BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes
Text Size

Compartimentul adopţii şi postadopţii a introdus date pentru 180 de copii adoptabili, din județul Călărași, în RNA

Compartimentul adopţii şi postadopţii a introdus date pentru 180 de copii adoptabili, din județul Călărași, în RNA
 
Activitatea compartimentului adopţii şi postadopţii, din cadrul D.G.A.S.P.C. Călărași, s-a desfăşurat în bune condiţii, în 2017, cu respectarea prevederilor legale în vigoare ( Legea 273/2004 republicată şi modificată în 2016).
În cadrul acestui compartiment s-au desfăşurat următoarele activităţi:
- Introducere date ale copiilor adoptabili în RNA pentru 180  copii;
- Crearea profilelor greu adoptabile pentru 143 copii;
- Deschiderea procedurii de adopție pentru 86 copii;
- Întocmirea rapoartelor de potrivire dintre copil și familia adoptatoare pentru încredințare în  vederea adopției – 28;
- Întocmirea rapoartelor de evaluare psihologică realizate familiilor/persoanelor care au solicitat obținerea atestatului- 26;
- Monitorizare în perioada încredințării  în vederea adopției - 18 copii;
- Întocmirea rapoartelor bilunare în perioada încredințării – 94;
- Elaborare calendare întâlniri  între copii cu DPA și potențiali adoptatori – 33;
- Note de întȃlnire între copii și persoană/familie adoptatoare -137;
- Participarea specialiștilor compartimentului la un număr de 126 de întâlniri dintre copii și familii/persoane adoptatoare în perioada potrivirii practice;
- Participarea asistentului social și psihologului la un număr de 36 întâlniri în vederea inițierii procedurii de potrivire practică;
- Întocmirea rapoartelor în vederea încuviințării adopției pentru un număr de 26 copii; 
- Întocmirea fișelor sintetice și transmiterea acestora către alte DGASPC-uri din țară pentru un număr de  41 copii;
- Transmiterea documentelor către alte DGASPC- uri din țară pentru un număr de 10 copii aflați în perioada încredințării în vederea adopției; 
- Generarea o dată la 7 zile a listei copiilor adoptabili în RNA de către responsabilul de caz.
- Cereri de evaluare în vederea obținerii atestatului de persoană/familie aptă să adopte – 29;
- Anchete sociale efectuate la domiciliul solicitanților de către echipa de specialitate a compartimentului – 27;
- Întȃlniri cu persoane/familii aflate în evaluare socială -156;
- Întȃlniri cu persoane/familii aflate în evaluare psihologică -108;
- Pregătire pentru asumarea în cunostință de cauză a rolului de părinte – 42;
- Întocmirea rapoartelor finale de evaluare a capacității de a adopta – 26;
- Familii/persoane atestate ca fiind apte să adopte – 26;
- Copii încredințați în vederea adopției pentru care Tribunalul Călărași a emis Sentințe Civile     -  21;
- Adopții încuviințate pentru care Tribunalul Călărași a emis Sentințe Civile – 27;
- Monitorizări postadopție – 44;
- Informarea persoanelor/familiilor privind legislația în vigoare - 27 rapoarte;
- Consilierea și informarea părinților biologici în vederea exprimării consimțământului privind adopția – 31;
- Acțiuni în instanța de judecată – 69.
În cadrul Compartimentului Adopţii şi Postadopţii se deruleazǎ urmǎtoarele activitǎţi:
  - Evidenţa copiilor al cǎror PIP stabileşte ca finalitate adopţia internǎ (pentru aceşti copii se vor realiza demersurile necesare în vederea deschiderii procedurii adopţiei interne prin intermediul instanţei de judecatǎ).
- Opinia copilului (copiii aflaţi în evidenţa compartimentului sunt implicaţi activ în demersurile vizând adopţia, opinia/consimţǎmântul acestora fiind exprimat numai dupǎ o informare corespunzǎtoare în raport cu vârsta şi capacitatea lor de înţelegere).
- Compatibilitate copil-familie potenţial adoptatoare (compartimentul adopţii asigurǎ determinarea compatibilitǎţii copil – familie potenţial adoptatoare pe baza nevoilor copilului, dorinţelor şi opiniei exprimate de acesta).
Sprijin (pentru fiecare persoanǎ/familie care doreşte sǎ adopte va fi desemnat un asistent social responsabil de caz,altul decât responsabilul de caz al copilului şi asigurǎ sprijinul necesar acesteia).
Evaluarea (asistentul social desemnat responsabil de caz organizeazǎ întâlniri cu familia/persoana care doreşte sǎ adopte, în vederea evaluǎrii acesteia, conform unui program stabilit de comun acord).
Procesul de potrivire (potrivirea este o etapă premergătoare încredințării în vederea adopției, prin care se identifică și se selectează persoana/familia atestată ca fiind aptă să adopte, răspunde nevoilor identificate ale copilului, stabilește compatibilitatea dintre copil și persoană/familie adoptatoare -Legea 273/2004,art.39).
Informare şi sprijin (compartimentul oferǎ informaţii şi asigurǎ sprijinul necesar pentru pǎrinţii copilului pentru care finalitatea PIP este de adopţia internǎ).
Consimţǎmântul la adopţie (pǎrinţii copilului sau, dupǎ caz, reprezentantul legal al cǎrui consimţǎmânt la adopţie este cerut de lege sunt informaţi asupra consecinţelor şi efectelor adopţiei, în special asupra încetarii legǎturilor de rudenie ale copilului. Pǎrinţii copilului sau, dupa caz, reprezentantul legal îşi exprimǎ în mod liber şi necondiţionat consimţǎmântul cu privire la adopţie).
Activitǎţi de informare a comunitǎţii (comunitatea este informatǎ cu privire la problematica copiilor care pot beneficia de adopţie şi are acces la informaţii de specialitate vizând procedurile necesare finalizǎrii procesului de adopţie).
Activitati de sprijin si consiliere (compartimentul post adopţii asigurǎ servicii de sprijin, consiliere şi asistenţǎ familiilor adoptatoare, copiilor adoptaţi şi familiei biologice).
Monitorizare postadopţie (compartimentul postadopţii asigurǎ urmǎrirea şi monitorizarea evoluţiei copilului şi a relaţiilor dintre acesta şi pǎrinţii adoptivi pe o perioada de minim 2 ani).
 
Compartiment Relații cu Publicul
 

Regulament (UE) nr.679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatia acestor date si de abrograre a Directivei 95/46/CE.

Responsabilul cu protectia datelor :

Anna-Maria Stamate

email:Responsabildate@dgaspc-cl.ro

Telefon:0734.002.949

Acest website foloseste cookie-uri pentru a furniza vizitatorilor o experienta mult mai buna de navigare si servicii adaptate nevoilor si interesului fiecaruia.

"Cookie"-urile au rolul de a facilita accesul si livrarea serviciilor folosite de utilizator de internet, precum personalizarea anumitor setari (limba, tara, preturi afisate in moneda nationala).