BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes

Mentinerea copilului in mediul familial, un deziderat permanent al D.G.A.S.P.C. Calarasi

   Direcţia Generalǎ de Asistenţǎ Socialǎ şi Protecţia Copilului Cǎlǎraşi și-a propus și își propune, în continuare, în cadrul activității pe care o desfășoară, să depună toate eforturile pentru menţinerea copilului în mediul familial, prin îmbinarea diverselor măsuri de prevenire și intervenţie cu respectarea, promovarea și garantarea drepturilor copilului în mediul său familial, în familia naturală, familia lărgită (rude pȃnă la gradul IV) și, nu în ultimul rȃnd, famila substitutivă (asistenţi maternali profesioniști, familii/persoane la care se realizează plasamentul).

D.G.A.S.P.C. Călărași are în structura organizatorică servicii specializate în domeniul protecţiei copilului, a căror activitate este centrată pe interesul superior al copilului.

Serviciul Asistenţă Maternală are misiunea de a asigura, pentru o perioadă determinată de timp, la domiciliul asistenţilor maternali, creşterea şi îngrijirea copiilor separaţi temporar sau definitiv de părinţii lor, respectând următoarele principii :

-  promovarea interesului superior al copilului;

-  egalitatea şanselor şi nediscriminarea;

-  asistarea copiilor în realizarea şi exercitarea drepturilor;

-  respectarea demnităţii copilului;

- respectarea istoriei personale, a personalităţii, familiei biologice şi  tradiţiilor copilului;

-  ascultarea opiniei copilului;

- menţinerea relaţiilor personale ale copilului şi a contactelor directe cu părinţii, rudele, precum şi cu alte persoane faţă de care copilul a dezvoltat legături de ataşament ;

- asigurarea unui statut egal în cadrul familiei pentru copilul aflat în plasament ;

-  promovarea unui model familial de îngrijire a copilului;

-  asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a copilului;

-  asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării copilului;

-  asigurarea unei intervenţii profesioniste prin echipe multidisciplinare ;

-  asigurarea confidenţialităţii şi eticii profesionale;

Pentru anul  2017, Serviciul Asistenţă Maternală a avut în atenţie urmǎtoarele obiective:

- Promovarea cu prioritate a dreptului copilului de a-şi cunoaşte familia şi de a menţine relaţii personale şi contacte directe cu părinţii şi rudele pentru toţi copiii aflaţi în evidenţa Serviciului Asistenţă Maternală (cazuri noi şi cazuri active~300 beneficiari).

- Identificarea părinţilor/ rudelor până la gr. IV.

- Analiza posibilităţilor de instituire a plasamentului familial.

- Contactarea părinţilor/rudelor pentru clarificarea situaţiei copiilor beneficiari de protecţie specială – plasament la asistent maternal profesionist.

        Pentru toţi copiii aflaţi în evidenţa Serviciului Asistenţă Maternală s-au efectuat demersuri pentru identificarea părinţilor şi rudelor până la gradul al IV-lea pentru a analiza posibilitatea instituirii  plasamentului familial. S-au trimis solicitări pentru identificarea părinţilor şi rudelor către următoarele instituţii: Direcţia Comunitară de Evidenţa Persoanelor Călăraşi, Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţa Persoanelor Călăraşi, Inspectoratul Judeţean de Poliţie Călăraşi, Direcţia Generală a Penitenciarelor, Primării, Direcţia de Asistenţă Socială Călăraşi, Servicii Publice de Asistenţă Socială, Servicii de Stare Civilă. Părinţilor şi rudelor identificate li s-au transmis invitaţii de a se prezenta la sediul DGASPC pentru clarificarea situaţiei copiilor, însa foarte puţine familii au răspuns solicitărilor.

Indicatori de realizare- număr dosare copii aflate în evidenţa Serviciului AMP:

- ianuarie 2017 – 275  dosare

- decembrie 2017 – 243 dosare.

  Reevaluarea împrejurărilor care au stat la baza măsurii de protecţie pentru copiii aflaţi în evidenţa Serviciului Asistenţă Maternală (~360 beneficiari).         

- Revizuirea nevoilor copilului.

- Revizuirea planului individualizat de protectie.

- Stabilirea finalităţii PIP (reintegrare, adopţie, integrare socioprofesională) în funcţie de contextul familial actual.

- Colaborarea cu Serviciul MSI şi Compartimentul Adopţii în vederea creşterii numărului de reintegrări familiale, încredinţări în vederea adopţiei/ adopţii.

Urmare demersurilor mai sus menţionate, pentru toţi copiii aflaţi în evidenţa Serviciului Asistenţă Maternală, s-au revizuit planurile individualizate de protecţie şi nevoile copiilor, s-a stabilit finalitatea PIP (reintegrare, adopţie, integrare socioprofesională) în funcţie de contextul familial actual şi s-au reevaluat împrejurările care au stat la baza instituirii măsurii de protecţie. Copiii aflaţi în evidenţa Serviciului Asistenţă Maternală au fost evaluaţi psihologic, concluziile acestor evaluări păstrându-se la dosarele copiilor. Atât asistenţii sociali cât şi psihologul din cadrul serviciului au consiliat, permanent, asistenţii maternali pentru a asigura calitatea îngrijirii copiilor din plasament în conformitate cu prevederile standardelor specifice.

Indicatori de realizare:

- număr cazuri noi: 28

- număr cazuri transferate către centre de plasament: 13

- număr cazuri transferate către ATF: 11

- număr copii adoptaţi: 24

- număr copii reintegraţi în familie: 5

- număr sistări măsură protecţie (vȃrsta 18 ani): 7

Compartiment Relații cu Publicul

Regulament (UE) nr.679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatia acestor date si de abrograre a Directivei 95/46/CE.

Responsabilul cu protectia datelor :

Anna-Maria Stamate

email:Responsabildate@dgaspc-cl.ro

Telefon:0734.002.949

Acest website foloseste cookie-uri pentru a furniza vizitatorilor o experienta mult mai buna de navigare si servicii adaptate nevoilor si interesului fiecaruia.

"Cookie"-urile au rolul de a facilita accesul si livrarea serviciilor folosite de utilizator de internet, precum personalizarea anumitor setari (limba, tara, preturi afisate in moneda nationala).