BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes
Text Size

D.G.A.S.P.C. Călărași/ Servicii specializate în domeniul protecţiei copilului, centrate pe interesul superior al copilului

Download document

D.G.A.S.P.C. Călărași/ Servicii specializate în domeniul protecţiei copilului, centrate pe interesul superior al copilului

D.G.A.S.P.C. Călărași are în structura organizatorică servicii specializate în domeniul protecţiei copilului, a căror activitate este centrată pe interesul superior al copilului.

Serviciul Alternative de Tip Familial  este parte integrantǎ a paletei de servicii sociale pe care le oferǎ D.G.A.S.P.C Cǎlǎraşi. Serviciile de tip familial au rolul de a asigura la domiciliul unei persoane fizice sau familii, creşterea şi îngrijirea copilului separat temporar sau definitiv, de pǎrinţii sǎi. Serviciile de tip familial au un caracter specializat în funcţie de nevoile şi caracteristicile copiilor protejaţi.

 

Serviciul Alternative de Tip Familial are în componenţǎ douǎ compartimente: Compartiment Prevenire Abandon și Compartiment minor care a sǎvârşit o faptǎ penalǎ şi nu rǎspunde penal, repatriere minori şi trafic.

În cadrul Compartimentului Prevenire Abandonse stabilesc, monitorizezeazǎ, reevalueazǎ condiţiile în care s-a stabilit mǎsura de protecţie alternativǎ-respectiv: plasament în familia lǎrgitǎ, rude pânǎ la gradul IV sau terţǎ persoană/familie faţǎ de care copilul a dezvoltat o relaţie de ataşament.

Activitatea, în anul 2017, a Compartimentului Prevenire Abandon a fost următoarea:

- Numǎr cazuri active privind mǎsura de plasament familial - 462 copii;

-Instrumentare cazuri noi referite de comunitǎţile de domiciliu ale copilului - 39 cazuri;

- Cazuri noi aflate în perioada de evaluare în vederea instituirii unei mǎsuri de protecţie de tip familial – 17 cazuri;

- Reevaluarea trimestrialǎ a mǎsurii de protecţie stabilitǎ –1267;

- Sistarea a 65 de mǎsuri de protecţie instituite, dupǎ cum urmeazǎ: - 6 copii prin reintegrarea în familie, 27 la împlinirea vârstei de 18 ani şi care nu mai urmeazǎ o formǎ de învǎţǎmânt curs de zi, 20 copii au fost adoptaţi; 12 copii transferaţi în sistem rezidenţial/asistenţă maternală;

- Efectuarea de anchete sociale pentru 82 copii în vederea reintegrǎrii acestora în familia naturalǎ/largitǎ;

- Solicitǎri anchete sociale cǎtre SPAS în vederea reevaluǎrii mǎsurilor de protecţie active: 1351 anchete la familiile de plasament şi 1566 anchete pentru pǎrinţii biologici ai copiilor;

- Reveniri adrese cǎtre SPAS în vederea obţinerii documentaţiei necesare reevaluǎrii mǎsurii de protecţie-525 adrese;

- Solicitǎri scrise cǎtre Administraţia Naţionalǎ a Penitenciarelor, Serviciul Comunitar de Evidenţǎ Informatizatǎ a Persoanei în vederea identificǎrii domiciliului actual al pǎrinţilor în vederea contactǎrii acestora - 297 adrese;

- Anchete sociale efectuate în urma unor sesizǎri primite de la alte instituţii abilitate sau persoane fizice în vederea evaluǎrii situaţiei unui copil aflat în situaţie de risc–58 cazuri;

- Vizite trimestriale efectuate la domiciliul familiei de plasament şi a copilului în urma cǎrora s-au întocmit rapoarte de monitorizare şi minute de revizuire PIP- 1863 rapoarte şi minute;

- Reevaluarea unui numǎr de 33 copii şi schimbarea finalitǎţii PIP- adopţia internǎ având în vedere cǎ reintegrarea familialǎ a eşuat;

- Întocmirea documentaţiei necesare în condiţiile legii în vederea înaintǎrii dosarului cǎtre instanţa de judecatǎ în vederea deschiderii procedurii adopţiei interne pentru un numǎr de 33 copii;

- Efectuarea de şedinţe de consiliere la care au participat în baza unei invitaţii: pǎrinţii biologici, copilul şi familia de plasament având drept scop menţinerea/refacerea relaţiei de ataşament între copil şi pǎrinţi în vederea demarǎrii procedurii de reintegrare familialǎ (când este posibil) pentru un numǎr de 237 de cazuri active;

- Redirecţionarea a 17 cazuri minori cǎtre alte servicii din cadrul instituţiei;

- Solicitǎri de anchete sociale cǎtre SPAS-uri din judeţul Cǎlǎraşi în vederea reevaluǎrii mǎsurilor de protecţie instituite de alte direcţii similare din ţarǎ sau de reintegrarea în familia naturalǎ –198 cazuri;

- Evaluare AMP(asistent maternal profesionist)şi terţe persoane sau familii în vederea instituirii mǎsurii plasamentului familial pentru copii aflaţi în situaţii de risc aflaţi în comunitate sau în sistemul de protecţie a copilului (centre rezidenţiale sau reţea de asistenţǎ maternalǎ) cazuri noi - 67 solicitǎri;

- Evaluare psihologicǎ în vederea instituirii mǎsurii de protecţie pentru copil şi familie, schimbarea mǎsurii de protecţie precum şi pentru copiii aflaţi cu mǎsurǎ de protecţie activǎ –123 fişe de evaluare;

- Evaluare psihologicǎ pentru copil la solicitarea instanţei de judecatǎ–4 cazuri;

- Asistare minor la audiere în instanţǎ–2 cazuri;

- Consiliere familii şi copii din comunitate la cerere-12 cazuri;

- Invitaţii consiliere pentru pǎrinţii biologici în vederea refacerii relaţiei de ataşament în vederea reintegrǎrii în familia naturalǎ acolo unde condiţiile care au stat la baza instituirii mǎsurii de protecţie s-au modificat–287 invitaţii;

- Evaluare psihologicǎ A.M.P în vederea reevaluǎrii mǎsurii de protecţie care a fost instituitǎ copilului–27 cazuri;

- Efectuarea de şedinţe de consiliere la care au participat în baza invitaţiei: pǎrinţii biologici, copilul şi familia de plasament având drept scop menţinerea /refacerea relaţiei de ataşament dintre copil şi pǎrinţi în vederea identificǎrii potenţialului de reintegrare a copiilor în familia biologicǎ -278 ore;

- Fişe de consiliere psihologicǎ -375;

- Asistare audiere minor la poliţie–6 cazuri;

- Consiliere psihologică acordată pentru 32 de copii aflaţi în plasament la AMP (asistenți maternali profesioniști), centre de plasament, cât şi pentru persoana de plasament.

Activitatea, în anul 2017, a Compartimentului minor care a sǎvârşit o faptǎ penalǎ şi nu rǎspunde penal, repatriere minori şi trafic a fost următoarea:

- 35 cazuri minor care a sǎvârşit o faptǎ penalǎ şi nu rǎspunde penal cazuri care au fost referite instituţiei noastre în baza unei rezoluţii de neâncepere urmǎrire penalǎ, cauza fiind minoritatea;

- Solicitare cǎtre SPAS de domiciliu al copilului în vederea efectuǎrii anchetei sociale, a planului de servicii şi a fişei de monitorizare în vederea instituirii unei mǎsuri de protecţie specialǎ în conformitate cu prevederile legii; supraveghere specializatǎ în familia naturalǎ/lǎrgitǎ sau plasament- 40 solicitǎri ;

- Evaluare psihosocialǎ pentru un numǎr de 23 de copii în vederea instituirii mǎsurii de supraveghere specializatǎ în familie;

- Monitorizare 2 cazuri active de supraveghere specializatǎ în familie şi urmǎrirea atingerii obiectivelor înscrise în PIP şi întocmirea a unui numǎr de 7 rapoarte de monitorizare;

- Întocmirea rapoartelor psihosociale şi a fişelor de consiliere în vederea revocǎrii mǎsurii de supraveghere prin care se aratǎ cǎ s-au atins obiectivele PIP, respectiv minorul nu a mai sǎvârşit alte fapte cu caracter penal a fost reintegrat în învǎţǎmântul de masǎ pentru 1 copil;

- Efectuare vizite în judeţ, cazuri de delincvenţǎ juvenilǎ, consilierea cazurilor prin vizite la domiciliu – 34 vizite şi rapoarte de consiliere;

Repatriere minori

- 13 cazuri de minori, semnalate prin intermediul M.M.F.P.S. – D.G.P.C. Bucureşti sau Ambasade;

-13 anchete sociale, plan de intervenţie specificǎ, program de reinserţie familialǎ şi socialǎ au fost întocmite şi înaintate în vederea revenirii copilului în familie acolo unde este posibil sau într-un centru de tip rezidential, cu propunere de monitorizare pe o perioada de minim 6 luni prin rapoarte la 2 luni în conformitate cu prevederile legale;

- Întocmire documente de repatriere pentru un numǎr de 13 copii;

- Număr copii repatriaţi - 5;

- Monitorizare post repatriere- 5 copii;

- Vizite în centru şi la domiciliu -10 vizite;

- Audiere poliţie minor repatriat–2 audieri;

- Întocmire rapoarte ANPDC post repatriere – 5 rapoarte;

- Întocmire adrese cǎtre Primǎrie şi şcoalǎ –2 adrese;

- Vizite în judeţ pentru realizarea evaluǎrii iniţiale în cazuri de repatriere 13 cazuri; 13 vizite;

- Evaluare psihologicǎ, consiliere şi asistenţǎ psihologicǎ pentru copil repatriat și familia sa-5 cazuri (s-au efectuat 15 întȃlniri în vederea asigurării suportului psihologic post repatriere);

Trafic minori – au fost semnalate instituţiei noastre de cǎtre ANPDCA 3 cazuri, IPJ Cǎlǎraşi 1caz, pentru care s-au întocmit anchete sociale la domiciliul minorilor şi au beneficiat de servicii de consiliere psihosocialǎ pentru care s-au efectuat un numǎr de 3 vizite la domiciliu şi s-au întocmit 3 rapoarte psiho-sociale.

- Evaluare, consiliere, asistenţǎ psihologicǎ în cazuri de trafic de persoane (activitǎţi cu victima şi familia sa)- 4 cazuri -9 şedinţe;

- Raportǎri cǎtre IPJ Cǎlǎraşi privind sesizǎri cazuri copii posibil victime ale traficului – 4 cazuri;

- S-au desfășurat în colaborare cu ANITP, 6 acţiuni ce au avut ca scop prevenirea traficului de persoane;

- S-au organizat 7 ședinţe de consiliere copil/familie pentru 1 caz de pornografie infantilă;

- Consiliere părinţi ai căror copii sunt consumatori de droguri – 3 cazuri;

- Raportǎri semestriale cǎtre ANITP – CRB privind cazurile confirmate de trafic de persoane – 6 raportǎri;

- Participare la audiere minori (instanţǎ, IPJ, secţii de Poliţie din judeţ)-25 cazuri, Curtea de Apel București- 4 cazuri, DIICOT- 1 caz;

- Adrese cǎtre primǎrii privind întrunirea Consiliului Comunitar Consultativ şi implicarea membrilor acestuia în cazuri de minori delincvenţi şi cazuri de trafic în vederea gǎsirii de soluţii de sprijin la nivelul comunitǎţii locale- 5 intervenţii;

- Sesizǎri parchet cu privire la adulţii aflaţi în penitenciare şi informǎri primǎrii privind adulţi decăzuţi şi cu limitare de drepturi 10 cazuri;

- Consiliere psihologică pentru copil și familie oferite de către psihologi din cadrul serviciului în baza unei solicitări scrise în 9 cazuri provenite din comunitate (65 ședinţe de consiliere) și 3 cazuri provenite din asistenţă maternală (20 ședinţe de consiliere);

- Acordarea de servicii de consiliere și evaluare psihologică pentru copil și familie în cazul divorţului între soţi cu copii minori în baza solicitării instanţei în vederea încredinţării minorului unuia dintre soţi (20 cazuri: 40 părinţi și 24 copii). Au fost întocmite rapoarte care au fost înaintate instanţei la termenul solicitat;

- Program de autocunoaştere a empowerment – durata 3 luni (februarie-mai) desfăşurat pe parcursul a 12 sesiuni la care a participat un număr de 15 beneficiari cu vârsta 12-18 ani din cadrul C.S.S.C.F. “SERA” Călăraşi, copii cu devianţă comportamentală, beneficiind de activităţi de grup;

- Elaborare și implementare în parteneriat cu CPECA Călărași și FICE a proiectului „Ascultă! Privește! Alege!”- organizare de activităţi/sesiuni în școlile din mediul rural în vederea informării și protecţiei copilului împotriva consumului de droguri.

Compartiment Relații cu Publicul

Regulament (UE) nr.679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatia acestor date si de abrograre a Directivei 95/46/CE.

Responsabilul cu protectia datelor :

Anna-Maria Stamate

email:Responsabildate@dgaspc-cl.ro

Telefon:0734.002.949

Acest website foloseste cookie-uri pentru a furniza vizitatorilor o experienta mult mai buna de navigare si servicii adaptate nevoilor si interesului fiecaruia.

"Cookie"-urile au rolul de a facilita accesul si livrarea serviciilor folosite de utilizator de internet, precum personalizarea anumitor setari (limba, tara, preturi afisate in moneda nationala).