PENTRU PERSOANELE ADULTE CU HANDICAP

 15.1  Compartimentul evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap

- Efectuează evaluarea/reevaluarea complexă a persoanelor care solicită încadrarea în grad de handicap, domiciliate în județul Călărași, la sediul propriu sau la domiciliul persoanei;

- Întocmeşte raportul de evaluare complexă pentru fiecare persoană evaluată şi propune încadrarea/neîncadrarea, respectiv menţinerea încadrării în grad şi tip de handicap a unei persoane;

- Recomandă sau nu încadrarea, respectiv menţinerea în grad de handicap a unei persoane, precum şi programul individual de reabilitare şi integrare socială a acesteia

- Stabileşte orientarea profesională a adultului cu handicap, după caz (la solicitare);

-Transmite Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, prin Compartimentul Secretariat Comisie de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, dosarele persoanelor care au fost evaluate în vederea încadrării în grad de handicap;

- Evaluează persoanele cu handicap şi propune Comisiei de evaluare, acordarea măsurii de protecţie corespunzătoare;

-Transmite Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, prin Compartimentul Secretariat Comisie de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, dosarele persoanelor cu handicap pentru care s-a propus o măsură de protecţie;

- Evaluează îndeplinirea condiţiilor necesare pentru atestare ca asistent personal profesionist;

- Asigură realizarea demersurilor privind reevaluarea persoanelor adulte cu handicap, la solicitarea conducerii DGASPC, a Comisiei superioare de încadrare în grad de handicap sau a organelor de control care in urma verificarilor efectuate solicita acest lucru;

- Realizează activităţi de informare despre drepturile şi obligaţiile persoanelor cu handicap;

- Colaborează cu celelalte servicii/compartimente din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţiei Copilului pentru îndeplinirea corespunzătoare a atribuţiilor serviciului;

- Soluționează petițiile primite din partea petenților în limitele competenței cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

15.2.Compartiment asistenta sociala persoane adulte cu handicap, management de caz și monitorizare servicii sociale;

- Completeaza evaluarea situatiei socio-economice a persoanei adulte cu handicap aflate in nevoie, a nevoilor si resurselor acesteia;

- Asigura furnizarea de informatii si servicii adecvate in vederea refacerii si dezvoltarii capacitatilor individuale si ale celor familiale necesare pentru a depasi cu forte proprii situatiile de dificultate, dupa epuizarea masurilor prevazute in planul individualizat privind masurile de asistenta sociala;

- Asigura masurile necesare pentru protectia in regim de urgenta a persoanei adulte cu handicap aflate in nevoie, prin  organizarea si asigurarea functionarii in structura proprie a unor centre specializate;

- Aplica metoda managementului de caz in monitorizarea cazurilor aflate in evidenta;

- Asigurarea managementului de caz ca metodă de coordonare şi integrare a tuturor activităţilor destinate grupurilor vulnerabile, de organizare şi gestionare a măsurilor de asistenţă socială specifice, realizate de către asistenţii sociali şi/sau diferiţi specialişti, în acord cu obiectivele stabilite în planurile de intervenţie;

- asigurarea procesului de acordare a serviciilor sociale care va cuprinde următoarele etape obligatorii:

 1. a) evaluarea iniţială;
 2. b) elaborarea planului de intervenţie;
 3. c) evaluarea complexă;
 4. d) elaborarea planului individualizat de asistenţă şi îngrijire;
 5. e) implementarea măsurilor prevăzute în planul de intervenţie şi în planul individualizat;
 6. f) monitorizarea şi evaluarea acordării serviciilor.

- Elaborarea procedurilor de lucru specifice compartimentului.

- Urmareste realizarea masurilor de protectie a familiilor si persoanelor singure aflate in dificultate temporara;

- Acorda persoanei adulte cu handicap asistenta si sprijin pentru exercitarea dreptului sau la exprimarea libera a opiniei;

- Verifica si reevalueaza trimestrial si ori de cate ori este cazul modul de ingrijire a persoanei adulte in nevoie pentru care s-a instituit o masura de asistenta sociala intr-o institutie, in vederea mentinerii, modificarii sau revocarii masurii stabilite;

- Colaboreaza cu autoritatile administratiei publice locale pentru sprijinirea familiilor persoanelor adulte cu handicap aflate in nevoie, prin servicii de consiliere si alte sevicii;

- Depune diligente pentru clarificarea situatiei juridice a persoanei adulte cu handicap aflate in nevoie, inclusiv pentru inregistrarea tardiva a nasterii acesteia;

- Stabileste masuri de prevenire a situatiilor de marginalizare si excludere sociala, de imbunatatire a accesului persoanelor cu handicap la servicii de asistenta medicala, asistenta sociala, cultura si  educatie;

-Colaboreaza cu autoritatile si organismele cu atributii in domeniul integrarii/reintegrarii socio-profesionale a persoanelor adulte cu handicap aflate in nevoie, pentru realizarea masurilor de protectie si sprijin al acestora;

- Identifica si propune masuri de eradicare a cazurilor grave de discriminare si excluziune sociala a  persoanelor cu handicap;

- Preia sesizarile privind semnalizarea cazurilor de urgenta: abuz, neglijare, trafic, migratie, etc., a persoanelor adulte cu handicap si propune masuri de interventie specializate adecvate nevoilor identificate ale persoanei respective;

- Evalueaza si monitorizeaza aplicarea masurilor de asistenta sociala de care beneficiaza persoana, precum si respectarea drepturilor acesteia;

- Sintetizeaza informatiile necesare stabilirii prioritatilor de actiune in domeniul protectiei persoanei cu handicap si a masurilor concrete de interventie pentru promovarea incluziunii sociale a familiilor/persoanelor defavorizate;

- Sprijina si dezvolta un sistem de informare si de consultanta accesibil persoanelor adulte cu handicap, in vederea exercitarii tuturor drepturilor prevazute de actele normative in vigoare;

- Dezvolta parteneriate si colaboreaza cu organizatii neguvernamentale si cu alti reprezentanti ai societatii civile in vederea acordarii si diversificarii  serviciilor destinate persoanelor adulte cu handicap;

- Elaboreaza strategia judeteana in domeniu, proiectele si programele necesare implementarii acesteia in acord cu strategia nationala, standardele minime de calitate si nevoile specifice comunitatii;

- Colaboreaza cu ONG, institutii publice si private care desfasoara activitati in domeniul protectiei persoanei cu handicap in vederea elaborarii de proiecte si programe specifice si a popularizarii noilor directii de actiune in aria respectarii si promovarii drepturilor persoanei adulte cu handicap, a importantei respectarii acestor drepturi;

- centralizeaza si monitorizeaza informaţiile despre dinamica numărului persoanelor cu handicap aflate in centre rezidentiale de stat;

- colaborează pe bază de protocoale sau convenţii cu celelalte direcţii generale, precum şi cu alte instituţii publice din unitatea administrativ-teritorială, în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin, conform legii;

- îndeplinirea a oricăror alte atribuţii stabilite de conducerea Directiei generale

15.3.  Compartimentul evidență prestații sociale

- Primeşte solicitările de acordare a prestaţiilor sociale şi a facilităţilor pentru persoanele cu handicap si dupa caz insotitorilor/ asitentilor personali şi asigură consilierea acestora în vederea obţinerii tuturor drepturilor care li se cuvin în virtutea reglementărilor legale în vigoare;

- intocmeste decizia de stabilire a dreptului, de modificarea acestuia, suspendare, precum şi de încetare acordarea drepturilor cuvenite persoanelor cu handicap, dupa caz insotitorilor(nevazator) în baza documentului care atestă încadrarea în grad de handicap, conform legii , precum si acordarea facilitatilor aferente gradului de handicap pentru persoanele cu handicap dar si asistentilor personali/insotitorilor acestora;

- Sesizeaza si verifica situatiile sau cicumstantele de natura sa influenteze acordarea drepturilor si facilitatilor prevazute de lege persoanelor cu handicap in conformitate cu conventiile de colaborare/protocoale incheiate cu alte institutii in vederea acordării/sistarii drepturilor în condiţii legale;

- Verifică lunar situaţia persoanelor decedate in baza situatiei transmise de catre D.E.P.A.B.D.  prin Biroul Judetean de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenta Persoanelor Calarasi in baza unui protocol incheiat.

- Întocmeşte referate cu privire la drepturile şi facilităţile persoanelor cu handicap, ale asistenţilor personali şi însoţitorilor (ex: acordare, sistare, suspendare, respingere);

- Întocmeşte o evidenţă strictă a persoanelor cu handicap care beneficiază de drepturi şi/sau facilităţi, inclusiv prin introducerea acestora în programul computerizat de evidenţă - D-Smart;

- Întocmeşte dispoziţii de acordare/modificare/suspendare/incetare cu privire la drepturile persoanelor cu handicap, însoţitorilor (persoane cu handicap vizual);

- Pentru efectuarea plăţii prestaţiilor sociale, până la data de 3 a fiecărei luni pentru luna anterioară, transmite agenţiei teritoriale (AJPIS) Situaţia centralizatoare cu titularii prestaţiilor sociale şi sumele de plată, stabilite conform art. 58 din Legea nr. 448/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru fiecare prestaţie în parte. 

- Încără in sistemul informatic integrat al Agenţiei Naţionale de Plăţi şi Inspecţie Socială,  Situaţia centralizatoare cu titularii prestaţiilor sociale şi sumele de plată conform prevederilor HG 1019/2018. 

- Verifică lunar in baza situația biletelor de transport interurban gratuit folosite de către persoanele cu handicap în luna anterioară în vederea efectuării decontului de către Serviciul Financiar Contabil al facturilor emise de catre prestatorii de servicii cu care DGASPC Călărași are încheiate convenții;

- Eliberează beneficiarilor adeverinţe cu privire la drepturile şi facilităţile de care beneficiază, la cererea acestora;

- Întocmeşte rapoarte/ situaţii la solicitarea Serviciului Monitorizare, a conducerii institutiei, organelor de control sau a instituțiilor în subordinea cărora functionează DGASPC Călărași ;

- Efectuează verificări ale persoanelor cu handicap, în baza informatică a instituţiei, la solicitarea furnizorilor de servicii;

- Centralizeaza informatii necesare intocmirii rapoartelor ’’N’’ pentru persoanele cu handicap neinstitutionalizate (copii si adulti), a rapoartelor ’’I’’ pentru persoanele cu handicap institutionalizate (copii si adulti) in cadrul sistemului de protectie coordonat metodologic de ANPD si in afara sistemului de protectie coordonat metodologic de ANPD precum si intocmirea acestora trimestrial si semestrial sau ori de cate ori este nevoie, intocmește listele cu persoanele cu handicap aflate in evidenta beneficiare ale PEAD si centralizeaza si sintetizeaza informatii privitoare la acordarea prestatiilor sociale (drepturi acordate, persoane in evidenta) persoanelor cu handicap(copii si adulti) si a facilitatilor prevazute de Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap .

- Soluţionează petiţiile primite din partea petenţilor, în limită competenţei;

- Colaborează cu celelalte compartimente din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţiei Copilului Călărași în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce-i revin;

15.4.  Compartimentul secretariat comisie de evaluare a persoanelor cu handicap adulte

- În relaţia cu serviciul de evaluare complexă, secretariatul comisiei înregistrează în registrul propriu de evidenţă dosarele persoanelor cu handicap solicitante, după realizarea evaluării de către serviciul de evaluare complexă.

- În relaţia cu comisia de evaluare, secretariatul îndeplineşte următoarele atribuţii:

 1. a) înregistrează cererile de evaluare complexă ale persoanelor care solicită incadrarea într-un grad de handicap și transmite dosarele acestora SECPAH Călărași în termen de 24 ore.
 2. b) asigură transmiterea dosarelor la comisia de evaluare, însoţite de raportul de evaluare complexă cu propunerea de încadrare în grad de handicap, întocmit de serviciul de evaluare complexă ;
 3. c) transmite membrilor comisiei de evaluare ordinea de zi şi data de desfăşurare ale şedinţelor, în baza convocatorului semnat de preşedintele acesteia;
 4. d) ţine evidenţa desfăşurării şedinţelor;
 5. e) întocmeşte procesele-verbale privind desfăşurarea şedinţelor;
 6. f) redactează certificatele de încadrare în grad de handicap şi certificatele de orientare profesională, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data la care a avut loc şedinţa;
 7. g) gestionează registrul de procese-verbale;
 8. h) redactează alte documente eliberate de comisia de evaluare.
 9. i) asigură corespondența lucrărilor comisiei de evaluare.

-  În relaţia cu persoanele care solicită încadrarea în grad de handicap, secretariatul transmite persoanei cu handicap solicitante documentele aprobate de comisia de evaluare, adică certificatul de încadrare în grad de handicap, programul individual de reabilitare şi integrare socială şi certificatul de orientare profesională, precum şi alte documente eliberate de comisia de evaluare, în termen de 5 zile lucrătoare de la data prevăzută la alin. (2) lit. e).

- Secretariatul comisiei de evaluare îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite, în condiţiile prevăzute de lege, de conducătorul DGASPC.

 - Certificatele de încadrare în grad de handicap, certificatele de orientare profesională şi deciziile adoptate de comisia de evaluare, precum şi modul în care acestea au fost luate se consemnează de secretarul comisiei de evaluare în procesul-verbal al şedinţei; procesul-verbal se semnează de către preşedinte şi de membrii prezenţi.

- Procesele-verbale ale şedinţelor se consemnează în registrul de procese-verbale ale cărui pagini se numerotează şi trebuie să poarte ştampila comisiei de evaluare, precum şi semnătura secretarului comisiei de evaluare.

-  Documentele elaborate de comisia de evaluare se semnează de către preşedinte şi de membrii acesteia şi se contrasemnează de către secretarul comisiei de evaluare.

- Secretariatul comisiei de evaluare are obligaţia redactarii certificatului de încadrare în grad de handicap, certificatului de orientare profesionala si a altor documente eliberate de comisia de evaluare fiecare în trei exemplare: unul se transmite persoanei cu handicap solicitante, în termen de 5 zile lucrătoare de la data emiterii; al doilea se trimite Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţie a copilului; al treilea se arhivează împreună cu dosarul persoanei.

 1. COMPARTIMENT VIOLENȚĂ DOMESTICĂ

- elaborarea, fundamentarea și aplicarea de  programe în domeniul fenomenului violenței în familie;

- crearea unui program de colaborare cu instituțiile judetene şi locale implicate în prevenirea şi solutionarea cazurilor de violenţă în familie cu scopul de a crea retele de colaboratori, la nivelul judetului Călărași, prin care să se imbunătăţească intervenţia interinstituțională şi multidisciplinară în domeniul prevenirii fenomenului de violență domestică;

- îndrumarea metodologică a activităților asistenţilor sociali din cadrul primăriilor, în domeniul prevenirii și combaterii violenței în familie;

- organizarea de cursuri de cunoastere a formelor de violență în familie, precum și a mijloacelor de prevenire și combatere a acestora, pentru factorii locali cu atribuții în domeniu;

- realizarea unei baze de date, la nivelul instituției, pentru gestionarea situațiilor de violență în familie, existente în județ, pe baza datelor comunicate de instituțiile județene abilitate să intervină în cazurile de violentă în familie (poliție, primărie, cadre medicale etc);

- implicarea și sprijinirea inițiativelor partenerilor sociali în rezolvarea problemei violenței în familie;

- asigurarea accesului la informații specifice la cererea organelor judiciare și a parților sau reprezentanților acestora, precum şi a altor instituții cu atribuții în domeniu, cu aprobarea Directorului executiv;

-  informarea și sprijinirea lucrătorilor poliției care, în cadrul activității lor specifice, întalnesc situații de violență în familie;

- asigurarea intervenţiei, instrumentării și monitorizării cazurilor de violență domestică, în concordanţă cu procedurile de lucru specifice;

- indentificarea situațiilor de risc pentru părțile implicate în conflict și îndrumarea acestora spre servicii de specialitate;

- asigurarea serviciilor de consiliere psihologică, juridică, de informare, educație, mediere familială și orientare vocațională;

- monitorizarea, alături de autorităţile administratiei publice locale, cazurilor de violență domestică după încetarea acordării serviciilor sociale, sau după referirea cazurilor către instituțiile abilitate;

-  întocmirea situaţiilor statistice periodice, rapoartelor de activitate anuale, sau ori de cate ori se solicită de către conducerea instituției;

- colaborarea cu organizaţiile neguvernamentale şi alţi reprezentanţi ai societăţii civile în vederea acordării și diversificării serviciilor destinate prevenirii și combaterii violenței;

 1. COMPARTIMENT PREVENIRE MARGINALIZARE SOCIALĂ ȘI ASISTENȚĂ PERSOANE VÂRSTNICE

- colaborarea în elaborarea proiectului Planului Judeţean Anti-Sărăcie şi Promovare a Incluziunii Sociale;

- colaborarea în monitorizarea activităţilor şi termenelor stabilite pentru prevenirea sau reducerea sărăciei şi promovarea incluziunii sociale, conform  Planului Judeţean Anti-Sărăcie şi Promovare a Incluziunii Sociale;

- elaborarea şi gestionarea, pe baza colaborării cu autoritatile publice locale şi cu alte institutii,  a bazei de date cu persoanele aflate în situaţii de risc marginal, potenţiali beneficiarii de servicii sociale cum sunt:  persoane adulte cu sau fară handicap care se confruntă cu riscul marginalizării;

- centralizarea datelor primite de la autorităţile administraţiei publice locale privind programele şi proiectele de nivel local pentru prevenirea şi combaterea marginalizării sociale;

- colaborarea cu organizaţiile neguvernamentale şi alţi reprezentaţi ai societăţii civile pentru diversificarea serviciilor sociale în funcţie de nevoile comunităţii pentru persoanele vârstnice aflate în situaţii de risc marginal;

- organizarea şi favorizarea  accesului la informare a tinerilor;

- colaborarea cu autoritățile publice locale, cu instituții cu atributii în domeniul asistenței sociale, pentru identificarea persoanelor vârstnice vulnerabile aflate în situaţii de risc marginal;

- monitorizarea serviciilor de îngrijire  acordate persoanelor vârstnice prin colaborarea cu autoritățile publice;

- evidența serviciilor de îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice existente la nivelul autorităților publice din județ;

- asigurarea, la cerere,  a consultanței de specialitate privind drepturile și facilitățile pentru persoanele vârstnice și modul de acordare al acestora, conform legislației în vigoare;

- crearea și gestionarea unei baze de date a beneficiarilor din centrele rezidențiale pentru persoanele vârstnice;

- evaluarea situației socio-economice a persoanei vârstnice aflata în nevoie, a nevoilor și resurselor acesteia și acordarea de servicii adecvate;

- acordarea de asistență și sprijin persoanelor vârstnice pentru exercitarea dreptului la exprimarea liberă a opiniei;

Art. 24. - CENTRELE SUBORDONATE D.G.A.S.P.C. Călărași

                (1) Centrul Maternal Călărași cu sediul în Parcul Dumbrava nr.1, este un serviciu social pentru protecția materno - infantilă de tip rezidențial, organizat în structură pe model familial, care asigura dreptul fiecarui copil de a-si păstra relațiile familiale și are o capacitate de 5 locuri, fiind alcătuit din 5 camere pentru mama și copil (cu baie proprie), o camera de zi, o sală pentru servirea mesei, o bucătarie, o spălătorie, un cabinet medical, un cabinet de evaluare socială, un cabinet de evaluare psihologică și consiliere, un izolator, precum și spații de depozitare a alimentelor, materialelor și echipamentului.

(2) Centrul de Servicii Sociale pentru Copil și Familie SERA cu sediul în Călărași - str. Belșugului nr. 7, are următoare structură organizatorică:

 1. a) Centrul Rezidențial - module copii 7-14 ani - capacitate 18 locuri;

         structurate astfel :  - modul – 14 – 18 ani – 6 locuri;

                                       - beneficiari 14-26 ani – capacitate 24 locuri - 12 locuri/casuță ;

 1. b) Centrul de Zi pentru copii 3-6 ani - capacitate 40 locuri;

Serviciile oferite beneficiarilor de către centru sunt: Găzduire, îngrijire și supraveghere; Asistentă medicală; Prepararea și servirea mesei; Educație, Socializare; Evaluare complexă; Asistența socială; Consilierea familiilor.

(3) Complex Servicii Comunitare pentru Copii cu Handicap Sever Călărași cu sediul în Călărași - str. Aleea Grădiniței nr. 1, are următoare structură organizatorică:

 1. a) Centrul Rezidențial de Plasament pentru Copii cu Handicap Sever Călărași este organizat ca un centru de tip familial având la bază structura modulară, cu o capacitate de 50 locuri și oferă protecție rezidențială temporară pentru copiii/tineri cu handicap sever 0 – 20 ani, fiind structurat pe 4 module după cum urmează :

- un modul mixt cuprinzând beneficiari 18-20 împartit în patru camere a câte două locuri și două camere a câte trei locuri (total 14 locuri);

 1. b) Centrul de Recuperare de Zi pentru Copii cu Handicap Sever Călărași pentru copiii cu nevoi speciale oferă asistență terapeutică pe timpul zilei atât copiilor din cadrul centrului rezidențial cât și copiilor din comunitate (50 locuri);
 2. c) Compartimentul de consiliere și asistență specializată pentru persoanale cu tulburări de spectru autist - parte componentă a Centrului de Zi din cadrul C.S.C.C.H.S., conform Acordului de parteneriat încheiat între D.G.A.S.P.C. Călărași și Fundația Romanian Angel Appel în vederea implementării Proiectului POSDRU „Și ei Trebuie să aibă o șansă” și oferă urmatoarele servicii:

(4) Complexul de Servicii Comunitare Oltenița cu sediul in Oltenița, str. Argeșului, nr. 134, are următoare structura organizatorică:

 1. a) Centrul Rezidențial pentru Copilul cu Handicap Sever, cu structura modulară, care gazduiește copii /tineri cu vârste cuprinse între 0-20 ani – capacitate 40 locuri, structurate astfel:

- 4 module a câte 8 locuri, fiecare modul fiind format din două dormitoare , pe categoriile de vârstă 2-10 ani respectiv, 11-18 ani;

- 1 modul cu 4 locuri pentru copii/tineri nedeplasabili (modul mixt);

- 1 modul cu 4 locuri pentru copii 0-2 ani (modul mixt);

 1. b) Centrul Maternal – 3 locuri pentru cuplul mama copii și capacitatea de a asigura servicii pentru 9 copii/serviciile oferite beneficiarilor de către centru sunt: Găzduire, îngrijire și supraveghere; Asistență medicală; Prepararea și servirea mesei; Recuperare psiho-motorie; Educație, socializare; Evaluare complexă; Asistență socială; Consilierea familiilor .
 2. c) Centrul de Recuperare de Zi - ofera asistență terapeutică pe timpul zilei atât copiilor din cadrul centrului rezidențial cât și copiilor din comunitate (50 locuri).

50 locuri;

 (5) Centrul de Plasament “Sf. Ștefan” cu sediul în comuna Perișoru, oferă protecție de tip rezidențial pentru copii/tineri cu vârste cuprinse între 3 si 26 ani organizat în 8 casuțe tip vilă, cu o capacitate de 3 vile a câte 16 locuri; 5 vile, din care 2 vile a câte 13 locuri și 3 vile a câte 12 locuri; total -110 locuri,  având următoarea structură organizatorică:

                - O vilă (13 locuri) pentru categoria de copii 7 - 10 ani;

- O vilă (13 locuri) pentru categoria de copii 7 -11 ani;

- Două vile (a cate 12 locuri) pentru categoria de copii 12-16 ani;

- O vilă (12 locuri) pentru categoria de copii 14-18 ani;

- O vilă (16 locuri) pentru categoria de copii 14-18 ani;

- Două vile (a câte 16 locuri) pentru categoria de tineri 16-26 ani;

Serviciile oferite beneficiarilor de către centru sunt: Găzduire, îngrijire și supraveghere; Asistență medicală; Prepararea și servirea mesei; Educație, socializare; Evaluare complexă; Asistență socială; Consilierea psihologică; Dezvoltarea deprinderilor de viață independentă.

(6)  Centrul de Primire în Regim de Urgentă “Sf.Maria” cu sediul în Călărași – str. Bărăganului nr. 1, oferă protecție în regim de urgență unui numar de 22 copii cu vârstă 7-18 ani pe 4 module după cum urmează :

                -  4 module a câte 5 paturi pentru copii 7-18 ani;

                - 1 modul/izolator cu 2 paturi.

Misiunea centrului:

                - de a asigura copilului abuzat, neglijat și exploatat pe o perioadă determinată accesul la găzduire , îngrijire, educație și pregătire în vederea reintegrării / integrării familiale;

                - de a asigura copilului cu vârsta 7-18 ani pe o perioadă determinată accesul la găzduire, îngrijire de baza și îngrijire medicală;

Serviciile oferite: primire și găzduire; hrănire; asistență medicală; asistență socială, consiliere psihologică; identificarea problemei; evaluarea; intervenție și tratament; pregătire măsură de protecție adecvată.

(7) Complex de Servicii Făurei cu sediul în comuna Ulmu, structurat în 3 casuțe de tip familial având o capacitate de 36 locuri din care 24 cu nevoi speciale:

      - vila “Lotus” Ciocănești – 12 locuri pentru copii și tineri;

      - vila “Floare de Colt” Ulmu – 12 locuri pentru copii cu dizabilitati;

      - vila “Orhideea” Făurei  - 12 locuri pentru copii cu dizabilități.

Serviciile oferite beneficiarilor de catre centru sunt: Găzduire, îngrijire și supraveghere; Asistență medicală; Prepararea și servirea mesei; Educație, socializare; Evaluare complexă; Asistență socială; Consilierea familiilor; Dezvoltarea deprinderilor de viață independentă.                                                     

(8) Centrul de Ingrijire și Asistență din localitatea Ciocănești, este destinat îngrijirii și protecției persoanelor adulte cu dizabilități cu o capacitatea totală de 100 de locuri, admiterea în centru realizandu-se cu respectarea condiției de bază – încadrarea în grad de handicap atestată prin certificat eliberat de Comisia de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulți Călărași.

CIA Ciocănești ofera urmatoarele servicii: cazarea, hrana, asistență medicală curentă și de specialitate, recuperare, îngrijire și supraveghere permanentă a persoanelor cu handicap internate; petrecere a timpului liber, socializare prin organizarea de activități culturale și psihosociale; consiliere psihologică și socială, terapie ocupatională în raport cu restantul funcțional al beneficiarilor, asistenţă paleativă.

       In Centrul de Ingrijire și Asistență Ciocănești pot fi asistate persoane cu handicap grav, accentuat, mediu sau ușor, la cererea acestora ori a întreținătorilor legali, în limita locurilor disponibile și a resurselor financiare alocate de ordonatorul principal de credite, cu respectarea condițiilor de admitere aprobate..

                (9) Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropshiatrică din localitatea Plătărești, are o capacitate în structură de 210 locuri, destinat îngrijirii și protecției persoanelor adulte cu dizabilități neuropsihice aflate în situație de dificultate socială și care îndeplinesc criteriile de eligibilitate, oferind urmatoarele servicii:  găzduire, asistenţă medicală, îngrijire permanentă, recuperare, reabilitare, consiliere psihologică, terapie ocupaţională, socializare, petrecere a timpului liber, asistenţă paleativă. Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Plătărești sunt persoane adulte cu dizabilităţi care nu au întreţinători legali, posibilităţi materiale de asigurare a întreţinerii (dovedite prin ancheta socială), sunt dependenţi de servicii sociale de bază şi necesită servicii specializate de recuperare, au domiciliul/reşedinţa pe raza administrativ-teritorială a judeţului Călărași sau îndeplinesc cumulativ alte condiţii determinate de starea socială, medicală şi familială.

      In CRRN Plătărești pot fi asistate persoane adulte cu handicap neuropsihic încadrate în gradul grav, accentuat sau mediu, la cererea acestora ori a întreținătorilor legali, în limita locurilor disponibile și a resurselor finaniare alocate de ordonatorul principal de credite, cu respectarea condițiilor de admitere aprobate.

                (10) Centrul de Recuperare și Reabilitate din localitatea Cuza Vodă, denumit C.R.R., se organizează ca şi componentă funcţională în structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Călărași, aflată în subordinea Consiliului Judeţean Călărași, fără personalitate juridică, având sediul în comuna Cuza Vodă, sat Ceacu, judeţul Călărași.

Centrul are ca obiect de activitate, acordarea de servicii sociale specializate, respectiv: găzduire, îngrijire personală, recuperare/reabilitare funcțională, asistență medicală, socială, consiliere psihologică, terapie de recuperare si ocupaţională, socializare, petrecere a timpului liber, integrare/reintegrare socială.

Centrul are capacitatea de 50 de locuri, beneficiarii centrului fiind persoane adulte cu handicap neuropsihic accentuat şi grav care nu au întreţinători legali, posibilităţi materiale de asigurare a întreţinerii în propria familie si sunt dependenţi de servicii sociale de bază.

                (11) Centrul de Recuperare si Reabilitare din localitatea Dichiseni, denumit C.R.R., se organizează ca şi componentă funcţională în structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Călărași, aflată în subordinea Consiliului Judeţean Călărași, fără personalitate juridică, având sediul în comuna Dichiseni, sat Dichiseni, judeţul Călărași.

Centrul are ca obiect de activitate, acordarea de servicii sociale specializate, respectiv: găzduire, îngrijire personală, recuperare/reabilitare functională, asistență medicală, socială, consiliere psihologică, terapie de recuperare si ocupaţională, socializare, petrecere a timpului liber, integrare/reintegrare socială;

Centrul are capacitatea de 50 de locuri, beneficiarii centrului fiind persoane adulte cu handicap neuropsihic accentuat şi grav care nu au întreţinători legali, posibilităţi materiale de asigurare a întreţinerii în propria familie si sunt dependenţi de servicii sociale de bază.       

(12) Centrul de Integrare prin Terapie Ocupaţională din localitatea Vlad Tepes, denumit  C.I.T.O., se organizează ca şi componentă funcţională în structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Călărași, aflată în subordinea Consiliului Judeţean Călărași, fără personalitate juridică, având sediul în comuna Vlad Tepes, sat Vlad Tepes, judeţul Călărași.

Centrul are ca obiect de activitate, acordarea de servicii sociale specializate, respectiv: găzduire, îngrijire personală, recuperare/reabilitare funcțională, asistență medicală, socială, consiliere psihologică, terapie de recuperare si ocupaţională, socializare, petrecere a timpului liber, integrare/reintegrare socială.

Centrul are capacitatea de 50 de locuri, beneficiarii centrului fiind persoane adulte cu handicap mediu, accentuat sau grav, cu un anumit grad de independență, care nu au întreţinători legali, posibilităţi materiale de asigurare a întreţinerii în propria familie si sunt dependenţi de servicii sociale de bază.

                Locuiță Protejată Vlad Țepeș

                Locuinta protejata Vlad Tepes, denumita L.P., se organizează ca şi componentă funcţională în structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Călărași, aflată în subordinea Consiliului Judeţean Călărași, fără personalitate juridică, având sediul în comuna Vlad Tepes, sat Vlad Tepes, judeţul Călărași.

L.P are ca obiect de activitate acordarea de servicii sociale specializate, respectiv: găzduire, îngrijire personală, recuperare/reabilitare funcțională, asistență medicală, socială, consiliere psihologică, terapie de recuperare si ocupaţionala, socializare, petrecere a timpului liber, integrare/reintegrare socială.

L.P are capacitatea de 6 de locuri, beneficiarii centrului fiind persoane adulte cu handicap grav, accentuat și mediu, cu un anumit grad de independență și autonomie funcțională, care nu au întreţinători legali, posibilităţi materiale de asigurare a întreţinerii în propria familie si sunt dependenţi de servicii sociale de bază.

Capitolul VI - Dispoziţii finale

Art. 25. - (1) Salariaţii D.G.A.S.P.C. Călărași au calitate de funcţionari publici şi personal contractual si se supun dispoziţiilor legale privind statutul funcţionarului public si personalului contractual;

Art. 26. - (1) Salarizarea personalului D.G.A.S.P.C.  se face conform normelor legale în vigoare privind salarizarea funcționarilor publici și a personalului contractual din sectorul bugetar.

(2) Salariaţii Direcţiei vor beneficia şi de facilităţile ce se acordă personalului din unităţile de asistenţă socială.

Art. 27. - Incadrarea personalului se face prin concurs, examen sau transfer, în conditiile legii.

     Art. 30. - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Călărași colaborează cu instituţii publice ale administraţiei publice locale, cu Minsterul Muncii si Justitiei Sociale, cu serviciile publice descentralizate ale ministerelor din judeţ, alte organisme şi instituţii cu atribuţii în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror persoane aflate în nevoie.

     Art. 31. - Prevederile prezentului Regulament de organizare şi funcţionare se completează cu dispoziţiile legale în domeniu.

     Art. 32. - Modificarea prezentului Regulament se face numai prin hotărâre a Consiliului Judeţean Călărași.

      VICEPREŞEDINTE,

 1. Marian DINULESCU

 

 

 

                                                                        DIRECTOR EXECUTIV,

                                                                        Gheorghe DRĂGĂNICĂ 

Regulament (UE) nr.679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatia acestor date si de abrograre a Directivei 95/46/CE.

Responsabilul cu protectia datelor :

Maria Popescu

email:dpo@dgaspc-cl.ro

Telefon:0734.002.949

Acest website foloseste cookie-uri pentru a furniza vizitatorilor o experienta mult mai buna de navigare si servicii adaptate nevoilor si interesului fiecaruia.

"Cookie"-urile au rolul de a facilita accesul si livrarea serviciilor folosite de utilizator de internet, precum personalizarea anumitor setari (limba, tara, preturi afisate in moneda nationala).